ก.พ.ร.เล็งจ่ายโบนัส"ขรก." แบ่งจ่าย 2 งวด 5.5 พันล้าน

โบนัสข้าราชการ
              เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ว่า ได้มอบหมายให้ ก.พ.ร.ไปหารือแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี 2548 จำนวน 5.5 พันล้านบาท ให้แก่ส่วนราชการร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อให้เงินรางวัลถูกจัดสรรไปให้ข้าราชการระดับล่างมากขึ้นตามมติ ครม. นัด พิเศษเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ข้าราชการชั้นผู้น้อย            ทั้งนี้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในต้นเดือนมิถุนายน จากนั้นจะเริ่มเบิกจ่ายจริงภายในสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนมิถุนายน โดยการจัดสรรเงินรางวัลจะแบ่งเป็น 2 งวดคือ งวดแรกจำนวน 4.4 พันล้านบาท จะจัดสรรให้ส่วน ราชการที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่เลือกอีก 1 พันล้านบาท จะเก็บไว้จัดสรรให้ส่วนราชการที่ผลการประเมินยังไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มที่แบ่งเงินรางวัลประจำปีของผู้บริหารของส่วนราชการจำนวน 1.2 พันล้านบาท ไปเติมให้ข้าราชการชั้นผู้น้อย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือในระยะเฉพาะหน้าเท่านั้น เพราะจะมีมาตรการช่วยเหลือในระยะยาวอีก             นายวิษณุกล่าวต่อว่า ส่วนความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการทั้งระบบ ต้องให้ คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ (กงช.) เป็นผู้พิจารณา ต้องยอมรับว่าฐานเงินเดือนของข้าราชการกับภาคเอกชนต่างกันมาก จึงมีแนวโน้มที่จะต้องช่วยเหลือข้าราชการ แต่การตัดสินใจทำอะไรต้องคิดให้หนักว่าจะส่งผลกระทบต่อ งบประมาณลงทุนของภาครัฐหรือไม่ เพราะในปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินถูกจัดสรรเป็นงบรายจ่ายประจำ เช่น หมวดบุคลากร การบริหารจัดการ ถึงร้อยละ 70 มีงบฯสำหรับการลงทุนเพียงร้อยละ 30 เท่านั้น มติชน  9 มิ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)