355542 การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ความคงทนในการเรียนรู้

ข้าพเจ้าได้ค้นหาจากGoogle.com จาก

http://www.thaiedsearch.orgของ ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

รายชื่อผลงานวิจัย  เรื่องที่ 1

การวิจัยเชิงทดลอง        -การนำวิธีสอนแบบวงจรการเรียนรู้มาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ข้อความว่า ความคงทนในการเรียนรู้หมายถึงผลจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทำการวัดหลังจากการสิ้นสุดการทดลองแล้ว 14วัน ในการวิจัยครั้งนี้คะแนนความคงทนในการเรียนรู้ระหว่างสอบหลังการทดลองและการทดสอบหลังจากการสิ้นสุดการทดลองแล้ว 14วัน ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดเดิม

รายขื่อผลงานวิจัย  เรื่องที่ 2

การวิจัยเชิงทดลอง      -การสอนกลุ่มเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต

ข้อความว่า  ความคงทนในการเรียนรู้หมายถึงความคงไว้ซึ่งผลการเรียนหรือความสามารถที่ยังระลึกได้ภายหลังจากจบไปแล้ว วัดได้จากคะแนนการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดิม โดยทิ้งระยะห่าง 2 สัปดาห์

---จากการวิจัยทั้ง 2 เรื่องสรุปได้ว่า---

ความคงทนในการเรียนรู้ เป็นการวัดความรู้ที่ยังระลึกได้จากการวัดทดสอบในช่วงระยะเวลาห่างกันระยะหนึ่งที่ยังคงไว้...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน nopachiความเห็น (0)