สภามหาวิทยาลัย (21) : ภารกิจหลัก

         หนังสือ Managing Without Profit. The Art of Managing Third - Sector Organizations. แต่งโดย Mike Hudson (Penguin Books 1995) ระบุว่าบอร์ดขององค์กรทำหน้าที่กำกับและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรโดย ชี้ทิศทาง (steering), ตั้งความหวัง (anticipating),  ให้ปัญญาและการตัดสินใจที่ทรงคุณค่า   ในการทำหน้าที่นี้บอร์ดเน้นที่วิสัยทัศน์ขององค์กร,  คุณค่าและวัฒนธรรม,  และผลสัมฤทธิ์ขององค์กร

วิจารณ์  พานิช
 5 มิ.ย.49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)