• หลักการในการเลือกหัวข้อทำ KM ในหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่  (1) เป็นหัวข้อที่ทำแล้วจะเริ่มเห็นผลภายใน 3 เดือน   เห็นผลชัดเจนภายใน 1 ปี   (2) เป็นหัวข้อที่ให้ความรู้สึกเป็นอิสระ (และไม่เป็นอิสระ) แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ   (3) เป็นหัวข้อที่จะช่วยการวางพื้นฐานการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร จากควบคุมสั่งการ มาเป็นแบบ “เสริมพลัง”  (Empowerment)
• ถ้าให้ผมเป็นผู้กำหนดหัวข้อ หรือ desired state ของการทำ KM ในปีแรก ผมจะเลือกคำว่า “ทำ Knowledge Mapping”  โดยมีเป้าหมายเพื่อ  (1) รู้ว่าองค์กร / หน่วยงาน ต้องการความรู้หลักอะไรบ้าง เพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์   (2) รู้ว่าองค์กรมีความรู้ (ปฏิบัติ) ที่ต้องการอยู่ที่ไหน   ใครเป็นคนเก่งด้านใด ที่ องค์กร / หน่วยงาน ต้องการ   และมีการรวบรวมไว้ทั้งในรูปของความรู้แจ้งชัด และความรู้ฝังลึก    (3) รู้ Knowledge Gap ขององค์กร / หน่วยงาน   (4) ให้คนในองค์กร / หน่วยงาน มีใจที่เปิด ที่จะ “ให้และรับ” ความรู้ปฏิบัติ

วิธีทำ KM ในองค์กรภาครัฐ  : 1

วิจารณ์ พานิช
๑๘ พค. ๔๙