Tacit Knowledge จาก BeeMan

 การ"เล่าประสบการณ์ ตรง"

 ท่านอาจารย์ BeeMan ผู้อ่าน "สามก๊ก" จบตั้งแต่ประถม ๔ ได้เล่าให้ทีมงานเราฟังว่า เริ่มแรกไม่รู้เรื่องการจัดการความรู้ แต่ท่านได้ช่วยท่านอาจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร ได้นำจุดแข็งของท่านอาจารย์สมลักษณ์ มาใช้คือ เรื่องการบันทึก

 JJ วิเคราะห์เองนะครับ ว่าท่านอาจารย์ BeeMan ท่านสามารถอ่านหนังสือสามก๊กจบตั้งแต่  ประถม ๔ ย่อมไม่ใช่คนธรรมดา ดังนั้นการนำ Blog คือ การสื่อสารวิธีการหนึ่ง และ มาเป็นการวิจัย เพื่อสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นเสมือนกับตัวนำเรื่อง คือ ใช้ IT แล้วมาสู่การ "เป็นคุณลิขิต ที่ดี ลงมาเขียนใน Blog"

 เมื่อคุ้นเคยการเขียน แล้วปรับมาสู่การสื่อสาร นำการจัดการความรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ "ผึ้ง" เพื่อพัฒนา "ตน คน งาน องค์กร"

 ประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์ BeeMan เน้น Blog ไม่ใช่ KM แต่ Blog เป็นการสื่อสารผ่าน IT พวกเราต้อง "นำประสบการณ์ หรือ ความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledege) มา เล่าสู่การฟัง และผู้รับฟังหรือ อ่าน Blog ต้อง นำไปปรับ ปรุง แต่ง พัฒนาในงานของเจ้าของครับ"

JJ