รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ หัวหน้าทีมพัฒนาระบบห้องสมุดอัติโนมัติได้นำเสนอระบบห้องสมุดอัติโนมัติ ที่ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พัฒนาขึ้น โดยมีโมดูลต่างๆ ของระบบคือ

  1. ระบบบริหารจัดการ
  2. ระบบ Circulation
  3.  ระบบ Cattalog รองรับระบบของ Mark 21
  4. มีระบบการจอง เตือนหนังสือ การออกใบเสร็จ การจัดเก็บสถิติ สามารถแยกรายเดือนรายวัน
  5. ระบบ Opac  สืบค้นข้อมูล