ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ  สกสค..ได้ดำเนินการจัดสวัสดิการสวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยจัดตั้งการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือที่เรียกสั้น ๆ  ว่า สมาชิก ช.พ.ค ซึ่งครอบครัวของสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับการสงเคราะห์เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท จาก สคสค. และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ใน ปี 2549 นี้ คณะกรรมการ ช.พ.ค. จึงเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค เป็นกรณีพิเศษขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

1. ผู้สมัตรต้องไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน

2. มีอายุเกิน 30 ปี แต่ไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ ในวันสมัคร

3. ต้องเป็นผู้ที่สังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองท้องถิ่น  หรือองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

4. อัตราค่าสมัคร 100.- บาท และค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,000.- บาท รวม 5,100.- บาท

5. กำหนดรับสมัครตั้งแต่ 7 เมษายน 2549 ถึง 29 ธันวาคม 2549 ค่ะ

 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ปริฉัตร สุวรรณมณี โทร 2053, 2054 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  http://www.psu.ac.th/PresidentOffice/Personnel/per1.html โดยเรียกแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดหลักฐานการสมัครต่าง ๆ ที่ได้ ศูนย์รวมข่าวเก่า ค่ะ