1. รู้จักและเข้าใจคอมพิวเคอร์ช่วยสอนได้เป็นอย่างดี

2. สามารถนำหลักการ ทฤษฎี ผลการวิจัยมาใช้ในการออกแบบ-พัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้

3. นำมาใช้ออกแบบ พัฒนาการเรียนการสอนในวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับปริญญาตรีพลศึกษา สำหรับการสอนของข้าพเจ้า ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัยได้เป็นอย่างดี

4. สามารถออกแบบ จัดสร้างและประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผลิตขึ้นมาได้