เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. 2549 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ ห้องประชุม RN-103 คณะมนุษยศาสตร์ฯ อาคารราชนครินทร์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานประกันคุณภาพของ CARD วงรอบ การประเมินปีการศึกษา 2547 (1 มิ.ย.2547 - 31 พ.ค. 2548) และการจัดทำ Improvment Plan ของ CARD โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในวงรอบที่ผ่านมา และบุคลากรจาก CARD ร่วมให้การต้อนรับ

   
 
 
   

 

สรุปผลการประชุม : หลังจากที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากสำนักพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มมส. ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ CARD แล้วรู้สึกชื่นชมต่อผลการปฏิบัติงาน และได้ให้ข้อคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพ โดยมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้

  1. การดำเนินงานในวงรอบที่ผ่านมา : ควรคำนึงถึงการใช้เอกสารประกอบการอ้างอิงตามมาตรฐานตัวชี้วัด ซึ่งคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ CARD ว่าน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) สำหรับหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผลงานที่น่าสนใจ ได้แก่ งานวิจัยที่สนับสนุนภารกิจหลักของศูนย์ฯ โครงการบริการวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์
  2. แนวทางรับการประเมิน : ภายในเดือน ก.ค. ที่จะถึงนี้ CARD จะต้องจัดทำ SAR ให้เสร็จสิ้น และภายในเดือน ส.ค. เป็นการรับการประเมินจาก สมศ. โดย CARD ควรเตรียมเอกสาร เช่น รายงานประจำปี, SAR (จากวงรอบเดิมและวงรอบปัจจุบัน), กพร. และเอกสารอื่นๆ ที่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ เช่น โครงการสำคัญๆ ผลงานที่สร้างสรรค์ต่างๆ

    * CARD รู้สึกขอบคุณและพร้อมจะนำข้อแนะนำจากคณะผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไป

    * คำแนะนำ อ่านได้จาก รายงานการประชุม (โดยคุณ สิริลดา)

ขอบคุณครับ

วิชิต