วันนี้พิไลเป็นคนเสนองานวิจัยของตนเองศึกษาเกี่ยวกับระบบการปลูกพืชบนคันนา  ( Study land use on dike around rice field )

Problem

- Makeing use of dikes around rice field

-Sustainable land use development

Objective

-Study on cultivation  system on dike in sustainable way

-Study  on self susfficientcy and sustanable living

Keyword:  Sustinable, self susfficientcy,land use ,Cultivation,System dike aroud rice field

  Methodology

1.Review (Black ground) 3w.

2.Survey (Meetting)       3w.

3.Design and action researcy Qualitative (Hwo,where,How,What)      3w.

4.Action (Lerning by doing)       5w.

5.Analysis / Sysnthesis        8w.

6.Report                4 w.

และอาจารย์ได้ให้คำชี้แนะตรงที่ Design and action researcy Qualitative

กับ Action ว่าจะตองมีการทำโดยย้อนกลับไปกลับมาเพื่อที่จะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลามากและเวลาที่จำกัดแค่นี้อ่จไม่พอซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราควรจะพิจรณาให้ดีให้ถี่ถ้วนก่อนที่จะลงมือปฏิบัติจริง

ถ้าหากว่าแต่งประโยคยังไม่เหมาะสมก็ช่วยชี้แนะด้วยนะค่ะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็บอกได้รับฟังทุกความคิดเห็นและทุกคำชี้แจง