๗. โรงเรียน ICU กับหนึ่งปีที่ฟื้นฟูสู่ความจริง


          เรื่องเล่าของโรงเรียนดีที่บนดอยต่อจาก ๒ บันทึกที่แล้ว  เป็นเพียงการเล่ากิจกรรมส่วนหนึ่งเท่านั้น  ภายหลังที่ได้เรียบเรียงข้อมูลในการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูพิพัฒน์ พรมโพธิ์  เห็นว่าน่าจะนำมาเสนอเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของการพัฒนาโรงเรียน ICU ในระยะเวลาเพียง ๑ ปี ได้เห็นผลที่เกิดขึ้นกับผู้รับประโยชน์คือเด็กอย่างเป็นรูปธรรม 

          คุณครูพิพัฒน์ พรมโพธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำพริก กับรูปแบบการบริหารจัดการที่ผ่านมา โดยริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ และเป็นความต้องการของผู้เรียน  ทำให้ครู นักเรียนและคนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีกระบวนการ ซึ่งแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้มุ่งพัฒนาเด็ก เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กและมุ่งให้เด็กได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

         กิจกรรมที่ ๑ การบริการข้าวต้มมื้อละบาท  เป็นการแก้ปัญหานักเรียนมาโรงเรียนสาย  ขาดเรียน  โดยจัดตั้งผ้าป่าสามัคคีได้รับทุนสนับสนุน ๑๑๐,๐๐๐ บาท  มีแม่บ้านผลัดเปลี่ยนกันมาทำข้าวต้มให้นักเรียนรับประทานเป็นอาหารเช้า  และจ่ายค่าอาหารเพียง ๑ บาทเพื่อฝึกให้เด็กตระหนักในการเป็นผู้รับและผู้ให้ 

        กิจกรรมที่ ๒ การทำปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียน  เพราะคนในชุมชนมีอาชีพปลูกสับปะรดและปลุกพริกไทยเป็นส่วนมาก  ชุมชนได้นำความรู้จากโรงเรียนไปทำปุ๋ยอินทรีย์ที่บ้าน  และทดลองใช้ปุ๋ยกับพืชไร่ทำให้ได้ผลผลิตมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะพริกไทย  สามารถมีผลผลิตถึงต้นละ ๓๐ กิโลกรัม๐ ละ ๓๐๐ บาท  ส่วนโรงเรียนได้จำหน่ายปุ๋ยให้แก่ชุมชน  ทำให้นักเรียนมีรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ย 

          กิจกรรมที่ ๓ การสร้างโดมผักลดโลกร้อน เป็นการสร้างโดมสำหรับปลูกต้นเสาวรสด้านหน้าอาคารเรียน และพืชผักอื่น ๆ ให้ร่มเงาและสร้างบรรยากาศให้กับนักเรียนและครู  ช่วยลดภาวะโลกร้อน  ทำให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียนหรือคนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้การปลูกเสาวรสและผลิตน้ำเสาวรส  เพราะพันธุ์ต้นเสาวรสจำหน่ายและขยายพันธุ์

          กิจกรรมที่ ๔  การปลูกผักพื้นบ้าน เพื่อสุขภาพเพราะเป็นผักปลอดสารพิษและไม่ใช้สารเคมี  ผลผลิตนำมาเป็นอาหารกลางวันและแบ่งปันให้แก่คนในชุมชน  ภายหลังมีนักเรียนพักประจำจึงได้นำผลผลิตจากพืชผักมาเป็นอาหาร

         กิจกรรมที่ ๕ การจัดสวนหย่อมพืชผักสวนครัว ที่เหมาะกับฤดูกาลต่าง ๆ  เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน  อยู่กับธรรมชาติ เรียนรู้วิธีการคิดที่สร้างสรรค์  ผลผลิตนำมาเป็นอาหารของนักเรียนและแบ่งปันให้กับคนในชุมชน

         กิจกรรมที่ ๖ การปลูกข้าวในแกลลอน เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของเมล็ดข้าว  ได้เรียนรู้การเจริญเติบโตของต้นข้าว  และสามารถอธิบายได้ว่าข้าวกี่เมล็ดจะให้ผลผลิตเป็นเท่าไร  เป็นพื้นฐานทักษะชีวิตและการแก้ปัญหาอย่างมีสติและปัญญา

        กิจกรรมที่ ๗ การเลี้ยงปลาดุกในบ่อ นักเรียนสามารถเลี้ยงและดูแลปลาในบ่อ  นำผลผลิตเป็นอาหารของนักเรียนแบ่งปันให้กับคนในชุมชน เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความเมตตาเอื้ออาทร

         กิจกรรมที่ ๘ การอาศัยข้าวก้นบาตร นักเรียนหอนอนจะผลัดเปลี่ยนกันติดตามพระไปบิณฑบาตร ในตอนเช้า เพื่อขออาหารจากการที่ชาวบ้านนำมาถวายพระ  กลับมาแบ่งปันเป็นอาหารกลางวันและอาหารเย็นที่โรงเรียน

        กิจกรรมที่ ๙ การให้นักเรียนพักอยู่ประจำ เนื่องจากนักเรียนชาวเขากลุ่มหนึ่งมารับจ้างทำไร่ เมื่อถึงโรงเรียนเปิดยังไม่กลับขึ้นเขาบอกว่าระยะทางไกลทำให้ไม่ต้องไปโรงเรียนบนเขา  จึงหาทุนสำหรับการสร้างหอนอนให้นักเรียนชาวเขากลุ่มนี้พักนอนและย้ายมาเรียนที่โรงเรียนนี้แทน  นักเรียนที่พักนอนมีอายุตั้งแต่ ๗ ขวบขึ้นไป  ปัจจุบันมีนักเรียนพักนอนจำนวน ๒๔ คน  นักเรียนหอนอนจะมีหน้าที่พิเศษกว่านักเรียนที่พักอยู่กับครอบครัวในชุมชน  คือตื่นตีห้า รับฟังการบรรยายธรรมะจากเสียงตามสาย  หุงข้าวด้วยฟืน  รดน้ำต้นไม้ เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ด

       กิจกรรมที่ ๑๐ การเรียนรู้ธรรมะอย่างธรรมชาติที่ห้องเรียนร้อยไร่  เป็นการฝึกให้นักเรียนตระหนักในความเป็นธรรมชาติ  มีสมาธิในการเรียนรู้ อาศัยหลักธรรมมาประกอบการตัดสินใจในการดำรงชีวิตเพื่อความสุข  โดยนำนักเรียน ครูและคนในชุมชนไปเรียนรู้ร่วมกันทุกวันพุธ

         กิจกรรมที่ ๑๑ การปั้นตุ๊กตาออมสิน  เป็นกิจกรรมสร้างฝีมือและจินตนาการ  ฝึกปั้นปูนพลาสเตอร์เป็นกระปุกออมสิน  ส่งขายให้กับร้านค้าและพ่อค้าแม่ค้ามารับไปจำหน่าย  ทำให้นักเรียนมีรายได้  นอกจากนี้เป็นการฝึกสมาธิของเด็กได้ดี

        กิจกรรมที่ ๑๒ การทำน้ำยาบ้วนปากสมุนไพร  เนื่องจากนักเรียนได้พบปัญหากลิ่นปาก  จึงได้ฝึกให้นักเรียนทำน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพร  สำหรับบ้วนปากหลังแปรงฟันทุกวัน

        กิจกรรมที่ ๑๓ การสร้างโรงเรียนรีสอร์ท  เป็นความฝันอันสูงสุดของคุณครุพิพัฒน์และคณะครูในโรงเรียน  ซึ่งกิจกรรมต่อไป  โดยจะเริ่มต้นในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ 

         การเรียนรู้ทั้ง ๑๒ กิจกรรมที่ผ่านมาตามลำดับ  นับเป็นความสำเร็จของการฟื้นฟูโรงเรียน ICU  ที่ถูกประกาศจาก สมศ.ว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด   ซึ่งใช้ระยะเวลาในการสร้างและพัฒนามาเพียง ๑ ปีการศึกษา  โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  สามารถสร้างองค์ความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

         การคิดนอกกรอบแต่ไม่ไร้ทฤษฏี เกิดขึ้นจากผู้กล้าคิด กล้าทำ และกล้านำ  โดยสอดคล้องกับหลักการบริหารที่ถูกนำมาใช้ในประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 40    คือการบริหารแบบ (School-Based Management )ของมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษา ทั้งครู ผู้ปกครองตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียน

         การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น  และหลักการบริหารตนเอง (Self-managing) แม้ว่าโรงเรียนไม่มีอำนาจอย่างแท้จริง สำหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนั้น แต่นโยบายของส่วนรวมมีความเชื่อว่าวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมายนั้นอาจทำได้หลายวิธี  

         การที่ส่วนกลางทำหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งอาจดำเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน  ผลผลิตของการจัดการที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  นับว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  ซึ่งโรงเรียนบ้านถ้ำพริกกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องด้วยความเคลื่อนไหวทีละก้าว

 

หมายเลขบันทึก: 333955เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2010 00:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 00:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (51)

Wonderful report. I think our politicians should read it. I wish our politicians would 'do' some of these projects (in ไทยเข้มแขง initiatives) and support more of this kind of 'community' projects.

Congratulations to all involved.

อ่านแล้วก็ปลื้มใจกับคุณครูคนมีฝัน..(ที่เป็นจริง)ค่ะ โชคดีของเด็ก และโชคดีของชุมชนที่มีผู้นำทางการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์นะค่ะ

สวัสดีค่ะ ดร.sr

 • ดีใจมากค่ะที่ได้พบกันอีก
 • เดาไม่ผิดว่าดิฉันเคยพบกับท่านมาก่อนค่ะ
 • ยังไม่ได้คุยกับคุณครูพิพัฒน์ เรื่องของการประชาคมหมู่บ้าน จะพยายามนำเรื่องราวของที่นี่มาเล่าต่อค่ะ
 • ขอขอบพระคุณในกำลังใจค่ะ 

สวัสดีค่ะน้องนกnoktalay

 • พี่คิมจึงนำบันทึกเรื่องเหล่านี้มาไว้ที่บล็อก..เรื่องของความฝันค่ะ
 • ภายหลังที่ขึ้นบันทึกแล้ว มีผู้สนใจมาศึกษาดูงานของโรงเรียนมากมายค่ะ
 • ขอขอบคุณน้องนกที่ติดตามมาให้กำลังใจอีกคนนะคะ

สวัสดึค่ะ ดุณครูคิม

   ดาแวะมาบอกว่าลงบันทึก อันตรายจากไขมันทรานส์ เมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วนะคะฝากเด็กๆเข้าไปอ่านจะได้ไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะ ว่าทำอาหารอย่างไรให้ลูกๆ

    http://gotoknow.org/blog/kanda02/333986

 

   

สวัสดีค่ะน้องกานดา น้ำมันมะพร้าว

 • ขอขอบคุณมากค่ะ
 • เด็ก ๆ สนใจตั้งแต่เขาฝึกทำวุ้นกะทิแล้วค่ะ
 • แล้วพวกเขาก็มาบอกว่าเจอไขมันทรานส์อยู่ในบล็อกคุณครูกานดา

เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีค่ะ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่า และรู้จักพัฒนาชุมชนค่ะ

สวัสดีตอนเช้าค่ะ ครูคิม ..ขอบคุณที่ครูคิม ได้นำความรู้ดี ๆ และที่สร้างสรรค์มาให้อ่านกันอยู่เสมอนะคะ ..ขอแสดงความยินดีที่ครูคิม ได้รับรางวัล Blogger of the Month ด้วยค่ะ ..

 • ทึ่งมากค่ะ
 •  การที่ส่วนกลางทำหน้าที่เพียงกำหนดนโยบายและเป้าหมายแล้วปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงาน ซึ่งอาจดำเนินการได้หลากหลายด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน  ผลผลิตของการจัดการที่ได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมที่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  นับว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะเป็นการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจัดการศึกษาที่ผ่านมา 
 • วิธีการบริหารจัดการตัวเองแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานเช่นนี้ เป็นวิธีการที่นำไปใช้ในระดับประเทศ คือนำไปบริหารประเทศ แบบใช้ประเทศเป็นฐานได้เหมือนกันนะคะ เพราะทุกวันนี้ ไม่ค่อยแน่ใจว่าใช้อะไรเป็นฐานค่ะ
 • แวะมาเยี่ยมและได้เรียนรู้แต่ละก้าวของการพัฒนาโรงเรียนแบบยั่งยืน มีประโยชน์มากเลยค่ะ  พี่ครูคิมสบายดีนะคะ

ความฝันของคุณครูกับความรู้ที่ได้รับของนักเรียน...น่าภูมิใจจริงๆครับ

เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะ ครูพี่คิม โรงเรียนไอซียู

Independent, Confident and Understanding

เป็นกำลังใจ และติดตามความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

ขอบคุณค่ะครูพี่

 

ครูคิม

 • อนุโมทนาขอบคุณที่นำเรื่องดีๆ มาฝากพวกเรา
 • ทุกความคิด และโครงการครูพิพัฒน์ดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง และเรียนนั้น นับเป็นเรื่องดีมาก เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • ชื่นชอบ และชื่นชมในทุกโครงการ แต่มีอยู่โครงหนึ่ง น่าสนใจมากคือ "ถือย่ามตามหลังพระที่ออกบิณฑบาตตอนเช้า"
 • อาตมาโตมาด้วยข้าวก้นบาตรพระ  และเมื่อบวชเป็นสามเณรก็มีเด็กถือปิ่นโตและย่ามตามหล้งเช่นกัน
 • เด็กๆ เหล่านั้นเป็นเด็กวัด เมื่อทานอาหารเสร็จก็ไปเรียนหนังสือ
 • เด็กเหล่านั้นได้ซึมซับ วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม ส่วนอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่เป็น "รางวัลแห่งความดีที่ธรรมะมอบให้"
 • อนุโมทนาด้วยใจจริงต่อเจ้าของความคิดและโครงการ
 • เจริญพร

สวัสดีครับ

 • ขอบคุณพี่คิมมากๆนะครับ สำหรับมิตรภาพ
 • ผมจะรอที่ยางตลาด แล้วค่อยไปยโสธร พร้อมกัน
 • เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ

 

 • ...สวัสดีครับ...พี่คิม  ได้แนวคิดในการดำเนินงานอีกหลายประการเลยครับ
 • ...นักเรียนคงภูมิใจ ที่ได้ลงมือทำเอง กินเอง ใช้เอง ...เป็นการช่วยเหลือตนเอง อย่างดียิ่งเลยครับ...

 

 

 • แง ๆ อดเป็นแหยม...ไม่ได้ไปยโสธรจ้อย....
 • ขออภัยครับ..งานกำลังเข้า...
 • เดินทางปลอดภัย..ประสบชัยทุก ๆ ที่นะครับ..
 • แง ๆ อดเป็นแหยม...ไม่ได้ไปยโสธรจ้อย....
 • ขออภัยครับ..งานกำลังเข้า...
 • เดินทางปลอดภัย..ประสบชัยทุก ๆ ที่นะครับ..

ตามมาเยี่ยมยาม เรียนรู้ครับ

มาเยี่ยมพี่ครูคิม

กับโรงเรียน ICU ฟื้นฟูสู่ความจริง

เยี่ยมเลยนะคะพี่

สวัสดีคะพี่ครูคิม

ได้รับคำเชิญก็รีบมาเลย

เพราะประทับใจตั้งแต่ได้อ่าน

"ข้าวต้มมื้อละบาท"แล้วละคะ

สวัสดีค่ะ

 • กิจกรรมเยี่ยมมากๆ
 • เป็นแนวความคิดให้กับโรงเรียนอื่นๆดูเป็นแบบอย่าง
 • แต่บริบทไม่เหมือนกัน  คงนำสิ่งที่เหมือนกันไปสานต่อ
 • สิ่งที่ไม่เหมือนกันคงสามารถปรับเปลี่ยนได้
 • เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็ก..ให้รู้จักคิดแบบพอเพียงตั้งแต่เยาว์วัย
 • ขอบคุณความคิดดีๆที่นำมาแบ่งปัน

สวัสดีค่ะน้องberger0123

 • ขอขอบคุณมากค่ะ
 • ที่มาให้กำลังใจโรงเรียนบ้านถ้ำพริก
 • ผู้บริหารพักอยู่ที่โรงเรียนทำให้มีโอกาสใกล้ชิดสร้างความสัมพันกับชุมชนได้สะดวก

สวัสดีค่ะน้องkaniya

 • ตอนนี้พี่คิมอยู่ที่ยโสธรค่ะ
 • เตรียมการจัดค่ายฯ นักเรียนค่ะ
 • คณะมารอกันอยู่แล้วหลายคน
 • เรื่องรางวัล..พี่คิมยังไม่เหมาะกับคุณสมบัติหรอกนะคะ
 • ได้มาแล้วก็ควรรักษาค่ะ

สวัสดีค่ะน้องSila Phu-Chaya

 • ขอขอบคุณค่ะ
 • พี่คิมรู้สึกว่าโรงเรียนนี้เพื่อศิษย์จริง ๆค่ะ
 • จึงมีความตั้งใจที่เขียนเล่ามาเพื่อประกาศให้ใคร ๆ รู้ว่า  แบบนี้แหละคือโรงเรียนที่แท้จริง  คือโรงเรียนที่จัดการศึกษาให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดการศึกษาค่ะ

สวัสดีค่ะน้องฟูอ๊าดเสียงเล็กๆ فؤاد

 • ขอขอบคุณแทนโรงเรียนนี้ค่ะ
 • สัปดาห์ที่ผ่านมาโรงเรียนต้องต้อนรับผู้มาเยี่ยมทุกวันค่ะ

ตามมาเยี่ยมคนยโสธรชั่วคราวค่ะ

สุขกายใจดีนะคะ

ขอบคุณสำหรับมิตรภาพชาวโกทูโนว์ค่ะ

สวัสดีค่ะน้องpoo

 • ขอขอบคุณแทนโรงเรียนและคณะครูมากนะคะ
 • ผอ.เล่าว่ามีกำลังใจมากเลยค่ะ  พร้อมที่จะพัฒนาต่อไป
 • ตอนนี้อยู่ที่ยโสธรแล้วนะคะ

สวัสดีครับพี่สาว

 • มีความสุขมากกับการอ่านบันทึกนี้ครับ
 • สามารถสะท้อนความเป็นจริงของวิธีการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
 • มีรุ่นน้องคนหนึ่งสนใจทำวิทยานิพนธ์แนวนี้ครับ
 • โรงเรียนที่ถูกประกาศจาก สมศ.ว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 • แต่..โรงเรียนนั้นที่สามารถดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ อย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างจึงสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สมศ. กำหนดในเวลาต่อมา
 • ขอเป็นกำลังใจครับ
 • สวัสดีค่ะครูคิม
 • ขอบคุณทีสำหรับบันทึกดีดี
 • ผู้นำองค์กรมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานในองค์กร
 • การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กรก็มีความสำคัญ บุคลากรในองค์กรจึงต้องก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน
 • โรงเรียนถ้ำพริก เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้
 • ชื่นชม ผอ.ร.ร.และคณะครู บุคลากรทุกท่านค่ะ

สวัสดีครับ  แวะมาเยี่ยมสบายดีนะครับ

ตำรวจเป็นมิตร  ใกล้ชิดประชาชน

นมัสการพระคุณเจ้าธรรมหรรษา

 • กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการสนุนให้กำลังใจแก่ ผู้กล้าคิด คุณครูพิพัฒน์ดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง และเรียนนั้น นับเป็นเรื่องดีมาก เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง
 • โครงการ  "ถือย่ามตามหลังพระที่ออกบิณฑบาตตอนเช้า" เรียกว่า "ข้าวก้นบาตร" ซึ่งท่านได้เล่าความหลังที่สง่างามของท่านมาจากตรงนี้เช่นกันเจ้าค่ะ

สวัสดีค่ะคุณครูJOY

 • ด้วยความซาบซึ้งใจที่พาหลงทาง
 • ประทับใจมาก ๆ
 • ดีนะคะ  ปล่อยทั้งไก่ เป็ด ห่าน  มากกว่าคุณสุค่ะ
 • เล้าใส่ไม่พอ  ต้องปล่อยไปกลางทุ่งแถวโพนทองบ้างละ

สวัสดีค่ะ ผอ.udomran

 • กำลังเปิดค่ายที่ไทยรัฐฯ ๖๓ ค่ะ
 • ขอขอบคุณที่ติดตามอ่าน
 • และให้กำลังใจรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนบ้านถ้ำพริก

สวัสดีค่ะน้องชายเกษตร(อยู่)จังหวัด

 • เดินทางไปถึงประมาณ ๒ ทุ่ม
 • ครูจ่อย  เจ้าถิ่นพาหลงอีกแล้วค่ะ
 • ตอนนี้กำลังเปิดค่ายฯ ค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์JJ

 • ขอขอบพระคุณ
 • ในความกรุณาที่มาให้กำลังใจและรับทราบการทำงานของครูบนดอยค่ะ

สวัสดีค่ะน้องอิงชาดา ~natadee

 • บางครั้งศึกษาหลักสุตรแล้ว  มันเป็นไปได้ยากค่ะ
 • หากทำตามก็เหมือนคนหลงทาง  หากเรากล้าคิด กล้าทำก็อาจสร้างความมั่นใจได้
 • พี่คิมขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะน้องปีตานามาจิตต์

 • ขอขอบคุณในความรู้สึกดีต่อกันค่ะ
 • และขอขอบคุณแทนคณะครูนักพัฒนาโรงเรียนนี้ด้วยค่ะ
 • รอติดตามเรื่องเล่าต่อนะคะ

สวัสดีค่ะคุณครูดาวเรือง

 • บริบทเป็นเพียงส่วนหนึ่ง  ส่วนกิจกรรมนั้นขึ้นอยู่กับที่เราคิด เราสามารถทำได้และต้องการที่จะทำ
 • พี่คิมขอเป็นกำลังใจให้นะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะน้องคุณครูอี๊ด

 • หายหน้าไปนาน  คิดถึงจังเลยค่ะ
 • ดีใจที่กลับมาเยี่ยมกันอีก
 • ตอนนี้ขอเป็นคนยโสธร  ไปสัก ๔ วันค่ะ
 • รอติดตามอ่านเรื่องเล่าชาวค่ายฯ นะคะ

สวัสดีค่ะน้องชายไทบ้านผำ

 • รู้สึกดีใจที่น้องชายมีความสุขมากกับการอ่านบันทึกของพี่คิม
 • การเล่าความเป็นจริงของวิธีการดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่ออยากประกาศให้สังคมรับรู้ว่า  ควรกล้าคิด กล้าทำ เพื่อประโยชน์ของเด็ก และเป็นกำลังใจแก่ครูนักพัฒนาค่ะ
 • วิทยานิพนธ์  น่าสนใจมากค่ะ
 • โรงเรียนนี้ที่สามารถดำเนินการ มีวัตถุประสงค์ หลักการ วิธีการ อย่างไร มีปัจจัยอะไรบ้างจึงสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ สมศ. กำหนดในเวลาเพียง ๑ ปี และมีก้าวใหม่ในปีการศึกษาต่อไปคือโรงเรียนรีสอร์ทค่ะ
 • ขอขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจค่ะ

สวัสดีค่ะน้องเอื้องแซะ

 • ดีใจมากค่ะที่มีนักวิชาการมาเยี่ยม
 • เป็นกำลังใจ  และอย่างน้อยได้รับการบอกต่อ เพื่อเกิดการพัฒนาแนวคิดให้ครูท่านอื่น ๆ ต่อไป
 • ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะพ.ต.อ.ชาญเดช

 • ท่านสบายดีนะคะ  เหตุการณ์เป็นอย่างไรบ้าง
 • ขอให้ความดีคุ้มครองท่านและบุคลากรในหน่วยงานนะคะ
 • ขอขอบคุณมามาเยี่ยมค่ะ

 

มาส่งกำลังใจให้ค่ะ

ขอให้มีความสุขนะคะ

 

สวัสดีค่ะ ตามเข้ามาอ่านโดยไม่แสดงความคิดเห็นก็หลายครั้ง...แต่ครั้งนี้ตามเข้ามาอ่านเพราะรูปครูคิมที่เปลี่ยนไป..สวยขึ้นทุกวันนะค่ะ

สวัสดีค่ะคุณ◕‿◕ นิดหน่อย ◕‿◕

 • ยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
 • ขอขอบคุณที่มาเยี่ยม  ขอต้อนรับด้วยความเต็มใจค่ะ

สวัสดีค่ะครูคิม

ยินดีที่ได้พบ ที่ค่ายจิตอาสา

มาให้กำลังใจด้วยค่ะ

ผ่าน มมส อย่าลืมแวะนะคะ

สวัสดีค่ะคุณปริมปราง

 • ภาพถูกเปลี่ยนเพราะการให้ความเห็นของสมาชิกค่ะ
 • ขอขอบคุณความรู้สึกที่ดีต่อกัน
 • หวังว่าคงได้แลกเปลี่ยนกันอีกเรื่อย ๆ นะคะ

สวัสดีค่ะอาจารย์MSU-KM :panatung~natadee

 • ดีใจค่ะที่ได้เจอกัน 
 • อาจารย์น่ารักกว่าในภาพมากค่ะ  แอบมองอยู่ไกล ๆ น่ารักและมีเสน่ห์
 • เข้าใกล้แล้วอบอุ่นมากค่ะ  ขออภัยที่ไม่ได้คุยกันนาน ๆ
 • พี่คิมกลับจากอุบลฯ ประมาณ ๒ ทุ่มกว่าค่ะ

สวัสดีคะ ครูคิม

ได้อ่านบันทึกของคุณครูแล้วรู้สึกดีใจที่มีคุณครูในอุดมคติของดิฉันที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กที่เรียนในเขตห่างไกลความเจริญ

คุณครูมีกิจกรรมที่เน้นทำร่วมกับชุมชนที่มีความหลากหลาย ชอบแนวคิดการทำกิจกรรมของคุณครูมากๆคะ

เป็นกำลังใจให้คุณครูคิมในอุดมคติของฉัน

สวัสดีค่ะคุณครูแม่พิมพ์

 • ยินดีครับและขอเป็นกำลังใจให้
 • ขอบคุณในกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นการให้ความรู้ที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์

สวัสดีค่ะคุณ..kemtis203 [IP: 119.31.121.72]

 • ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี