การจัดการความรู้การเงินพัสดุมข.(3)

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน

          การจัดการความรู้การเงินพัสดุ มข . ดำเนินไปโดยมีผู้คุณเอื้อและคุณอำนวยทุกฝ่ายช่วยกันดูแบให้เกิดความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง    ก่อนการประชุมผู้ปฏิบัติ   ผอ . ศูนย์บริการและผอ . กองคลัง ได้นัดปรึกษาหารือก่อนประชุม                     

           เวทีแห่งการแลกเปลี่ยนได้เริ่มในเวลา 13.00 . สำหรับผู้ปฎิบัติงานทั้งหมดเกี่ยวกับการเงินพัสดุทุกคณะ / หน่วยงาน   เป็นการพบกันอีกครั้งหนึ่ง      การประชุมครั้งก่อน จะเน้นที่ KKUMIS      ต่อมาผอ . กองคลังและผช . อธิการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการ ลปรร และพัฒนาทั้งคู่มือ และ Superuser จากผู้ปฏิบัติมาสอนและแบ่งปันความรู้ประชุมครั้งนี้จึงพูดกันน้อย คณะกรรมการจัดการความรู้จึงจะได้ดำเนินจัดการสรุปและพัฒนาวงจรอื่นให้รายงานลักษณะ 3 มิติได้สำเร็จต่อไปพร้อมพัฒนา blog ให้มีการสอบถาม ลปรร ทุกขณะในการปฏิบัติงาน                   

           วันนี้กลุ่มการเงินได้ best practice ในเรื่องการโอนเงินซึ่งดีกว่าเดิม เพื่อให้สามารถได้วิธีการที่เหมาะสมกับหน่วยงานและลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการปฏิบัติงาน และปลอดภัย จึงจะได้ทำการ ลปรร . กลุ่มนี้โดยเฉพาะอีกเร็ว นี้     เวทีกลุ่มพัสดุหลังจากได้มีการแนะนำการจัดซื้อวิธี e-Auction แล้วในคลังที่ผ่าน มา   กลุ่มนี้ต้องการสร้าง blog ชุมชนสำหรับเป็นสื่อกลางเรื่องทีสำเร็จ การสอบถาม การนัด F to F                      

           รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรคำปรึกษาและให้กำลังใจหลาย ด้าน  โดยมี ผอ . ศูนย์บริการ ผอ . กองคลังเป็นทั้งคุณอำนวยและคุณประสาน ให้เกิดองค์ความรู้ยิ่ง ขึ้น ซึ่งนำไปสู่การพัฒนางานของกลุ่มงานการเงินพัสดุต่อไป                

            หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดการความรู้  นำโดย ผช.อธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผอ.กองคลังและคณะกรรมการ ได้ทำการวิเคราะห์เพื่อให้การจัดการเรียนรู้กลุ่มการเงินและพัสดุดำเนินการไปสู่เป้าหมายที่กำหนด ได้สรุปการจัดการองค์ความรู้ระยะแรกประกอบด้วย 

  1.   การพัฒนาระบบ  KKUMIS 

  2. การพัฒนาระบบการเบิกจ่าย ( เรื่องการโอนเงิน )

  3. การพัฒนาคลังระเบียบ กฎเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ

  4. การจัดซื้อพัสดุโดยวิธี  e-Auction    

           ในทุกระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่ได้มีการนำไปใช้ทดรองปฏิบัติและพัฒนาจนกระทั้งนำมาแนะนำให้ผู้เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ และอาจมีการพัฒนาให้ดียิ่ง ขึ้น         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ข้อมูลดีมากครับ
  • แต่ตัวอักษรเล็กมาก อ่านยากครับ
  • ลองไปที่แก้ไข แล้วเปลี่ยนตัวอักษรนะครับ
  • ใช้ Tohama 14 points ก็ดีครับ
เขียนเมื่อ 

            แก้ไขแล้วคะแต่ขนาดอาจจะใหญ่ไปบันทึกนี้ใช้เวลาแก้ไขหลายครั้งเพราะตอนเขียนอยู่ดี ๆ บันทึกไม่ได้ 2 ครั้ง              

                  ขอบคุณมากในมิตรแท้ที่คอยช่วยดูแลกัน

เขียนเมื่อ 
  • น่าอ่านแล้วครับ
  • ดูดีมากครับ