หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมความรู้ : เรื่อง ยาเสพติด และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กิจกรรมตามหลักสูตรนี้นั้น จะสามารถปรับย่อ และขยายเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม คืออาจจะเป็นการจัดกิจกรรมฉบับสัญจร โดยการย่อเวลาของฐานกิจกรรมให้กระชับและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมที่ใช้เวลา 6 – 8 ชั่วโมงก็ได้ หรือ จะใช้เวลา 36- 48 ชั่วโมงก็ได้ ซึ่งถ้าใช้เวลามาก จะสามารถลงลึกเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น แต่ในการการจัดกิจกรรมทุกครั้ง จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ระหว่างการร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ

 

บทนำ

              หลักสูตรกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เรื่องยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ นี้เป็นการปรับปรุงหลักสูตรการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ใช้เวลาปรับปรุงหลักสูตรกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2540 จนได้หลักสูตรเบื้องต้น เพื่อใช้สำหรับจัดกิจกรรมแก่กลุ่มเด็กน้อยโอกาสในสังคม โดยเฉพาะเด็กในชุมชนแออัด เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และเด็กเร่ร่อน โดยแบ่งเนื้อหาหลักสูตรออกเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ 2 กลุ่มองค์ความรู้หลัก และ 9 กลุ่มองค์ความรู้ย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้  

กลุ่มองค์ความรู้ที่ 1 เน้นเรื่องกระบวนการทักษะชีวิตและการตัดสินใจ มีฐานกิจกรรมย่อย 5 ฐาน คือ  

1.            สรีระ และเพศศึกษา เน้นให้ความรู้ถึงความแตกต่างของเพศหญิงและเพศชายในเชิงโครง- สร้างทางธรรมชาติ และบทบาทชายหญิงที่พึงประสงค์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคม

2.            ชีวิตและความหวัง เน้นการระดมความคิดจากเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมถึงการวางและวาดหวัง อนาคตของตนเอง และวิธีการไปให้ถึงความหวังของตนเอง

3.            ปัญหาชีวิตและการแก้ไข เป็นการระดมความคิด ถึงเรื่องราวที่จะเป็นปัญหา และอุปสรรค ของชีวิตที่จะทำให้ไปไม่ถึงความหวังที่ตนเองได้วางไว้

4.            ความต้องการและความจำเป็น เป็นการสอบทานความรู้ความเข้าใจของเด็กที่เข้าร่วมกิจ กรรมว่ามีความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการและความจำเป็นในชีวิตประจำ วันอย่างไร

5.            108 วิธีทำร้ายตัวเอง เป็นการสอบทานความรู้ความเข้าใจว่า เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น มี ความเข้าใจถึงสิ่งที่ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นการทำร้ายตัวเองหรือไม่อย่างไร  

กลุ่มองค์ความรู้ที่ 2 เน้นเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ มีกิจกรรมความรู้ย่อย 4 กิจกรรม คือ  

1.            โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ คืออะไร ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์ชนิดต่าง ๆ แต่มุ่งเน้นไปที่โรคเอดส์ ถึงลักษณะและอาการ ผลกระทบของโรค

2.            การติดต่อ และการแพร่ระบาด เน้นเรื่องของวิธีการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

3.            การอยู่ร่วมกันและการดูแลผู้ป่วย เป็นการให้ความรู้และปรับทัศนคติเกี่ยวกับการอยู่ร่วม และการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม

4.            สถานการณ์ของโรคและการป้องกัน เป็นการให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันของโรคติด ต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงวิธีการป้องการการติดต่อ และการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์   องค์ความรู้ต่าง ๆ

เบื้องต้นนั้นสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน ได้พัฒนาหลักสูตร ดังกล่าวร่วมกับ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน สภากาชาดไทย โดยใช้กลุ่มเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน คือ เด็กและเยาวชนในชมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร 10 ชุมชน และกลุ่มเด็กน้อยโอกาส เด็กเร่ร่อนอีกกว่า 50 คน เพื่อคิดค้นและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด              

กิจกรรมตามหลักสูตรนี้นั้น จะสามารถปรับย่อ และขยายเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม คืออาจจะเป็นการจัดกิจกรรมฉบับสัญจร โดยการย่อเวลาของฐานกิจกรรมให้กระชับและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมที่ใช้เวลา 6 8 ชั่วโมงก็ได้ หรือ จะใช้เวลา 36- 48 ชั่วโมงก็ได้ ซึ่งถ้าใช้เวลามาก จะสามารถลงลึกเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น แต่ในการการจัดกิจกรรมทุกครั้ง จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน ระหว่างการร่วมกิจกรรมเป็นสำคัญ             ในส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเพศนั้น วิทยากรและอาสาสมัครของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน มีความชำนาญในการจัดกิจกรรมกับเด็กที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี จึงทำให้มีความมั่นใจว่า จะสามารถใช้ศัพท์และภาษาที่เหมาะสมแก่ช่วงวัยของเด็กกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สถาบันสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชนความเห็น (0)