นวัตกรรมการศึกษา

สาระการเรียนรู้

       -  นวัตกรรมการศึกษา

       -   การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

       -   การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

       -   แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

       -   การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

      -   กรณีศึกษานว้ตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

ผลลัพธ์การเรียนรู้

       1.  รู้จักและเข้าใจแนวคิดในการใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้

        2. วิเคราะห์ระบบและการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ได้

        3. ใช้แหล่งการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        4.  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ได้

        5.  ออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมินและปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ได้

       6.  ตระหนักในความสำคัญของนวัตกรรมที่มีต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้

       1.  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฏี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของมนุาย์

       2. ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการเรียนรู้  และนวัตกรรมการเรียนรู้  และการจัดประสบการณ์  การเรียนรู้ที่หลากหลาย

       3.  ศึกษาวิเคราะห์บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

       4.  รวบรวมข้อมูลแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้

       5.  ปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งการเรียนรู้และเทคดนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนที่หลากหลาย

       6.  ฝึกปฏิบัติออกแบบ  สร้าง  ทดลองใช้  ประเมินปรับปรุงนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน EDU 104 Learning Innovationความเห็น (4)

ป็นการเริ่มต้นที่ดีมาก อย่าลืมตรวจสอบคำผิด การพิมพ์ ตัวสกด อย่าให้ตกหล่น ต้องมีความรอบคอบในการใช้ภาษา ถ้ามีผิด ตก โปรดแก้ไขด้วย  เนื้อหาสาระที่นำมาจากหนังสือ ให้ลงอ้างอิงไว้ด้วย เรื่องรูปภาพต้องหามาอัพโหลดหรือนำไฟล์ขึ้น และแทรกลงในเนื้อหาด้วย กรุณาศึกษาการสร้างและใช้บล็อกเพิ่มเติมได้ที่http://gotoknow.org/ymanit  ประกาศข่าวนอกจากนั้นให้ทำเว็บอ้างอิงเพื่อเชื่อมโยงไปยัง http://gotoknow.org  ไปถึงอาจารย์ และ ถึงเพื่อน ๆ ในห้องเรียน ตลอดจน เว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมบล็อกของต่างประเทศ เช่นบล็อกของ spaces ดูตัวอย่างของอาจารย์ได้ที่ http://spaces.msn.com/ymanit
นายอภิมุข สงค์ทอง
IP: xxx.113.80.14
เขียนเมื่อ 

กระผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับ นวัตกรรมการศึกษาของ schoo whitin schol เนื่องจากกลุ่มกระผมได้รายงานหัวข้อนี้แล้วผมได้ทำการค้นหาที่ห้องสมุดแล้วไม่มีเลยจึงวานรบกวนส่งขอข้อมูลเพื่อทำการศึกษาและทำรายงาน ( ถ้ามีขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง )

ลักษณ์ แพรอท
IP: xxx.120.245.63
เขียนเมื่อ 

คุณพอจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้บ้างไหมค๊ะ    ดิฉันสนใจอยากรู้อยากอ่าน ส่งกลับให้หน่อยได้ไหมค๊ะ  ขอบคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ   / ลักษณ์   แพรอท

-  นวัตกรรมการศึกษา      

-   การวิเคราะห์ระบบการจัดการเรียนรู้

-   การวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้

 -   แหล่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศ  เครือข่ายการเรียนรู้

-   การออกแบบ  สร้าง  นำไปใช้  ประเมิน  และปรับปรุงนวัตกรรมการเรียน

-   กรณีศึกษานว้ตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและมีคุณค่า

เราและนาย
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ไม่มีไรทำเลยเขียนเล่นตามบาย