เตรียมกิจกรรมวงเรียนรู้ทีมคุณอำนวยตำบลและวงเรียนรู้แกนนำคุณกิจ

เมื่อช่วงเช้าวานนี้ (13 มิ.ย.)ตั้งแต่ 9 โมง ถึงเที่ยง ทีม km กศน . อำเภอเมืองนครศรีฯพุดคุยทบทวนกิจกรรม วางแผนการทำงานประจำวัน  ในมุม km ของ กศน . อำเภอเมืองนครศรีฯ ความเป็นทีมทำงานเริ่มเกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด วันนี้ . เกษม ผลกล่ำ ทำหน้าที่คุณกระบวนการอำนวยของการประชุมเสวนา อย่างมีลีลาสนุกสนานเป็นกันเอง ได้เนื้อหาสาระ   เริ่มต้นด้วยการทบทวนเวทีประชุมเสวนาทีมคุณอำนวยตำบล ซึ่งเดิมกำหนดประชุมเสวนากันวันที่ 20 มิ . . 49 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช (สสจ.) แต่เนื่องจากบางหน่วยงานที่มีบุคลากรที่เป็นทีมคุณอำนวยตำบลมีภารกิจไม่อาจเข้าประชุมได้ (ประชุม และต้อนรับเจ้านายส่วนกลาง) ที่ประชุมเราจึงได้นัดหมายใหม่ เป็นประชุมเสวนาทีมคุณอำนวยตำบล ในวันที่ 22 มิ . . 49 สถานที่ก็เปลี่ยนมาเป็นห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฟรีเหมือนเดิมครับ) ขออภัย สสจ.ด้วยครับ ที่ขอใช้สถานที่และขอเลื่อนหลายหน อย่าเบื่อ และรำคาญเสียก่อนนะครับ  

กำหนดการประชุมเหมือนเดิมครับ ในวันประชุม คิดกันว่าจะใช้ภาษาใต้กันเป็นหลัก ยกเว้นบางคำ ให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง ยอมรับฟังคิดเห็นของทุกคน ไม่ติดยึดในตำแหน่ง ทุกคนที่เข้าประชุมเป็นทั้งครูและนักเรียนไปพร้อมๆกัน . สำราญ เฟื่องฟ้า เสนอว่าควรทำกิจกรรมถอดหมวกและสวมหมวกให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ โดยให้แต่ละคนเขียนชื่อและตำแหน่งลงในกระดาษที่แจกให้แล้วนำไปใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ (ถอดหมวก) ต่อเมื่อเลิกประชุมแล้วจึงจะคืนกลับ (สวมหมวก) การทำหนังสือเชิญให้ทำถึงเจ้าตัว ความในหนังสือให้เตรียมนำประสบการณ์ การทำ Km มาเล่า มาแลกเปลี่ยน ไม่ใช่มารับฟังอย่างเดียว จากนั้นชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งทีมคุณอำนวยตำบล แบ่งกลุ่มทีมตำบลเพื่อร่วมกันทำร่างตารางเวลาจัดเวทีชุมชนคุณกิจ (พบกลุ่ม) ทั้งเวที 6 ครั้งของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างน้อย ให้คุณอำนวยทุกคนถือไว้คนละชุด แล้วรวบรวมของทุกทีมมาทำเป็นเล่มเป็นฉบับรวมของอำเภอ (แต่ต้องหลังจากได้ตรวจสอบความแน่นอนกับคุณกิจครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ) จากนั้นจะเป็นการชี้แจงเครื่องมือบันทึกและวิธีการใช้แบบบันทึกความรู้  สุดท้ายจะเป็นการสุ่มตัวแทนผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาออกมาสะท้อนความรู้สึกความคิดเห็น แล้วประธานคุณเอื้อจะปิดการประชุมเสวนาและคืนหมวกในที่สุด  

ส่วนเวทีเรียนรู้ของแกนนำคุณกิจหมู่บ้านละ 8 คน ที่จังหวัดมอบภารกิจให้อบรมเป็นโซนนั้น เนื่องจากโซนหนึ่งๆ จะประกอบด้วยแกนนำคุณกิจจากอำเภอต่างๆ โซนละ 4 5   อำเภอ แกนนำประมาณ 1,000 คน นับเป็นจำนวนที่มาก อบรมให้มีประสิทธิภาพลำบาก ในโซนลุ่มน้ำปากพนัง 1 จึงแยกกันอบรม อำเภอเมืองมีแกนนำคุณกิจ 240 คน ซึ่งก็ยังเป็นจำนวนที่มากอยู่ อำเภอเมืองจึงแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆละ 120 คน เรียกกิจกรรมนี้ว่ากิจกรรมประชุมเสวนาแกนนำคุณกิจ ไม่เรียกว่าอบรม  

เวทีประชุมเสวนาแกนนำคุณกิจ ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยตำบล . ท่างิ้ว กำแพงเซา นาทราย โพธิ์เสด็จ ไชยมนตรี นาเคียน มะม่วงสองต้น จำนวน 15 หมู่บ้าน จำนวนแกนนำ 120 คน ประชุมเสวนากันที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา . ในวันที่ 27 มิถุนายน 2549  

เวทีประชุมเสวนาแกนนำคุณกิจ ครั้งที่2 ประกอบด้วยตำบลท่าซัก ปากนคร ท่าไร่ บางจาก ท่าเรือ ปากพูนจำนวน 15 หมู่บ้าน จำนวนแกนนำ 120 คน ประชุมเสวนากันที่ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 29 มิถุนายน 2549  

สำหรับแกนนำคุณกิจที่จะเข้าร่วม เพื่อความแน่นอนว่าจะร่วมกิจกรรมไปตลอดรอดฝั่งหรือไม่ ก็ให้ทีมคุณอำนวยตำบลลงไปตรวจสอบความพร้อมของแกนนำคุณกิจของหมู่บ้าน ถ้ามีปัญหาหรือข้อจำกัดจนไม่สามารถเข้าร่วมได้หรือพร้อมที่จะฝึกฝนตนเองเป็นคุณอำนวยหมู่บ้าน ก็ให้หมู่บ้านเลือกคนใหม่จากครัวเรือนที่สำรวจเข้าทำหน้าที่แทนได้  

ส่วนเนื้อหาการพูดคุยของแกนคุณกิจนั้น ก็คือ การทำกิจกรรมรู้จักคุ้นเคยกันระหว่างแกนนำคุณกิจ 8 คน และรู้จักกับทีมคุณอำนวยตำบล กิจกรรมรู้จักกับภาระงานที่จะต้องทำและบาทบาทของแกนนำหมู่บ้านในฐานะผู้เรียนและในฐานะของคุณอำนวยหมู่บ้าน (ต่อไปในอนาคต) การแบ่งกลุ่มให้คิดหาแนวทางการชักชวนครัวเรือนอีก 64 ครัวเรือน มาร่วมการเรียนรู้ในเวทีชุมชน 6 ครั้ง เป็นอย่างน้อย จะมีวิธีทำอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง การเล่ากิจกรรมการพัฒนาของหมู่บ้านที่ขับเคลื่อนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ ( Km ของชาวบ้าน) เพื่อใช้นำร่องทำกิจกรรมแก้จน การร่วมกันวิเคราะห์บทบาทของคุณกิจ ( ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ) คืออะไร จะร่วมกับแกนนำคุณกิจ ทีมคุณอำนวยตำบล ฯลฯ ในเรื่องใด อย่างไร   โดยให้นำร่างกิจกรรมที่คิดออกแบบประชุมเสวนาแกนนำคุณกิจไว้นี้เสนอในวันประชุมเสวนาคุณอำนวยตำบลพิจารณา ที่จะได้ประชุมกันในวันที่ 22 มิ.ย. ด้วย  

นี่คือความคืบหน้าของงานวันนี้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียนความเห็น (0)