คำกล่าวรายงาน “KnowledgeVolution, FeedSpring และ PlanetMatter”

ทั้งนี้โดยคาดหวังว่าทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจะได้ช่วยกันทำความเข้าใจและนำ Software ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 6 ประการ คือ

         ผมได้เตรียมคำกล่าวนี้ไว้ เพื่อกล่าวรายงานต่อท่านอธิการบดี มน. (รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี) ใน “โครงการอบรม FeedSpring และ PlanetMatter” ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 ที่ห้องประชุม Main Conference แต่เนื่องจากท่านอธิการบดีติดธุระสำคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธานเปิดงานได้ แต่ผมก็ได้คำกล่าวรายงานนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้รับฟังและรับรู้วัตถุประสงค์ร่วมกัน (จึงเหมือนกับผมกล่าวรายงานให้กับตัวผมเองไปในตัว เพราะผมต้องเป็นประธานในการจัดงานวันนั้นโดยปริยาย) คำกล่าวรายงานเป็นดังนี้ครับ

         กราบเรียนท่านอธิการบดี

         กระผมในนามของผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมการประชุมขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดีเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในเช้าวันนี้

         ก่อนอื่นผมใคร่ขออนุญาตแนะนำวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ที่เดินทางไกลมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ

         1. ดร.จันทวรรณ  น้อยวัน

         2. ดร.ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์

         วิทยากรทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ได้รับทุนจาก สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ให้ร่วมกันวิจัยและพัฒนา Software ที่สำคัญที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดีกับระบบการจัดการความรู้ (KM) คือ Software ที่ชื่อ GotoKnow V.1 ที่ มน. นำมาประยุกต์ใช้ในชื่อ NUKM blog ในปัจจุบัน

         ปัจจุบันวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ยังได้รับทุนจาก สคส. ให้ทำการวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติมต่อไปอีกโดยแบ่งเป็น 3 เรื่อง หรือ 3 Software ที่สำคัญคือ

         1. พัฒนา GotoKnow V.1 เป็น GotoKnow V.2 (KnowledgeVolution)

         2. FeedSpring และ

         3. PlanetMatter

         ซึ่งในขณะนี้ Software ทั้ง 3 กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและใกล้ที่เสร็จสมบูรณ์ การจัดการประชุมในวันนี้ นับได้ว่า มน. เป็นที่แรกที่วิทยากรกรุณาให้เกียรติมาบรรยายให้คำแนะนำถึงรายละเอียดและการประยุกต์ใช้

         หน่วยประกันคุณภาพการศึกษามีความเห็นว่า Software ทั้ง 3 จะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาฐานความรู้ของ มน. โดยรวม ซึ่งเรื่องที่เป็นเป้าหมายสำคัญของการประยุกต์ใช้ Software เหล่านี้ในขั้นต้น ใน มน. โดยทั่วไปมี 4 เรื่องใหญ่ ๆ คือ

         1. ในระบบ NUKM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่เป็น Virtual space สำหรับการ ลปรร.

         2. ในระบบ NUQA โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำฐานข้อมูลด้าน QA ซึ่งจะทำให้เกิดมีการใช้ SAR แบบ online และการจัดให้มี Virtual Space สำหรับผู้บริหารงาน QA จะได้ ลปรร.ในการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจะมีผลทำให้ มน. มีความพร้อมในการรับการประเมินจาก สมศ. และ กพร. การประยุกต์ใช้นี้อาจถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของการประยุกต์ใช้ Software ดังกล่าว

         3. ในระบบสืบค้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ของนิสิตและคณาจารย์

         4. ในระบบสืบค้นเพื่อสนับสนุนการวิจัย ของนิสิตและคณาจารย์

         เรื่องที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการจัดประชุมในวันนี้คือ เรื่องการประยุกต์ใช้ KnowledgeVolution ในระบบ NUQA

         ผู้เข้าร่วมประชุมในเช้าวันนี้เป็นผู้แทนมาจาก Teaching Unit จำนวน 20 หน่วยงาน มีทั้งหมดประมาณ 80 คน ประกอบด้วย

         1. ผู้บริหารด้าน QA จากทุกคณะ ซึ่งมีทั้งท่านคณบดีและรองคณบดีที่รับผิดชอบด้าน QA

         2. เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนด้าน QA จากทุกคณะ

         3. Webmaster จากทุกคณะ

         4. Programmer และนักวิเคราะห์ระบบจาก CITCOMS

         ทั้งนี้โดยคาดหวังว่าทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมจะได้ช่วยกันทำความเข้าใจและนำ Software ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 6 ประการ คือ

         1. ช่วยกันทำให้แต่ละ KPI ของการประเมินมีผู้รับผิดรับชอบทุก KPI อย่างเป็นทางการมากขึ้น

         2. ช่วยกันพัฒนาระบบ SAR online จากระดับมหาวิทยาลัยจนถึงระดับบุคคล

         3. ช่วยกันทำให้มีการ ลปรร. ด้านการพัฒนาคุณภาพกันในหมู่ผู้บริหารงาน QA ผ่านทั้งเวทีจริงและเวทีเสมือน ซึ่งจะมีผลทำให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมรับการประเมินทุกรูปแบบ

         4. ช่วยกันทำให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ มีฐานข้อมูลด้าน QA ที่ดีที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงในปัจจุบันได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งจะนำมาซึ่งการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจที่ดี

         5. ช่วยทำให้คณาจารย์และนิสิตในคณะ/หน่วยงานตนเองมีระบบสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่ดีต่อการเรียนการสอนและการวิจัย

         6. ช่วยกันนำ Software เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ขยายผลและเผยแพร่ในคณะ/หน่วยงานของตนเอง

         บัดนี้ ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว กระผมใคร่กราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมในเช้าวันนี้ด้วยครับ

         ขอกราบเรียนเชิญครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KMความเห็น (0)