ผลการเรียนของก้านตอง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ชั้น ป.๕ เป็นอย่างไรบ้าง  

เรามาดูการรายงานของครูชีวิต (พ่อแม่ที่รัก)นะคะ  

ผู้เขียนประมวลจากเอกสารรายงานของบ้านเรียนก้านตองค่ะ  

 

 

 

รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยครอบครัว

  (Home School) ของบ้านเรียนก้านตอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

 

 

       บ้านเรียนก้านตองเริ่มต้นจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในครอบครัว (พ่อแม่ลูก)
ในการตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ด้วยความเชื่อมั่นในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนแสวงหาตัวเอง รู้จักตนเอง  อันจะนำไปสู่ความตระหนักรู้ในตัวตนเอง  มากกว่าการมุ่ง
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบกับพ่อแม่มีความพร้อมทั้งในด้านปัจจัยและเวลาที่จะจัดการ
ศึกษาให้ลูกได้  ลูกเองก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนในระบบบ้านเรียน  โดยเชื่อมั่นว่ากระบวน
การเรียนรู้ร่วมกันนั้น  ไม่เพียงสร้างแนวทางในการเข้าถึงความรู้แบบใหม่  หากยังช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวด้วย

          เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่เด็กหญิงอรุณเริ่ม  กิตติรัตนชัย (ก้านตอง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) จากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ (สพท.เชียงใหม่ เขต ๑) ทางครอบครัวจึงเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ บ้านเรียนก้านตอง

          การดำเนินการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนก้านตอง ในปีที่ ๒ ซึ่งผู้เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ ได้ผ่านพ้นไป ทางครอบครัวฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาจึงได้จัดทำ  รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ของบ้านเรียนก้านตอง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยการรายงานครั้งนี้ ขอนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของบ้านเรียนก้านตอง

ครอบครัวก้านตองเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก อาศัยอยู่บ้านสองชั้นหลังเล็กในตัวเมืองเชียงใหม่   พื้นเพเดิมของพ่อและแม่นั้นเป็นคนจากจังหวัดอื่น ย้ายมาลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่ ก่อนจะแต่งงานและให้กำเนิดน้องก้านตอง ซึ่งผู้เป็นแม่ตั้งใจที่จะให้เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว เพื่อที่จะได้สามารถทุ่มเทดูแลได้อย่างเต็มที่

วิถีชีวิตโดยรวมของครอบครัวก้านตองก็ไม่ต่างไปจากครอบครัวชาวพุทธในสังคมเมืองโดยทั่วไปนัก โชคดีก็ตรงที่พอมีความรู้ทางการเกษตรและความสนใจในสิ่งแวดล้อมเป็นทุน ครอบครัวนี้จึงค่อนข้างผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ แม้จะมีพื้นที่จำกัด แต่ก็พยายามสร้างสภาพรอบบ้านให้แวดล้อมสีเขียวของพืชและชีวิตชีวาอิสระของสรรพสัตว์  จากสิ่งเล็กๆ ที่เรียบง่ายในชีวิตประจำวันเหล่านี้ กลายเป็นการปลูกฝังพื้นฐานด้านจิตใจให้ลูกน้อย

ในช่วงปีที่ผ่านมา ครอบครัวก้านตองมีสมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกัน ๔ คนคือ

พ่อเล็ก (นายวิคม  กิตติรัตนชัย) จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการจัดการศัตรูพืช)  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกอบกิจการส่วนตัว และทำงานอิสระด้านงานเขียนและการผลิตสิ่งพิมพ์

แม่นก (นางกรรณิการ์  กิตติรัตนชัย) จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศนียบัตรบัณฑิตการแปลอังกฤษ-ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแม่บ้านควบคู่กับงานอิสระด้านการแปลและงานเขียน

พี่ปลาย (เด็กชายธนชาติ  อำพนนวรัตน์) ลูกชายของป้าและลุงซึ่งย้ายมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ (ม.๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

ก้านตอง (เด็กหญิงอรุณเริ่ม  กิตติรัตนชัย : ผู้เรียน)   เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐  อายุ ๑๑ ปี  เป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริงขี้เล่น มีน้ำใจ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี   แม้จะมีบุคลิกค่อนข้างขี้อาย แต่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความตั้งใจและความพยายามเป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเมื่อเธอตัดสินใจที่จะทำสิ่งใดแล้ว จะมุ่งมั่นก้าวเดินไป ช้าบ้างเร็วบ้าง แต่ก็ไม่เคยล้มเลิกกลางคัน

วิธีการของครูชีวิต..ที่ค้นพบตัวตนของลูกสาว 

 

ด้วยรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะครุ่นคิด ชอบตั้งคำถาม พูดจาเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

       ด้านทักษะหรือความถนัด

       ผู้เรียนมีความสนใจและชื่นชอบการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       รักการอ่านและชอบแต่งนิทานในยามว่าง

       สามารถสรุปเรื่องหรืออธิบายสถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจน แต่ไม่ชอบเรียนรู้ด้วยวิธีการท่องจำ

       การใช้วิธีสร้างแรงจูงใจและความเข้าใจจะได้ผลดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด (วิธีการจัดการของครูชีวิต)
       วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นสาระที่ผู้เรียนพัฒนาได้ดีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความใฝ่ฝันของผู้เรียนที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนในอนาคต
(เริ่มค้นพบความถนัดและความสนใจ)

       การใช้เวลาว่าง นอกจากการอ่านหนังสือและเขียนนิทานแล้ว กิจกรรมที่ชื่นชอบคือ การวาดรูป เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เกมกระดาน และเล่นกีฬา อาทิว่ายน้ำ เทนนิส แบดมินตัน ขี่จักรยาน และยิงธนู

 

 

กรอบการจัดการสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาบ้านเรียนก้านตอง

             เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกต่อการเทียบโอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ โดยวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทาง       โดยเน้นการบูรณการ การจัดทำโครงงานและกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สัมผัสจริง
มากที่สุด      (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒...ชัดเจนมากค่ะ)**

            วิชาภาษาอังกฤษจัดให้มีการเรียนรู้และสื่อสารจริงกับเจ้าของภาษา  ส่วนวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เสริมกิจกรรมการเล่น+เรียนในเรื่องที่ผู้เรียนชอบ โดยยึดหลัก สนุกกับการเล่น เน้นสร้างปัญญา อาทิ ดนตรี กีฬา (ว่ายน้ำ เทนนิส) การอ่าน เกมฝึกสมอง หมากกระดาน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

            นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ อาทิ การเขียน งานศิลปะ การถ่ายภาพ ธรรมชาติศึกษา โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

 

__scale__1_2418432557.gif image by fuyu_034  ยอดเยี่ยมมากค่ะ..พ่อเล็กแม่นก

 

กรอบนี้เป็นดั่งหัวใจ..เป็นพันธกิจ..ของบ้านเรียนก้านตอง

สู่เป้าหมายหลักสูตรที่ครอบครัวได้พัฒนาขึ้น

ครอบครัวได้กำหนด สาระการเรียนรู้ครบ  กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว

อยากให้พ่อเล็กเพิ่ม เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกนิดหนึ่งนะคะ

จริงๆแล้ว..พ่อเล็กแม่นกสอดแทรกและพัฒนาเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยตลอดมา

อิอิ..อาจลืมเขียนในกรอบนี้เท่านั้นเอง..ใช่มั๊ยคะ..

ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรและประโยชน์ในการเทียบโอนในอนาคต (หากมี)

และเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางแก่ครอบครัวที่สนใจ

..นะคะ..

 

ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๕๒  น้องก้านตองเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ค่ะ

โดยความเป็นจริงแล้วความสามารถแต่ละด้านทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ

จากที่พบเห็นและได้ร่วมประเมิน น้องก้านตองมีความสามารถมากว่าระดับชั้น 

แต่การจัดการเรียนตามอัธยาศัย ตามกำหนดใน พรบ.ต้องเป็นไปตามลำดับชั้น เป็นปีๆไปค่ะ

 

 

เพื่อนๆกัลยาณมิตรที่สนใจติดตามการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนก้านตองโดยตลอดมา

สามารถย้อนกลับดูเรื่องหลักสูตรของบ้านเรียนก้านตอง

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระของครูชีวิต

การเรียนรู้อย่างมีความสุขและปฏิบัติจริงของน้องก้านตอง

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  (เมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔) และ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  (เมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕)

ได้นะคะ..ทุกบันทึกที่ผ่านมาค่ะ

 

 

 

ติดตามรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนก้านตองต่อ..ในตอนต่อไปนะคะ

ใจจริงของผู้เขียน..อยากให้เป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวที่สนใจค่ะ

หากมีการขยายผลในครอบครัวเพิ่มขึ้น..จะเป็นสุขใจมากค่ะ

ผู้เขียนพร้อมจะให้ข้อมูล..ครอบครัวก้านตองก็พร้อมด้วยเช่นกันค่ะ

 

สวัสดีค่ะ