เวที CKO ที่บ้านผู้หว่าน เมื่อวันที่ 8-9 พ.ค. ที่ผ่านมา ...ทำ ให้ผมได้ภาพที่ชัดเกี่ยวกับ CKO (Chief  Knowledge Officer) และ "คุณเอื้อ"  ....ถึงแม้คำว่า "คุณเอื้อ" จะเป็นคำที่ สคส. ใช้เรียกแทนคำว่า CKO แต่มาวันนี้ CKO กับ "คุณเอื้อ" ในสายตาของผมนั้น กลับแตกต่างกันอย่างค่อนข้างชัดเจนครับ

         ความแตกต่างประการแรกก็คือ CKO เป็นผู้ที่หน่วยงาน "แต่งตั้ง" ขึ้นมาเพื่อให้รับผิดชอบ "ผลักดัน" ในเรื่อง KM  ของหน่วยงาน  CKO หลายท่านตกอยู่ในภาวะ "จำยอม"  คือต้องทำหน้าที่นี้แม้จะไม่มีใจให้กับงานนี้ก็ตาม เป็นการทำไปตามคำสั่ง ตามหน้าที่ หากเป็นหน่วยงานราชการ เป้าหมายของความรับผิดชอบนี้ก็อยู่ที่เพื่อให้ผ่าน "การประเมิน" เป็นสำคัญ ....ตรงนี้นี่แหละครับที่ผมเห็นว่าเป็นความแตกต่างอย่างสุดๆ ระหว่าง CKO กับ "คุณเอื้อ"
 
        คุณสมบัติประการแรกของ "คุณเอื้อ" ที่เห็นค่อนข้างชัดเจนจากบรรดา "คุณเอื้อ" ที่มาร่วมเวทีในสองวันนี้ก็คือ ...ทุกท่านเป็นผู้ที่มีใจให้กับเรื่อง KM อย่างแท้จริง ...เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ให้เกิด "สวรรค์" ในที่ทำงาน ต้องการจะให้หน่วยงานเป็น "องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)" อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นในตัวผู้คนในหน่วยงาน เรียกได้ว่า เป็นผู้ที่มีจิตวิญญาณของ "นัก HR" อยู่ในตัว อีกทั้งเป็นนักบริหารที่สามารถ "เอื้อ" ให้เกิดกระบวนการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" อันนำไปสู่การทำงานที่บรรลุผลตามเป้าหมาย โดยที่ในใจยึดหลัก "งานได้ผล คนเป็นสุข" เป็นสำคัญ ...

         วันนี้ขอเกริ่นแค่นี้ก่อนนะครับ ...ถ้านึกอะไรได้จะสาธยายให้ฟังต่อไปครับ