พระราชอาคันตุกะเสด็จอยุธยา

โอกาสทองของการเรียนรู้

ฉลองครองราชย์ครบ ๖๐ ปี
            ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประเทศไทยได้มีโอกาสต้อนรับพระราชอาคันตุกะต่างประเทศมากเป็นประวัติการณ์ นับเป็นเกียรติคนและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน ที่ได้ชื่นชมพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานที่สุด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลไทยได้จัดให้มีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่มีความอลังการเหนือคำบรรยายอวดสายตาชาวโลก นับได้ว่ายิ่งใหญ่สมพระเกียรติ

ต้อนรับพระราชอาคันตุกะเสด็จเยี่ยมชมอยุธยา
             เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  พระราชอาคันตุกะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อทอดพระเนตรกิจการ ความเจริญก้าวหน้า และพระราชอาคันตุกะส่วนหนึ่งได้เสด็จมาทอดพระเนตรโบราณสถานภายในนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

โอกาสทองของการเรียนรู้
            การที่พระราชอาคันตุกะได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรโบราณสถานโบราณวัตุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงควรจะได้ใช้เป็นโอกาสทองของการเรียนรู้  โดยเฉพาะต้อง "รู้เขา และรู้เรา" พร้อมทั้งนำประสบการณ์ ความรู้ ไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับห้องเรียน ชุมชน และสังคม ขยายวงกว้างไปสู่ระดับประเทศ
          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ครูกรุงเก่าความเห็น (0)