เมื่อวันที่ 21 พ.ค.49   ผมเสนอทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับ KM ในการประชุม WHO/SEARO Inter - Country KM Workshop on Community of Practice in Research Management  ซึ่งจัดระหว่าง 21 - 23 พ.ค.49 ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

         ผู้เข้าร่วมประชุมมี 10 คน   จากบังคลาเทศ 1,  อินเดีย 1,  อินโดนีเซีย 3,  พม่า 3,  ไทย 2   ทุกคนเป็น "คุณกิจ" ในการจัดการงานวิจัยระดับใดระดับหนึ่ง

         รายละเอียดเรื่องนี้หมอสมศักดิ์คงจะเขียนเล่า   เพราะท่าน (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) เป็นผู้จัด

         ผมคิดอยู่นานว่าจะนำเสนอ "หัวใจ" ของการปฏิบัติ KM ให้เข้าใจง่าย ๆ ได้อย่างไร   จึงคิด "ทฤษฎีลิง 3 ตัว" ขึ้นมา

         ในทางธรรมะ   เรามีภาพปริศนาธรรมเป็นรูปลิง 3 ตัว   ตัวหนึ่งปิดปาก  ตัวหนึ่งปิดหู  อีกตัวหนึ่งปิดตา   เพื่อไม่ให้ความชั่วร้ายเข้าสู่ตัว ไม่ฟังสิ่งที่เป็นความชั่ว   ไม่มองสิ่งที่เป็นความชั่ว   และไม่พูดสิ่งที่ชั่วร้าย   ลิงปริศนาธรรมกลัวความชั่ว

         แต่ KM ตรงกันข้าม   เราเอาใจใส่ความดี  รักความดี  ความสำเร็จ   ดังนั้นจึงต้องเปิดใจ  เปิดหู  และเปิดปาก   เปิดใจรับความคิดหรือทฤษฎีที่แตกต่าง   เปิดหูรับฟังแบบลึก (deep listening)  และเปิดปากเล่าเรื่องราวของความสำเร็จ (storytelling) เพื่อ Share & Learn

     

           บรรยากาศในห้องประชุม 1       บรรยากาศในห้องประชุม 2

                               

                                    บรรยากาศในห้องประชุม 3     

                               

                   การประชุมกลุ่มย่อย RM ระดับ Program หรือ Project

                               

                   การประชุมกลุ่มย่อย RM ระดับนโยบาย ระดับระบบวิจัย

                               

                          KA ของ Competence ด้านการจัดหาทุนวิจัย

วิจารณ์  พานิช
 22 พ.ค.49