สรุปหัวข้อวิจัย กศน.สิงห์บุรี

สรุปหัวข้อวิจัย กศน.สิงห์บุรี จากการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

   ผู้เขียนนำหัวข้อวิจัยของ กศน .สิงห์บุรีมานำเสนอหลังจากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ท่านผู้อำนวยการกานดา ได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่ช่วยกันติดตามการทำงานวิจัย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนของครูกศน.สิงห์บุรีและเจ้าหน้า กศน.ในการพัฒนางานประจำของตนเอง ผู้เขียนได้ปรับปรุงหัวข้อวิจัยและสรุปหัวข้อวิจัยได้ดังนี้

1.การศึกษาและแก้ปัญหาการทำรายงานการเรียนรู้ต่อเนื่องการแปรรูปและการถนอมอาหารจากปลาของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลทองเอน ภาคเรียนที่1/2552 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีของนายนรินทร์ เศรษฐวานิช

2.การศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านสรุปใจความสำคัญวิชาภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มดอกบานชื่น อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสายโยง แก้วเลิศ

3.การศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านคำควบกล้ำภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลจักรสิงห์  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของ นางสาวนุชนาฎ บาลี

4.การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่1/2552 กลุ่มผีเสื้อ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของ นางสาวจันทิมา วงษ์แหวน

5.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของ นางขนิษฐา มาเจริญ

6.การศึกษาและแก้ปัญหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก ลบเศษส่วนของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่1/2552  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีของ นางพิกุล ทองรักษ์

7.การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มดอกมะลิ ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีของ นางจรัญญา พึ่งสุริยวงศ์

8.การศึกษาความสนใจในการร่วมกิจกรรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนบ้านดอนจันทน์ ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของนางจิดาภา บัวทอง

9.การศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านคำควบกล้ำภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านหม้อ  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีของนายทรงวัฒน์ สุขอุ่นพงษ์

10.การศึกษาและแก้ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การอ่านเวลาจากนาฬิกาโดยใช้แบบฝึกของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลบ้านแป้ง  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีของนางเพ็ญศรี นาคถนอม

11.การศึกษาผลการอบรมบรรณารักษ์เรื่อง การแบ่งหมวดหมู่และการใช้เลขหมู่หนังสือของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี ของกมลวรรธน์ หาญพานิช

12.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่กล้าแสดงออกของนักศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวิหารขาว  อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวปาริชาต นักฆ้อง

13.การศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโพกรอม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวพิมลพรรณ วัฒนาธร

14.การศึกษาและแก้ปัญหาทักษะการคิด คำนวณวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีของนางกัลญา ศรีรักษ์

15.การศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางชุติมา วิมลวัฒน์

16.การศึกษาและแก้ปัญหาการอ่านคำควบกล้ำภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโพทะเล  อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของนางนกน้อย กาญจนา

17.การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนคำผิดในภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดกุฏิทอง  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีของนางวิพาวรรณ์ รอดช้าง

18.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของ นางสายพิณ โคกฤทธิ์

19.การศึกษาและแก้ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษเรื่อง Tense ของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่ 1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของนางกลอยใจ พุฒนาค

20.การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่ 1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวชลณิชา เมืองช้าง

21.การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1/2552 อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวเสาวณิต เดือนฉาย

22.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของ นางสาวภัทราวรรณ กลัดอินทร์

23.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนายพรชัย กุลหกุล

24.การศึกษาและแก้ปัญหาความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีของนายมโนทัย บัวงาม

25.การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวเยาวลักษณ์ จันทพันธุ์

26.การศึกษาผลการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษานอกโรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวอัมพร ทิพยไพฑูรย์

27.การศึกษาและแก้ปัญหาการพูดนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีของนางกัลยาภัสร์ กันภัย

28.การศึกษาสภาพปัญหาและการพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนของของนักศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของศิริพร ศรีธนายุสบดี

29.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2552 กลุ่มดอกดาหลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของนางนุชจริน กันอ่ำ

30.การศึกษาและแก้ปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2552 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีของนางพุทธชาติ สุขดำ

31.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียน ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางกระเบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของ นางแสงระวี แสงรัตน์

32.การศึกษาผลการพัฒนาการเขียนแผนการสอนรายสัปดาห์วิชาพัฒนาสังคมและชุมชนของครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวอาพร วรรณวัฒนาเมธา

33.การศึกษาและแก้ปัญหาการเขียนและสะกดคำในภาษาไทยของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1/2552 ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีของ นางวชิรา บุญเริ่ม

34.การศึกษาผลการสอนการเขียนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1/2552  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวัดกุฏิทอง  อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีของนางวาสนา เอี่ยมสว่าง

35.การศึกษาแรงจูงใจในการมาพบกลุ่มของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของ นายโฆษิต หล้าปือ

36.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบล อำเภอ (มาเพิ่มข้อมูลให้ด้วยครับ) จังหวัดสิงห์บุรีของ นายชาติชาย จูเจีย

37.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเฉลิมพระเกียรติวัดเสาธงทอง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางกนกกุล เสือสราญ

38.การศึกษาและแก้ปัญหาการพบกลุ่มของนักศึกษานอกโรงเรียน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรีของ นายสุรินทร์ รอดช้าง

39.การศึกษาและแก้ปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรีของนางสาวจันทนา ทองใบ

40.การศึกษาผลการสอนโครงงานวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่1/2552 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลทัพยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีของ นางสาววันทยา จะระ

    ผู้เขียนได้ปรับหัวข้อวิจัยให้คุณครู กศน .สิงห์บุรีบางท่าน อย่าตกใจไปว่าทำไมหัวข้อวิจัยไม่เหมือนเดิม  ขอไปทำงานต่อก่อนนะครับ จะมาถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยในชั้นเรียนกับ กศน.สิงห์บุรีในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (77)

สวัสดีค่ะ

มาทักทายค่ะ

หัวข้อมากมายน่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะ

ขอบคุณนะคะ

(^___^)

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณคนไม่มีราก
 • โอโห มาไวมากๆๆ
 • สบายดีไหม
 • เรื่องเรียนเป็นอย่างไรบ้าง
 • วันก่อนอ่านหนังสืออาจารย์ปู่อยู่ครับ

ยายลายยยยยยยยยยยย อิอิ

เขียนเมื่อ 
 • โอโหน้องพอลล่า
 • มาแซวๆๆ
 • อีกแล้ว
 • สรุปผล ปรากฎว่า ครูบอกว่า ได้นอนตอนผ่อนพักตระหนักรู้น้อยไปหน่อย
 • คุณครูอยากนอน 1 ชั่วโมง
 • ฮ่าๆๆๆๆๆ
เขียนเมื่อ 

สังเกตสีหน้าสีตา มีความสุขทุกทุกท่านเลยครับ

    ผมชอบบรยากาศแบบนี้ครับ ท่านอาจารย์

                ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านรองฯ
 • มากครับ
 • หลายคนได้เรียนรู้
 • ผมเองก็ได้เรียนรู้จากคุณครูครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ๊ะ  ไม่ตกใจเลยจ๊ะ  อ่านซะ   มีความสุขนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่ครูป้อม
 • ฮ่าๆๆ
 • เพิ่งเอาส้มตำไปส่ง
 • ฮาไหมนั่น
 • พี่เรา

อ.ขจิตที่รักยิ่งครับ

  "คุณภาพคับแก้ว

ประสิทธิภาพคับถ้วย

ความดีล้นกระบวย

สาวสวยแอบหมายปอง"

    แต่ทามมายยยไม่เลือกซักที

   ด้วยความระลึกถึงเสมอครับ

                          รพี

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณน้องรพี
 • โห หายไปนาน
 • ทำเหมือนเลือกง่ายๆๆ
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ช่วยวิจัยเรื่องนี้ให้หน่อยครับ..
 • ทำไมข้างล่างชอบค้างจัง...ทำไมไม่ชั่วคราวครับ..

บันทึกยาวเชียว...วันนั้นเสียดายจัง ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ (เขียนผิดไหมเนี่ย) เลยเซอร์ไพรส์เสียเอง ฮ่าๆ

 • แวะมาเยี่ยมปิดเทอม..หยุดไปนาน
 • ทานมะม่วงจนตัวป้อมเลยล่ะ
 • คิดถึงครูกำแพงบ้างนะจ๊ะ
เขียนเมื่อ 

มาชม

ได้หัวเรื่องแล้วคงนับต่อไปถึงเส้นชัยได้นะนี่

แต่ละเรื่องน่าสนใจนะครับ

มาเยี่ยมคะ

กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
IP: xxx.26.44.14
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ...อ.ขจิต เห็นรูปที่ได้ไปเค้าอบรมแล้วค่ะ...ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ..ที่มาให้ความรู้แก่เรา

สวัสดีค่ะอาจารย์

ว้าว...ยาวเหมือนกันนะค่ะเนี่ย

อ่านจนยายลายด้วยเลย อิอิ

อาจารย์สบายดีนะค่ะ ช่วงเปิดเทอมเป็นไงบ้างค่ะ

i_juntana
IP: xxx.26.44.14
เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเย็น      คะอาจารย์    คิดถึงอาจารย์จัง    อ.ชาติชายฝากบอกคิดถึงอาจารย์  ด้วยคะ

 

                                     กศน.เมืองสิงห์บุรี

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมค่ะอาจารย์......

แวะมาเยี่ยมเช่นกันครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ น่ารักจังเลยค่ะ เวปไซด์ มี sign language ด้วย จะเก็บไ้ว้สอนน้องธอมส์ พูดค่ะ ขอบคุณสำหรับแนะนำเวปดีๆ ค่ะ

เอาเจ้าตัวนี้มาฝากอาจารย์ค่ะ เค้าเก่งค่ะพูดได้หลายภาษาที่เดียวลองดูนะค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะช่วยลบภาพที่ส่งให้หน่อยคะ  มันใหญ่เกินไป  หัดส่งภาพ

อยู่คะ   เดี๋ยวจะส่งให้ใหม่นะคะ   ขอบคุณล่วงนะคะ

 

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

หนูรีมีขนมมาฝากไว้เป็นของว่าง ตอนเบรคนะค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • สุขใจจังค่ะ เมื่อเห็นสีหน้าที่เบิกบานแจ่มใสของทุกท่าน
 • บรรยากาศอบอวลด้วยมิตรภาพแบบนี้..แน่นอนเลยค่ะ
 • ว่าการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้คุณภาพ
 • ปลื้มใจกับกิจกรรมดีดี สนุก สุขใจแบบนี้จังเลยค่ะพี่อ.ขจิต
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะท่านดร.ขจิต

ขอบคุณที่ถามไถ่...สบายดีกันทุกคนค่ะ

ขอชื่นชมวงการครู....พัฒนางานด้วยการทำวิจัยในชั้นเรียน

 • ฝนกำลังตก
 • เลยแวะมาบอกก่อนไปนอนว่า
 • พรุ่งนี้อย่าทำ 5 ส  มาก
 • เด๊ยวน้ำท่วมบ้านพี่อีก  อิอิ
 •  

 • ทักทายก่อนนอน             ทักทายก่อนนอน  ฝันดีนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

 แม่ต้อยว่า  หมู่นี้อาจารย์ ขจิต  งานเข้าจังเลยคะ

งานวิจัยหัวข้อดีดี ทั้งนั้นเลย มีประโยชน์ต่อการศึกษา

พักผ่อนบ้างนะคะ

ส่งมะพร้าวมาให้กัดกินเล่นๆคะ อิอิ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ๊ะ  มาเติมกำลังใจให้จ๊ะ

ทักทายวันหยุด

โอ๋
IP: xxx.47.55.29
เขียนเมื่อ 

ได้มาอบรมเรื่องการทำวิจัย ทำให้หนุนึกึงตอนเรียนปริญญาตรี

(เอกวัดผลการสึกษา) หนุก็เคยเขียนวิจัยแต่หนุว่าหนุกับอาจารยืเข้าใจง่ายกว่า อิๆๆ

และหนุยังเอาหนังสือตั้งแต่สมัยเรียนมาดุ มาอ่าน ( ความรุ้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย )

มาประกอบการเขียนวิจัยด้วย

โอ๋
IP: xxx.47.55.29
เขียนเมื่อ 

ทำไมเขียนผิดอีกแล้ว หนุว่าหนุ

เห็นหัวข้องานวิจัยที่ ดรขจิต ปรับให้แล้วน่าจะดีกว่าเก่า และชัดเจนขึ้น ที่สำคัญจะผิดจะถูกก็ขอให้ทำเพราะ ผิดเป็นครู ประสบการณ์ที่ลงมือทำจะทำให้เกิดทักษะ และเป็นคนเก่งได้ในอนาคต ใช่ไหมคะ ดร.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะอาจาย์   ขจิต  จะตั้งใจทำวิจัยในชั้นเรียน  และจะนำความรู้ที่อาจารย์สอนมาใช้อย่างแน่นอนคะ

เขียนเมื่อ 

ดร.ขจิตช่วยลบภาพในหน้าหนึ่งให้หนูด้วยนะคะที่ภาพใหญ่ๆๆๆคะ

อายเขา  ขอบคุณนะคะ อย่าลืมนะคะ  ดร.ขจิต

เขียนเมื่อ 

ขอชมอาจารย์..เก่งงานวิจัย..ช่วยแนนำการวิจัยด้วยนะคะ

 • สวัสดียามดึกค่ะ
 • มาด้วยความระลึกถึง
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ
 • มีความสุขวันหยุดนะคะ

แมว

เขียนเมื่อ 

เห็นหลาน ดร.ขจิตทำงานแล้วประเทศไทยคุ้มจริงๆ มีอย่างนี้สิบเปอร์เซ็นก็พอ

เขียนเมื่อ 
 • หัวข้อหัวใจแต่ละหัวข้อยากไม่ใช่เล่นเลยนะคะ
 • เหนื่อยแทนผู้วิจัยจังเลย  ทำงานหนักอย่างนี้ แล้วใครหากับข้าวกับปลาให้ทานคะ อิอิ ตั้งแต่คุณปูไม่มาส่งอาหาร สังเกตเห็นว่าบันทึกของท่านอาจารย์ขจิตดูโล่ง ๆ ว่าง ๆ เลยทีเดียว
 • รับสมัครแม่บ้านเมื่อไหร่บอกด้วยนะคะ จะนำเสนอมาให้คัดเลือกค่ะ
 • ว่าแต่ผักพื้นบ้านที่นำไปฝากศิลา ชื่อว่าอะไรคะ น่าทานมากเลย เพราะเป็นคนชอบทานผักทุกชนิด...ต้องนึ่ง หรือทานสดคะ
 • จริง ๆ มีเรื่องปรึกษา แต่เห็นท่านอาจารย์ขจิตไม่ค่อยว่าง ขออนุญาตฝากคำถามไว้ว่างเมื่อไหร่ค่อยตอบก็ได้ค่ะ
 • คือว่าตั้งแต่เป็นสมาชิก G2K ได้เกือบ 6 เดือนแล้ว...ขอเท้าความ...เข้ามาเพราะความฟุ้งซ่าน กำลังค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ลองเข้ามา..พอเข้ามาแล้ว ลงบันทึกและโต้ตอบเม้นท์ใน G2K เป็นงานหลัก ค้นคว้ากฎหมายเป็นงานรอง 555 แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มศึกษาการทำบล๊อกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวค่ะ เข้ามาแบบเอ๋อ ๆ ยังรู้สึกว่าไม่ได้ทำอะไรอย่างเต็มที่อย่างที่อยากจะทำ
 • ตอนนี้ ส่งงานวิจัยเรียบร้อยแล้ว ..ว่างงงงงงง พอสมควร ...ก็เลยอยากจะเริ่มเรียนรู้วิธีการตกแต่งบล๊อก ใส่เพลงประกอบ การทำภาพเคลื่อนไหว หรืออะไรก็ได้ค่ะที่จะทำให้บล๊อกดูมีชีวิตชีวา (เหมือนเจ้าของบล๊อก)
 • ฝากไว้ก่อนนะคะ ไม่รีบค่ะ รอให้ท่านอาจารย์ว่างค่อยมาแนะนำค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • พิมพ์ผิดอ่ะ "หัวข้อหัวใจ" ตั้งใจจะเขียน "หัวข้อวิจัย"  สงสัยช่วงนี้คิดแต่เรื่องหัวใจ เฮ้อ..ขนาดแก่แล้วนะเนี่ย
เขียนเมื่อ 

เอาภาพเด็กน้อยที่โรงเรียนสองคน กับเด็กน้อยจริงๆ อีกหนึ่งคนมาเยี่ยมอ่ะ....ไงครับ...งานยุ่งล่ะสิ....ท่านซุปเปอร์แมน  5555

ดูแลสุขภาพบ้างแล้วกันครับผม

เขียนเมื่อ 

หัวข้อน่าสนใจมาก อยากทำวิจัยในหัวข้อ 1 กับผลผลิตในท้องถิ่น เพราะสอนรายวิชาแปรรูปผลผลิตท้องถิ่น อาจารย์จะดูให้ได้มั้ยค่ะ

 • มาชวนคุณครูหย่ายยย
 • ไปอ่านเรื่องครู
 • จริงเหรอ ที่ ผอ.ประจักษ์ว่า
 • ครูชอบพูดไม่ชอบฟัง  อิอิ

http://gotoknow.org/blog/mananya222/266484

สวัสดีเย็นๆ วันอาทิตย์ค่ะ อ.ขจิต...วันนี้แวะมาตามอ่านเพื่อเก็บเกี่ยวเรื่องราวสาระความรู้จาก อ. ค่ะ...ได้กลับไปมากมาย..เห็นพี่ชายเราขยันอย่างนี้ก็เป็นห่วง..ยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะค๊ะ จะได้มีแรงทำกิจกรรมที่ดีๆ ต่อไปอีกนานๆ  

โอ๋
IP: xxx.26.47.44
เขียนเมื่อ 

กศน.อำเภอค่ายบางระจัน ตอนนี้กำลังทำงานวิจัยอย่างขยันขันแข็ง ตามสไตล์สาวค่ายบางระจัน และหวังว่าคงจะทันให้ อาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ในวันที่จะอบรมต่อไป

เขียนเมื่อ 
 • ประกาศๆๆครูโอ๋ไม่เข้าระบบ
 • ฮ่าๆๆๆ

สวัสดีครับ ขจิต ฝอยทอง  มาชี้แจงความผิดที่เสียคำพูดที่ตกลงไว้และตอบคำถามที่ไปทักทายเมื่อเช้าที่บันทึก วันนี้ที่สามเหลี่ยมทองคำ เป้าหมายหลักของการไปทริปนี้คือสัญญาใจที่ต้องไปกราบพระธาตุดอยสุเทพ หากปลอดภัยไร้กังวลที่ไปทำ CT อยู่เกือบปี สำหรับเจ้านายที่บ้านก็อยู่ในช่วง พ.3 ปลายๆ  เริ่มเป็นอะไรๆแบบที่ผู้หญิงเป็นได้ศูนย์ของสมเด็จย่าอยู่ที่ตึก 100 ปีของศิริราชเป็นซีด 2 ก้อนเล็กๆ เป็นระบบ One stop service ด้วยระบบที่ทันสมัย เป็นระบบดิจิดัล  เป็นมูลนิธิ เจ้าหน้าบริการดีมาก  กำลังตรวจสอบว่าจะมีฤทธิ์เดชอะไรไหม อีกโรคหนึ่งเป็นโรคที่ทรมานเวลาเข้าห้องน้ำมาแผลงฤทธิ์ตอนอยู่ที่ศิริราชพอดี  ขอบพระคุณที่มาเยี่ยม ห่วงใย และต้องกราบขออภัยที่ตกปากรับคำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สองพันบุรี แล้วไม่สามารถไปได้ต้องปรับเปลี่ยนวุ่นวาย รับรองครั้งหน้าต้องชดใช้ ขอให้มีความสุข สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โชคดีครับ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมให้กำลังใจคนเก่ง ใจดีค่ะ ตอนนี้เลยเนื้อหอมเป็นที่ต้องการของหลายๆที่ จะแบ่งภาคกันยังไงดีน้อ

       20090601163421_132

 1. ขบคุณที่แวะไปเยี่ยมชมชาวดินค่ะ...น้องๆพลังสูงจริงๆๆ...อย่างคิดไม่ถึง....   

2. ตามมาอ่าน การลปรร.หัวข้อวิจัยที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องค่ะ... ครูแดงจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ยังรอประเด็นที่อ.ขจิตเคยถามไปเกี่ยวกับ R2R ครูภาษาอังกฤษเศรษฐกิจพอเพียง.. 

โอ๋
IP: xxx.26.47.44
เขียนเมื่อ 

อาจารย์เข้าระบบที่ใช่สมัครหรือเปล่าค่ะ

หนูงง ๆๆๆๆๆ ช่วยอธิบายขั้นตอนด้วย พี่เขาก็สงสัย

เขียนเมื่อ 

ตอนนี้หนูเข้าระบบแล้ว ดีใจจัง

อาจารย์ช่วยใส่รูปสวย ๆ (รูปในวงการนะ ) ให้หนูหน่อยนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ไปที่เมนูของjaaoฯ
 • ไปที่ประวัติ
 • เลือกจัดการรูปถ่ายประจำตัวของคุณ
 • ลองลงรูปดู
 • กด browse
 • หาภาพ
 • แล้วกดบันทึกนะครับ

จุ๊บๆ เขาถามว่าอาจารย์ไม่ได้สอนหรือคะ

ถึงตอบไวดีจัง ( หนูชอบ )

เขียนเมื่อ 
 • เวรกรรม
 • ยังไม่ได้ทานข้าวเลย
 • ขอไปทานข้าวก่อน
 • ลองใช้รูปนี้ดีไหม
 • เหมือนลิเกดี
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
 • Aoao1
เขียนเมื่อ 

เข้าระบบได้อ.ก็หายเหนื่อยไปเยอะเลย

ทีนี้ก็ลุ้นว่าจะบันทึกอะไรหนอ

เป็นอ.ก็งี้แหละ ลุ้นเหนื่อย แต่ได้บุญเยอะ ตัวกลมๆอะคะ

เดี๋ยวหาเพลงเก่าลงให้ ช้างตัวใหม่ของเด็กร้องแล้วจะขำกลิ้ง

One elephant เดินไป๊ เดินมา แล่วก็ร้องแปรนๆ

Two elephants walk ไป walk

ส่งเสียงร้องแปรนแปรน  

อิอิ เด็กน้อยทำได้เพียงนี้ค่ะ

ครูต้อยก็ชื่นใจแล้ว เพราะครูต้อยร้อง ซ้างๆ.. ซ้างตั๋วใย๋

ที่หนูพิมพ์ถูก เพราะหนูไม่ได้ใช้โน๊ตบุ๊ค

หนูไม่ค่อยถนัด คอมที่บ้านพอต่อเตแล้วคอยจะหลุด

ทำรูปเล็กซิอาจารย์ ( หนูอายเขา )

ทำไปได้ เดี่ยวมีคนมาติดต่องานลิเก

อุสาห์เก็บตัวมาตั้งนาน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

มาเรียนรู้งานวิจัยค่ะ

อิอิอิ ขอเชิญร่วมสมาคมเดียวกันนะคะ ^_^

ทำไมทานข้าวนานจังอาจารย์

พี่ที่ทำงานถามว่าท่องคาถาชีโมได้หรือยัง

และตงลงแม่ชีพูดว่า............อะไร

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ เมนู ผักชุบแป้งทอด เน้อ เจ้า ดอกไม้ ก็ลองแล้ว เน้อ ลุง วันนี้ ซื้อเห็ด ของโรงเรียน ทำเห็ดนางฟ้า สามรส ทอดกรอบให้น้องพอ ทาน เจ้า สบายดี เน้อเจ้า

 

กลัวน้องต้อม  มาแจกหมูบิน  เจ้า

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครับ
 • ครูใหม่
 • ลองดูๆๆ
 • รับรองหลานต้องชอบ
 • ทำน้ำจิ้มอร่อยๆๆนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณท่านเกษตร
 • มากครับ
 • ตอบไม่ได้ครับ
 • ขอบคุณพี่ดาว
 • สาวน้อยไม่อยู่
 • พี่และคนโสต
 • หนีเที่ยวน่าดู
 • ขอบคุณครูพัชราภรณ์
 • หายเงียบไปนานมาก
 • สบายดีไหม
 • ขอบคุณท่านอาจารย์ยูมิ
 • มากครับ
 • น่าจะได้แล้วครับ
 • ขอบคุณคุณธุวนันท์
 • มากครับ
 • ที่มาเยี่ยม
 • ขอบคุณคุณครูสิงห์บุรี
 • มากครับ
 • ทำงานวิจัยนะครับ
 • อย่าลืม
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณน้องกล้วย
 • ยายลายเลยหรือ
 • ขอบคุณพี่จันทนา
 • ฝากขอบคุณอาจารย์ชาติชายด้วยครับ
 • ขอบคุณน้องก้อย
 • ได้ข่าวว่า
 • จะไปเหนือใช่ไหม
 • ขอบคุณคนใต้
 • ยังไม่มีเวลาไปเยี่ยมกลับเลยครับ
 • ขอบคุณคุณ NuiErnik
 • มากครับ
 • โปรแกรมนี้น่ารักมากๆๆ
 • ขอบคุณพี่จันทนา
 • มาหลายรอบ
 • แก้ไขให้แล้วครับ
 • มาเขียนบันทึกนะครับ
 • ไปอ่านที่ถามตอบจันทนา
 • ขอบคุณคุณหนูรี
 • โอยน่ากินจัง
 • ขอบคุณน้องแป๋ม
 • หายไปนาน
 • คิดถึงๆๆ
 • งานเป็นอย่างไรบ้างครับ
 • ขอบคุณพี่แดง
 • ดอกอะไรครับ
 • สวยมากๆๆ
 • ขอบคุณพี่เขี้ยว
 • ไปทักทายแล้ว
 • ครูท่าทางจะสอนยากใช่ไหม
 • อิอิๆๆ
 • มียากกว่าครูและพระครับ
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ขอบคุณแม่ต้อย
 • โอโหมะพร้าวยักษ์
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณครูโอ๋
 • มาหลายรอบ
 • ไปลงรูปเลย
 • อย่าให้รอนาน
 • ฮ่าๆๆๆ
 • ขอบคุณ ผอ กานดา
 • มากครับ
 • ดีใจได้คุยกับ ผอ บ่อยๆๆ
 • ขอบคุณพี่จันทนา
 • ลบไปแล้ว
 • ฮ่าๆๆ
 • มาเขียนบันทึกนะครับ
 • ขอบคุณครูโบตั๋น
 • ให้แนะนำอะไรครับ
 • ขอบคุณพี่แจ๋ว
 • มากครับ
 • ดอกไม้สวยจัง
 • ขอบคุณพี่ป้อม
 • สบายดีไหม
 • ขอบคุณปู่เบ
 • ทำมากๆๆ
 • ก็เหนื่อยเหมือนกัน
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณคุณศิลา
 • ไปบอกแล้ว
 • รอดูฝีมือ
 • ฮ่าๆๆ
 • ขอบคุณพี่แอน
 • โอโหน่ารักมาก
 • หมายถึงเด็กน้อยนะครับ
 • ฮ่าๆๆๆๆๆ
 • ขอบคุณครูrinda
 • เอามาเลยครับ
 • ขอบคุณพี่เขี้ยวอีกครั้ง
 • ไปมาแล้ว
 • ขอบคุณคุณนุช
 • สบายดีไหม
 • วันหยุดไปไหนมาบ้าง
 • ขอบคุณ ผอ ประจักษ์
 • โอกาสอื่นยังมีครับ
 • ขอบคุณพี่นุช
 • ได้งานแล้ว
 • ได้เรียนรู้ด้วยครับ
 • ต่อไปต้องหาคนจัดคิว
 • ฮ่าๆๆๆๆ
 • ขอบคุณพี่ใหญ่
 • น้องไปดูใน okkidแล้วครับ
 • ขอบคุณพี่ครูต้อย
 • ผมไปเจอเรื่องช้าง
 • สนุกมากๆๆ
 • ขอบคุณคุณเทียนน้อย
 • สมาคมคนโสดนะครับ
 • ฮ่าๆๆ
 • น่าสนใจ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครูใหม่
 • ได้ผลอย่างไร
 • มาบอกบ้างนะครับ
 • เย้ๆๆ
 • มาหาพระครูขจิต
 • ก๊ากๆๆๆ
 • ขำจริงๆ
 • ครู + พระ = พระครู
 • สอนยากสอนเย็น  อิอิ
 • แต่ที่ยากกว่าน่าจะเป็น
 • ครูพยาบาล 5555
เขียนเมื่อ 

ดร.ขจิต   ขอบคุณคะที่สอนสร้างบล๊อกใหม่คะ

ดร.ขจิต หนูอยากได้เกมส์ เกี่ยวกับการฟัง  วิชาภาษาไทย คะ  รบกวน

อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ   ที่ทำงานจัดอบรมคะ  หนูรับผิดชอบฐานการฟังคะ   ขอบคุณนะคะ

 • มาชวนน้องชาย
 • ไป ลปรร  ที่ร้านอิ่มปลาเผา  อิอิ
 • ตามไปนะ  http://gotoknow.org/blog/katti/266720
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่เขี้ยว
 • มากครับ
 • ครูพยาบาลหรือ
 • กลัวๆๆๆๆ
 • ไปร้านปลาเผา
 • แบบนี้น่าสนใจหน่อย
 • ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ขอบคุณครูจันทนา
 • ลองค้นคำว่า การฟังภาษาไทยใน google นะครับ
 • คาดว่ามี

ตามมาเยี่ยมชม น่าสนใจมากๆค่ะ จะไปปรับวันจันทร์นี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • แวะมาเรียนรู้ด้วยคนค่ะ

Ofk9

สวัสดีครับ พี่ขจิต สบายดีนะครับ

กระผมกลับมาแว้วครับ

น้องนิกคับ
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคับผมมาใหม่คับ ผมยากได้หัวข้อการวิจัยที่เกียวกับกฏหมายนะคับ ตั้งชื่ออยากมาก

ผมเลยอยากให้กูรูผู้รู้ช่วยบอกหน่อยคับ

ขอบคุณคับ ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคับ

สายพิณ (สาวเมืองสิงห์)
IP: xxx.26.45.96
เขียนเมื่อ 

พี่อยากให้มาอบรมอีกค่ะเป็นคนที่เก่งมากอบรมไม่เคยหลับสนุกมากได้นำความร้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมากมาย อยากให้มาเป็นวิทยากรอีกค่ะติดใจคุณขจิต  ฝอยทอง  ว้าว?

พี่พิณ(สาวเมืองสิงห์ค่ะ)
IP: xxx.26.45.96
เขียนเมื่อ 

มีแต่รูปน้องโอ๋  พี่ไม่ยอมหรอกค่ะ  เมื่อไหร่หนอจะได้มาเป็นวิทยากรที่ กศน.จังหวัดสิงห์บุรีอีกค่ะ

สายพิณ(สาวเมืองสิงห์)
IP: xxx.180.150.142
เขียนเมื่อ 

เมื่อไหร่หนอจะได้มาเป็นวิทยากรที่ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี อยากนี้แหล่ะคนมีความสามารถ เก่ง พูดไพเราะ น่าฟัง อธิบายได้ชัดเจน เข้าใจยิ่งขึ้น อยากให้มาอีกนะค่ะ

สายพิณ โคกฤทธิ์
IP: xxx.53.102.59
เขียนเมื่อ 

บ้านนำท่วมหรือเปล่าคะ อยากให้มาเป็นวิทยากรอีกค่ะ ฮิ ฮิ