• KM คือกระบวนการในการสร้าง ใช้ และสั่งสมทุน ที่เรียกว่า “ทุนปัญญา” (Intellectual Capital)
• ในทุกคน ทุกกลุ่มคน ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน ทุกสังคม มีสิ่งที่เรียกว่า “สินทรัพย์” (assets) ซ่อนอยู่
• หลักการในลัทธิทุนนิยม ต้องรู้จักแปลงสินทรัพย์เป็นทุน   สำหรับเอาไปใช้สร้าง value (คุณค่าและมูลค่า)
• คนที่มีความสามารถบางด้านอาจฝังตัวอยู่ในองค์กรโดยไม่ได้นำความสามารถนั้นมาใช้ประโยชน์ต่อองค์กร    คล้ายเพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน   เรียกคนและสินแร่เพชร ว่า สินทรัพย์   เมื่อเอามาเจียระไน หรือเอาคนมาใช้ประโยชน์ความสามารถด้านนั้นๆ   ทั้งคนและเพชรกลายเป็นทุน
• ความรู้ / ปัญญา ต่างจากทุนชนิดอื่น   ตรงที่ทุนชนิดอื่นใช้แล้วหมด   แต่ทุนปัญญายิ่งใช้ยิ่งเพิ่ม หรือยิ่งงอกงาม
• ในการทำ KM เราจะนึกถึง / สำรวจ “ทุนในกระเป๋า” อยู่ตลอดเวลา   แต่เป็นการสำรวจที่แปลก   คือต้องมีเป้าหมายว่าจะสำรวจ “ทุนปัญญา” ด้านไหน   และต้องคิดหาวิธี / เกณฑ์ ในการสำรวจ    จึงจะหาทุนปัญญาพบ    ทุนปัญญา เป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่เอาใจใส่มัน ไม่สนใจหา หรือหาไม่เป็น ก็จะเหมือนไม่มี  
• กล่าวอย่างแรง   คนมีปัญญาด้านนั้นๆ เท่านั้น ที่จะเห็นคุณค่าของทุนปัญญา / รู้จักทุนปัญญา นั้น
• นิทานเรื่องไก่ได้พลอย เป็นอุทาหรณ์ของเรื่องทุน
• มีประเด็นว่า วิธีค้นหา “สินทรัพย์ทางปัญญา” ที่ซ่อนอยู่ ทำแบบทำเหมืองหาแร่ ได้หรือไม่   ผมว่าไม่ได้หรือทำยาก    วิธีที่ง่ายกว่าหรือได้ผลกว่าคือทำให้มันโผล่ออกมาเอง   โดยสร้างบรรยากาศและเวทีให้มันเผยโฉมออกมาเอง ผ่านการเล่าเรื่อง (storytelling) ความสำเร็จ (success story)   มันจะโผล่ออกมาและเปลี่ยนโฉมตัวเองกลายเป็น “ทุนปัญญา” (intellectual capital) โดยอัตโนมัติ

วิจารณ์ พานิช
๒ เมย. ๔๙
วันเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่ในที่สุดถูกยกเลิก
ปรับปรุง ๒๐ มิย. ๔๙