บันทึกของชุมชน...ป่าตัน

      เมื่อหลายวันก่อน  ผู้วิจัยได้เขียนบันทึกเรื่อง "ความเคลื่อนไหวจากแดนไกล...กลุ่มป่าตัน" ซึ่งได้รับข้อมูลจากการคุยโทรศัพท์กับประธานกลุ่ม  (เพราะไปลงพื้นที่ที่วังเหนือทำให้มาร่วมงานไม่ทัน) แต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผู้วิจัยกับอาจารย์พิมพ์ได้เดินทางไปเก็บภาพบรรยากาศการออมที่กลุ่มป่าตัน  ประธานกลุ่มได้มอบบันทึกการประชุมให้กับผู้วิจัย  เมื่อผู้วิจัยนำมาอ่าน  ปรากฎว่าเนื้อหาของการประชุมที่ผู้วิจัยได้เล่าไปยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ดังนั้น  วันนี้จึงอยากนำเสนอบันทึกการประชุมจากฝีมือของชุมชนให้อ่านบ้าง  ซึ่งคงจะครบถ้วนและเห็นภาพมากกว่าที่ผู้วิจัยเคยเขียนให้อ่านกัน  นอกจากนี้แล้ว  เมื่อผู้วิจัยได้รับบันทึกฉบับนี้ทำให้ฉุกคิดถึงอะไรขึ้นมาบางอย่าง  สิ่งที่ "แว้ป" เข้ามา  คือ  "เรื่องของการเรียนรู้"  จำได้ว่าประธานกลุ่มเคยกล่าวอยู่เสมอว่า  กลุ่มอยากที่จะพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆ  ซึ่งสิ่งหนึ่งที่กลุ่มทำอยู่ตลอดเวลา  คือ  เมื่อได้รับการถ่ายทอดสิ่งใดก็ตามจากเครือข่ายฯและกลุ่มอื่นๆ  ทางกลุ่มจะพยายามนำสิ่งเหล่านั้นมาประยุกต์  ปรับใช้  ภายในกลุ่ม  "บันทึกการประชุม" ฉบับนี้  สะท้อนให้เห็นการนำความรู้ที่ได้จากเครือข่ายฯมาปรับใช้ได้เป็นอย่างดี

บันทึกการประชุม

คณะกรรมการสถาบันพัฒนาระบบการออมเพื่อสุขภาวะและสวัสดิการชุมชน

ตำบลป่าตัน  เทศบาลตำบลป่าตัน-นาครัว  เขต 2  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง

เริ่มการประชุม      เวลา 20.30น.

ประธานที่ประชุม   นายอุทัย   ใจเชื้อ

วาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

      1.1เรื่องกฏ  ระเบียบ  กติกาใหม่ขององค์กรออมทรัพย์  ผู้รับผลประโยชน์ที่ยังไม่เป็นสมาชิกต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินจากทางองค์กร  ให้มาสมัครถึงสิ้นเดือนมิถุนายน  2549  และผู้สมัครเข้าเป็ฌนสมาชิกใหม่ที่มีอายุเกิน 60 ปีต้องเอาคนใหม่  คนหนุ่มๆ  เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเพิ่มอีก 1 คน

      1.2เรื่องการจัดการกองทุนครบวงจร 40% เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม  ทางองค์กรจะช่วยสวัสดิการ  คือ  หักไว้ 5%   ซื้อพวงหรีด 100 บาท   สวดอภิธรรมศพ 300 บาท  หักค่านำส้มจากทางองค์กรประมาณ 1,200 บาท

      1.3เรื่องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท  จาก พอช.  ได้รับการอนุมัติแล้ว  แต่มีข้อตกลง 3 ข้อ  คือ

            (1)การบริหารจัดการภายในองค์กร

            (2)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการหนุนเสริม

            (3)มีการขยายสมาชิกเพิ่มอย่างน้อย 600 คนขึ้นไป

       1.4เรื่องการจัดเวทีสัมมนากองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4 จังหวัด  คือ  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน  จังหวัดอุตรดิตถ์  และจังหวัดสุโขทัย  ในวันที่ 21-23 พฤษภาคม  2549  สถานที่  บ้านนายดอกรัก  เรือนยศ

       1.5เรื่องการเป็นพี่เลี้ยงให้กับบ้านสันฐาน  บ้านท่าแหน  และบ้านนำโจ้  ที่จะจัดตั้งกลุ่ม  คณะกรรมการจะต้องลงพื้นที่เพื่อขยายกลุ่มใหม่

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม

       ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง

       3.1เรื่องการจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ขณะนี้ป้อนข้อมูลสวัสดิการถึงปี 2549  และขณะนี้ได้งบประมาณ 350,000 บาท  เพื่อทำโปรแกรมใหม่แบบชนิดที่ print ใบเสร็จรับเงินออกมาได้เหมือนธนาคาร  โดยสอดสมุด  กดรหัส  สอดแบบสมุดบัญชีธนาคาร   ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาที่กลุ่มออมทรัพย์บ้านนาก่วมใต้และจะมีการขยายผลต่อไป

       3.2เรื่องงานวิจัยจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนจะหมดโครงการในเดือนกหรกฎาคม  2549  ซึ่งขณะนี้ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลองค์กรชุมชนต่างๆที่ทำงานวิจัย  กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม  คือ  กลุ่มออมทรัพย์ป่าตัน  แม่พริก  เถิน  เกาะคา  และนาก่วมใต้

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

       4.1เรื่องการปันผลเงินฝากกองทุนหมุนเวียน (เล่มแดง) ปี 2548  กลุ่มออมทรัพย์ชุมชนป่าตัน 205 คน  คิดเงินปันผลดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4 ปันผลเงินกองทุนหมุนเวียนหุ้นละ 10 บาท  หุ้นละ 0.20 บาท  รวมสมาชิกที่ได้รับเงินปันผล 205 คน  คิดเป็นเงิน 6,071 บาท

       4.2เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ เพราะ  ชุดเก่าหมดวาระ  มติที่ประชุมตกลงว่าเอาชุดเดิมทำงานต่อไป

                                                                                   ปิดประชุมเวลา 22.00น.

                                                                                    

                                                                                      นายนพนัย   ไชยชุมภู

                                                                                        ผู้บันทึกการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน lampang_networkความเห็น (1)

สวัสดีค่ะ น้อง วิไลลักษณ์

นานแล้ว นะคะที่ครูอ้อย ไม่ได้ทักทายและอ่านบันทึกของน้องเลยค่ะ

สบายดีนะคะ