เยาวชน   เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติ   การพัฒนาเยาวชนทั้งในด้านคุณภาพ และคุณธรรม โดยเฉพาะในช่วงอายุ 15-25 ปี  ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ  เป็นสิ่งที่ต้องส่งเสริม ไปอย่างต่อเนื่องให้สัมฤทธิ์ผล                                     

มีข้อกำหนดคุณสมบัติเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ 6 ประการ  คือ

         1. มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะในอาชีพและการดำรงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

         2. มีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคและสิ่งเสพติด

         3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม คุณธรรม และมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบตามวัย

         4. มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน มีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในการทำงานสุจริต

         5. รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

         6. รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

แต่เป็นที่น่าหนักใจเมื่อได้นำเอาข้อมูลจากประสบการณ์ในอาชีพครู ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดเยาวชนเป็นอันดับรองๆจากพ่อแม่   พบว่าเยาวชนปัจจุบันมีคุณสมบัติเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ ในทางตรงกันข้าม จากคุณสมบัติ 6 ข้อที่กล่าวมาเกินกว่าครึ่ง

วันเยาวชน  น่าจะเป็นวันที่ผู้ใหญ่ควรให้การส่งเสริมและให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าวันเด็ก  ควรจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าหลากหลาย  อันจะนำพาเยาวชนให้มีคุณลักษณะเป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง

ในวันเยาวชนแห่งชาติ โรงเรียนจ่านกร้อง คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น   เพื่อเป็นการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์ ให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพในตัวตน และกลับมามองบทบาทหน้าที่ของตนเองที่ควรมีต่อสังคม  เช่น กิจกรรมการแข่งขันด้านศิลปะ  การแสดง  ดนตรี  การจัดประกวดทักษะอาชีพต่างๆ  การรณรงค์ให้ปลูกป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การบำเพ็ญประโยชน์และการสังคมสงเคราะห์  ซึ่งกิจกรรมทุกกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เน้นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณสมบัติตามที่คาดหวัง  แม้จะไม่สำเร็จสมบูรณ์เท่าที่ควรจะเป็นในปีแรกๆ   แต่ประสบการณ์ที่ได้รับย่อมมีข้อมูลที่ส่งผลให้กิจกรรมวันเยาวชนในวันนี้และในอนาคตมีคุณภาพและเปี่ยมไปด้วยสีสันสมวัย...และสมกับวันแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชน

       ในฐานะครูผู้ผู้ผูกพันใกล้ชิดกับเยาวชน   มีความปรารถนาให้เยาวชนไทยได้ยึดถือและปฏิบัติตนให้มีคุณสมบัติเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ประการ   จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เยาวชนผู้สร้างคุณค่าและให้ความสำคัญ กับ “วันเยาวชน” อย่างแท้จริง