"นเรศวรวิจัย-QA-KM" จะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องยึดหลักหรือ "ค่านิยมร่วม" 5 ประการคือ "สอ-ออ-ยอ-มอ-ทอ" ดังนี้        

         1. มรรถภาพ (Competence, Efficiency)

         2. อิสระและเสรีภาพ (Freedom, Liberty, Autonomy)

         3. ยุติธรรม (Fairness)

         4. เตตากรุณา (Kindness)

         5. เรียนรู้ร่วมกันและทำงานเป็นทีม (Team learning and working)

         สี่ข้อแรกผมและทีมงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นปี 2544 ส่วนข้อสุดท้ายนั้นเพิ่งเพิ่มเติมเข้าไปหลังจากการศึกษาดูงานที่ TOYOTA เร็ว ๆ นี้

         สี่ข้อแรกผมได้แนวความคิดมาจากหนังสือ "ศาสนธรรมกับการพัฒนา" ของท่านอาจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครับ (สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2530 ราคา 40 บาท)

         จะหาโอกาสขยายความในแต่ละข้อต่อไปครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.