การแลกเปลี่ยนเรียนรู้(ลปรร.)ผ่านบล็อกของ Gotoknow นำเรื่องขึ้นบล็อก และได้อ่านข้อคิดเห็นจากท่านผู้อ่านมีส่วนทำให้เกิดการเรียนรู้ (learning) เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ผู้เขียนอ่านข้อคิดเห็นในเรื่อง “ใช้แรง ได้ออกกำลัง” อ่านไปอ่านมา กลับไปนึกถึงลักษณะขององค์กรยุคใหม่ได้

องค์กรสมัยใหม่น่าจะมีลักษณะที่เรียกว่า "อีน (een)" ต่อไปนี้...

 • Green = สีเขียว:                                                                          
  องค์กรยุคใหม่น่าจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก+รักษาต้นไม้ ลดมลภาวะ ประหยัดพลังงาน ฯลฯ องค์กรที่มีภาพพจน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมักจะได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่าองค์กรที่มีภาพพจน์เป็นศัตรู หรือเมินเฉย(ไม่ใส่ใจ)กับเรื่องสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายนอกแล้ว
  องค์กรสมัยใหม่น่าจะเป็นองค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในด้วย โดยเฉพาะการมีบรรยากาศเป็นมิตร มีมิตรจิตมิตรใจทั้งต่อคนใน คนนอก และสังคม
 • Clean = สะอาด:                                                                             
  องค์กรยุคใหม่น่าจะเป็นองค์กรของคนดี สะอาดทั้งทางกายภาพ(ไม่สกปรก เช่น มีกิจกรรม 5 ส จนเกิดวัฒนธรรมแห่งความสะอาด ฯลฯ) และการบริหารโปร่งใส มีการตรวจสอบ ไม่โกง หรือเรียกว่า สะอาดทั้งภายนอกและภายใน
 • Lean = กระทัดรัด:                                                                       
  คำ “ลีน” เปรียบคล้ายคนที่แข็งแรง มีสุขภาพดี ไม่มีไขมัน (fat) มากเกิน ศาสตราจารย์ด้านการจัดการท่านหนึ่งคือ ดรักเกอร์ (Drucker) แนะนำให้มีการทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อยกเลิกกิจกรรมที่ไม่ควรทำ (not do what not to do) หรือกิจกรรมที่ไม่คุ้มค่า รวมทั้งรณรงค์ยกเลิกวัฒนธรรมที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
 • Keen = สมรรถนะสูง:                                                                    
  ยุคนี้เป็นยุคที่มีการแข่งขันสูง องค์กรที่จะอยู่รอดได้น่าจะเป็นองค์กรของคนเก่ง ส่งเสริมคนเก่งให้ได้ดี มีผลิตภาพ ส่งเสริมให้คนมีสมรรถภาพ และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
 • Meaning = มีความหมาย:                                                             
  องค์กรที่ดีควรเป็นพลเมืองที่ดี (good citizen) ของสังคม มีเป้าหมายหรืออุดมการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะทำให้องค์กรมีความหมาย หรือมีคุณค่าในตัวเอง แม้แต่องค์กรเอกชนก็ควรทำตัวให้มีความหมาย และตอบแทนอะไรให้สังคมบ้าง จึงจะเป็นที่ยอมรับในระยะยาว
 • แหล่งข้อมูล:                                                                                       

 • ที่มา > วัลลภ พรเรืองวงศ์. ข้อคิดเห็นในเรื่อง “ใช้แรง ได้ออกกำลัง” > http://gotoknow.org/blog/health2you/34467 > 18 มิถุนายน 2549.
 • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์ ศูนย์มะเร็งลำปาง จัดทำ > ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๙
 • เชิญอ่านสุขภาพเพื่อคุณที่นี่... http://gotoknow.org/blog/health2you