เชียงใหม่เบิกจ่ายงบแล้วกว่าหมื่นล้าน ยันภาวะเศรษฐกิจยังโตต่อเนื่องแม้ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมัน

งบประมาณ
คลังจังหวัดเชียงใหม่เผยการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดในปี 2549 งบประจำมีการเบิกจ่ายแล้วกว่าร้อยละ 80 ขณะที่งบตามแผนยุทธศาสตร์ยังเหลืออีกกว่า 5,840 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 8.01 เท่านั้น นายสมคิด ยังเยี่ยม คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2549 ของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในส่วนของงบประจำมีการเบิกจ่ายไปแล้วร้อย ละ 80.72 หรือ 10,155.07 ล้านบาท คงเหลืออีก 4,196 ล้านบาท งบลงทุน 4,957.04 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 3,344.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.46 คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายอีก 1,644.51 ล้านบาท ส่วนงบตามแผนยุทธศาสตร์ 860.59 ล้านบาทนั้น มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 68.59 ล้านบาทหรือร้อยละ 8.01 ยังคงเหลือเงิน  ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายมากถึง 5,840.86 ล้านบาท ทั้งนี้ ครม. มีมติเห็นชอบให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปีพ.ศ. 2549 เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีพ.ร.บ.งบประมาณปี 2550 ประกาศใช้ไม่ทัน โดยให้เร่งก่อหนี้ผูกพันปีงบประมาณ 2549 ให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ และให้เร่งเบิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบผูกพันในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาร 2550 ให้มากที่สุดและจัดทำการเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ 2549 โดยงบผูกพันและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีรายจ่ายลงทุนเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป โครงการไปถึง 100 ล้านบาทแต่มีลักษณะเดียวกันรวมกันแล้วมียอด 100 ล้านบาทให้รายงานกรมบัญชีกลางภายใน 15 มิถุนายน คลังจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า สำหรับภาวะเศรษฐกิจและการคลังของจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2548 ยังขยายตัวต่อเนื่องแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และภัยธรรมชาติ แต่ด้วยแรงผลักดันภาคการบริการและการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาคทำให้มีการลงทุนในกิจการด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านโรงแรมมีความโดดเด่นขึ้นมากเมื่อเทียบกับปีก่อนสำหรับการจัดเก็บรายได้ของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงสิ้นเดือนกันยายน 2548 จัดเก็บรายได้รวมทั้งสิ้น 6,530.16 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 374.11 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6.08 สูงกว่าประมาณการร้อยละ 31.22  ส่วนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2548 ของจังหวัดเชียงใหม่มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้นกว่า 19 ล้านบาท เศษคิดเป็นร้อยละ 92.59 ของเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดคือร้อยละ 92 แต่ก็ยังต่ำกว่า  ปีที่ผ่านมา 377.12 ล้านบาท อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 4,229.38 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 192.22 ล้านบาทสูงกว่าปีก่อน 452.60 ล้านบาทคิดเป็นร้อย ละ 2.07 ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 14,893.46 ล้านบาท สยามรัฐ 18 มิ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)