หนึ่งนภา อินทรสูต

งาน
ชื่อไฟล์ไบต์ลบทิ้ง
my felf.swf [หน้าต่างใหม่]
http://gotoknow.org/file/taksido/my felf.swf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หนึ่งนภา อินทรสูตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

มะเหนจามีไรเลยยย

เขียนเมื่อ 
  • มายิ้มๆๆ
  • คุณครูเล่นอะไรครับนั่น
  • ฮ่าๆๆๆ
หนึ่งนภา อินทรสูต
IP: xxx.25.248.100
เขียนเมื่อ 

หัวข้อศึกษารายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจาก

นิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษา นางสาวหนึ่งนภา อินทรสูต

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมความเข้าใจ

ในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อน และหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริม ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษา อยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านวังบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่ผู้รายงานสอนทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมความเข้าใจ ในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 แผนแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการศึกษาพบว่า

1. แบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปสำหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีค่า E1/E2 เท่ากับ 89.40 / 86.70 เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 80 / 80

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสป

หลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษจากนิทานอีสป สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ในภาพรวมมีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับมาก