นเรศวรวิจัย-QA-KM : Shared values

สี่ข้อแรกผมและทีมงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นปี 2544 ส่วนข้อสุดท้ายนั้นเพิ่งเพิ่มเติมเข้าไปหลังจากการศึกษาดูงานที่ TOYOTA เร็ว ๆ นี้ สี่ข้อแรกผมได้แนวความคิดมาจากหนังสือ "ศาสนธรรมกับการพัฒนา" ของท่านอาจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครับ

         "นเรศวรวิจัย-QA-KM" จะเจริญรุ่งเรืองได้ต้องยึดหลักหรือ "ค่านิยมร่วม" 5 ประการคือ "สอ-ออ-ยอ-มอ-ทอ" ดังนี้        

         1. มรรถภาพ (Competence, Efficiency)

         2. อิสระและเสรีภาพ (Freedom, Liberty, Autonomy)

         3. ยุติธรรม (Fairness)

         4. เตตากรุณา (Kindness)

         5. เรียนรู้ร่วมกันและทำงานเป็นทีม (Team learning and working)

         สี่ข้อแรกผมและทีมงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานมาตั้งแต่ต้นปี 2544 ส่วนข้อสุดท้ายนั้นเพิ่งเพิ่มเติมเข้าไปหลังจากการศึกษาดูงานที่ TOYOTA เร็ว ๆ นี้

         สี่ข้อแรกผมได้แนวความคิดมาจากหนังสือ "ศาสนธรรมกับการพัฒนา" ของท่านอาจารย์ ดร. ป๋วย อึ้งภากรณ์ ครับ (สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง พิมพ์ครั้งแรก กรกฎาคม 2530 ราคา 40 บาท)

         จะหาโอกาสขยายความในแต่ละข้อต่อไปครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยนเรศวร#นเรศวรวิจัย#qa2km#shared#values

หมายเลขบันทึก: 28121, เขียน: 12 May 2006 @ 09:57 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ขอขยายความแบบย่อ ๆ ดังนี้ครับ

1. สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงและเกิดผลที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น

2. อิสระและเสรีภาพ หมายถึง โอกาสในการปฏิบัติงานด้วยใจชอบ (ฉันทะ) เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานที่มีความเป็นเลิศ

3. ยุติธรรม หมายถึง การมีวัฒนธรรม "ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน" หรือ "ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว"

4. เมตตากรุณา หมายถึง การที่ผู้ที่อ่อนแอกว่าพึงมีสิทธิเรียกร้อง ส่วนผู้ที่แข็งแรงกว่า ฉลาดกว่า จะต้องรู้จักยับยั้งไม่กอบโกยด้วยความโลภ และเป็นหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่อ่อนแอกว่า

5. เรียนรู้ร่วมกันและทำงานเป็นทีม หมายถึง การไม่แยกการเรียนรู้จากการทำงาน และจะต้องมีการแบ่งปันความรู้จากการทำงานซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ทีมงานทั้งทีมช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ร่วม ให้เกิดเป็นความสำเร็จร่วมกัน

ทั้ง 5 ข้อนี้ ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นหลักในการทำงานและในการอยู่ร่วมกันของทุกคนใน "ชุมชนคน นเรศวรวิจัย-QA-KM" เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองไปพร้อม ๆ กันทั้งชุมชน และพร้อม ๆ กันกับองค์กรทั้งองค์กรในภาพรวม

วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

การนำ "ค่านิยมร่วม" มาใช้ด้วยกัน

         สมาชิกทุกคนพึงระลึกเสมอว่าจะต้องเร่งเพิ่มสมรรถภาพในการทำงานของตนเองอยู่ตลอดเวลา จะต้องช่วยกันใช้การมีอิสระเสรีภาพในการทำงานด้วยใจ (รัก) ตามความถนัดของแต่ละคนให้เกิดความเป็นเลิศในด้านที่ตนเองรับผิดชอบ จะคิดจะทำอะไรก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องยุติธรรม นอกจากนี้ยังต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจกัน มีความเมตากรุณา มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน และสุดท้ายจะต้องสามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นในทีมงานได้อย่างมีความสุข ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ชุมชนหรือองค์กรสามารถบรรลุซึ่ง "วิสัยทัศน์ร่วม" ได้ และรู้สึกประสบความสำเร็จและภาคภูมิใจร่วมกัน

รัตน์ทวี อ่อนดีกุล
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

"วิสัยทัศน์ร่วม" ที่อาจารย์วิบูลย์กล่าวข้างต้น เป็นดังนี้ค่ะ Link