บ้านเรียนก้านตอง รายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๑ (ครั้งแรก)

ศน.อ้วน
อยากให้เป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวที่สนใจค่ะ

 

 

ผลการเรียนของก้านตอง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ชั้น ป.๕ เป็นอย่างไรบ้าง  

เรามาดูการรายงานของครูชีวิต (พ่อแม่ที่รัก)นะคะ  

ผู้เขียนประมวลจากเอกสารรายงานของบ้านเรียนก้านตองค่ะ  

 

 

 

รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษา โดยครอบครัว

  (Home School) ของบ้านเรียนก้านตอง

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

 

 

       บ้านเรียนก้านตองเริ่มต้นจากความเห็นพ้องต้องกันของสมาชิกในครอบครัว (พ่อแม่ลูก)
ในการตัดสินใจเลือกจัดการศึกษาโดยครอบครัว  ด้วยความเชื่อมั่นในรูปแบบการศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนแสวงหาตัวเอง รู้จักตนเอง  อันจะนำไปสู่ความตระหนักรู้ในตัวตนเอง  มากกว่าการมุ่ง
แข่งขันสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบกับพ่อแม่มีความพร้อมทั้งในด้านปัจจัยและเวลาที่จะจัดการ
ศึกษาให้ลูกได้  ลูกเองก็มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนในระบบบ้านเรียน  โดยเชื่อมั่นว่ากระบวน
การเรียนรู้ร่วมกันนั้น  ไม่เพียงสร้างแนวทางในการเข้าถึงความรู้แบบใหม่  หากยังช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวด้วย

          เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ให้แก่เด็กหญิงอรุณเริ่ม  กิตติรัตนชัย (ก้านตอง) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔-ป.๖) จากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ (สพท.เชียงใหม่ เขต ๑) ทางครอบครัวจึงเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาฯ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ บ้านเรียนก้านตอง

          การดำเนินการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนก้านตอง ในปีที่ ๒ ซึ่งผู้เรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๕ ได้ผ่านพ้นไป ทางครอบครัวฯ ซึ่งเป็นผู้จัดการศึกษาจึงได้จัดทำ  รายงานการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ของบ้านเรียนก้านตอง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยการรายงานครั้งนี้ ขอนำเสนอในประเด็นต่อไปนี้

 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของบ้านเรียนก้านตอง

ครอบครัวก้านตองเป็นครอบครัวเดี่ยวขนาดเล็ก อาศัยอยู่บ้านสองชั้นหลังเล็กในตัวเมืองเชียงใหม่   พื้นเพเดิมของพ่อและแม่นั้นเป็นคนจากจังหวัดอื่น ย้ายมาลงหลักปักฐานที่เชียงใหม่ ก่อนจะแต่งงานและให้กำเนิดน้องก้านตอง ซึ่งผู้เป็นแม่ตั้งใจที่จะให้เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว เพื่อที่จะได้สามารถทุ่มเทดูแลได้อย่างเต็มที่

วิถีชีวิตโดยรวมของครอบครัวก้านตองก็ไม่ต่างไปจากครอบครัวชาวพุทธในสังคมเมืองโดยทั่วไปนัก โชคดีก็ตรงที่พอมีความรู้ทางการเกษตรและความสนใจในสิ่งแวดล้อมเป็นทุน ครอบครัวนี้จึงค่อนข้างผูกพันใกล้ชิดกับธรรมชาติ แม้จะมีพื้นที่จำกัด แต่ก็พยายามสร้างสภาพรอบบ้านให้แวดล้อมสีเขียวของพืชและชีวิตชีวาอิสระของสรรพสัตว์  จากสิ่งเล็กๆ ที่เรียบง่ายในชีวิตประจำวันเหล่านี้ กลายเป็นการปลูกฝังพื้นฐานด้านจิตใจให้ลูกน้อย

ในช่วงปีที่ผ่านมา ครอบครัวก้านตองมีสมาชิกอาศัยอยู่ร่วมกัน ๔ คนคือ

พ่อเล็ก (นายวิคม  กิตติรัตนชัย) จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาการจัดการศัตรูพืช)  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกอบกิจการส่วนตัว และทำงานอิสระด้านงานเขียนและการผลิตสิ่งพิมพ์

แม่นก (นางกรรณิการ์  กิตติรัตนชัย) จบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์)  จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประกาศนียบัตรบัณฑิตการแปลอังกฤษ-ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแม่บ้านควบคู่กับงานอิสระด้านการแปลและงานเขียน

พี่ปลาย (เด็กชายธนชาติ  อำพนนวรัตน์) ลูกชายของป้าและลุงซึ่งย้ายมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ มาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ (ม.๒ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม)

ก้านตอง (เด็กหญิงอรุณเริ่ม  กิตติรัตนชัย : ผู้เรียน)   เกิดวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐  อายุ ๑๑ ปี  เป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริงขี้เล่น มีน้ำใจ ปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี   แม้จะมีบุคลิกค่อนข้างขี้อาย แต่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความตั้งใจและความพยายามเป็นพื้นฐานสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นอยู่บ่อยครั้งเมื่อเธอตัดสินใจที่จะทำสิ่งใดแล้ว จะมุ่งมั่นก้าวเดินไป ช้าบ้างเร็วบ้าง แต่ก็ไม่เคยล้มเลิกกลางคัน

วิธีการของครูชีวิต..ที่ค้นพบตัวตนของลูกสาว 

 

ด้วยรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวที่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะครุ่นคิด ชอบตั้งคำถาม พูดจาเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าเด็กในวัยเดียวกัน

       ด้านทักษะหรือความถนัด

       ผู้เรียนมีความสนใจและชื่นชอบการใช้ภาษาในการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       รักการอ่านและชอบแต่งนิทานในยามว่าง

       สามารถสรุปเรื่องหรืออธิบายสถานการณ์ต่างๆ ได้ชัดเจน แต่ไม่ชอบเรียนรู้ด้วยวิธีการท่องจำ

       การใช้วิธีสร้างแรงจูงใจและความเข้าใจจะได้ผลดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด (วิธีการจัดการของครูชีวิต)
       วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เป็นสาระที่ผู้เรียนพัฒนาได้ดีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความใฝ่ฝันของผู้เรียนที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักเขียนในอนาคต
(เริ่มค้นพบความถนัดและความสนใจ)

       การใช้เวลาว่าง นอกจากการอ่านหนังสือและเขียนนิทานแล้ว กิจกรรมที่ชื่นชอบคือ การวาดรูป เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เกมกระดาน และเล่นกีฬา อาทิว่ายน้ำ เทนนิส แบดมินตัน ขี่จักรยาน และยิงธนู

 

 

กรอบการจัดการสาระการเรียนรู้ตามแผนการจัดการศึกษาบ้านเรียนก้านตอง

             เพื่อให้สอดคล้องและสะดวกต่อการเทียบโอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดสาระการเรียนรู้  ๘ กลุ่มสาระ โดยวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นแนวทาง       โดยเน้นการบูรณการ การจัดทำโครงงานและกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สัมผัสจริง
มากที่สุด      (เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒...ชัดเจนมากค่ะ)**

            วิชาภาษาอังกฤษจัดให้มีการเรียนรู้และสื่อสารจริงกับเจ้าของภาษา  ส่วนวิชาศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เสริมกิจกรรมการเล่น+เรียนในเรื่องที่ผู้เรียนชอบ โดยยึดหลัก สนุกกับการเล่น เน้นสร้างปัญญา อาทิ ดนตรี กีฬา (ว่ายน้ำ เทนนิส) การอ่าน เกมฝึกสมอง หมากกระดาน คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

            นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ อาทิ การเขียน งานศิลปะ การถ่ายภาพ ธรรมชาติศึกษา โดยเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

 

__scale__1_2418432557.gif image by fuyu_034  ยอดเยี่ยมมากค่ะ..พ่อเล็กแม่นก

 

กรอบนี้เป็นดั่งหัวใจ..เป็นพันธกิจ..ของบ้านเรียนก้านตอง

สู่เป้าหมายหลักสูตรที่ครอบครัวได้พัฒนาขึ้น

ครอบครัวได้กำหนด สาระการเรียนรู้ครบ  กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแล้ว

อยากให้พ่อเล็กเพิ่ม เรื่อง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ อีกนิดหนึ่งนะคะ

จริงๆแล้ว..พ่อเล็กแม่นกสอดแทรกและพัฒนาเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยตลอดมา

อิอิ..อาจลืมเขียนในกรอบนี้เท่านั้นเอง..ใช่มั๊ยคะ..

ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์ของหลักสูตรและประโยชน์ในการเทียบโอนในอนาคต (หากมี)

และเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางแก่ครอบครัวที่สนใจ

..นะคะ..

 

ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๕๒  น้องก้านตองเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ค่ะ

โดยความเป็นจริงแล้วความสามารถแต่ละด้านทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ

จากที่พบเห็นและได้ร่วมประเมิน น้องก้านตองมีความสามารถมากว่าระดับชั้น 

แต่การจัดการเรียนตามอัธยาศัย ตามกำหนดใน พรบ.ต้องเป็นไปตามลำดับชั้น เป็นปีๆไปค่ะ

 

 

เพื่อนๆกัลยาณมิตรที่สนใจติดตามการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนก้านตองโดยตลอดมา

สามารถย้อนกลับดูเรื่องหลักสูตรของบ้านเรียนก้านตอง

วิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ๘ กลุ่มสาระของครูชีวิต

การเรียนรู้อย่างมีความสุขและปฏิบัติจริงของน้องก้านตอง

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐  (เมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๔) และ

ในปีการศึกษา ๒๕๕๑  (เมื่อเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๕)

ได้นะคะ..ทุกบันทึกที่ผ่านมาค่ะ

 

 

 

ติดตามรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของบ้านเรียนก้านตองต่อ..ในตอนต่อไปนะคะ

ใจจริงของผู้เขียน..อยากให้เป็นตัวอย่างแก่ครอบครัวที่สนใจค่ะ

หากมีการขยายผลในครอบครัวเพิ่มขึ้น..จะเป็นสุขใจมากค่ะ

ผู้เขียนพร้อมจะให้ข้อมูล..ครอบครัวก้านตองก็พร้อมด้วยเช่นกันค่ะ

 

สวัสดีค่ะ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Home School

คำสำคัญ (Tags)#สพท.เชียงใหม่ เขต 1#นิเทศออนไลน์#home school#การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย#บ้านเรียนก้านตอง

หมายเลขบันทึก: 263074, เขียน: 25 May 2009 @ 07:47 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 20:47 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 25, อ่าน: คลิก


ความเห็น (25)

เขียนเมื่อ 

ตามมาดูก่อนครับ อิอิๆๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..อาจารย์คนเก่งๆๆ

ขอบคุณค่ะ..มาเยี่ยมพี่อ้วนแต่เช้า

เป็นอย่างไรบ้างคะ..กิจกรรมที่สงขลา

พี่อ้วนรอดูข่าวอยู่นะ..เจ้าคะ

สำหรับบันทึกของบ้านเรียน..พี่อ้วนจะพยายามสรุปเพี่อให้เห็นภาพค่ะ

เพราะมีหลายครอบครัวสนใจ

พี่อ้วนก็ว่าไปเรื่อยๆ ..ค่ะ  

จะพยายามเรียบเรียงให้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะ  ในปี ๒๕๕๒ นี้

ม่วน+ได้อะไรๆมากมาย..แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ (แม้ว่าจะแข็งแกร่ง..อิอิ)

หลายคนเป็นห่วงอยู่..

 

สวัสดี ครับ คุณP  ศน.อ้วน 

 

ชอบ บันทึก นี้ ครับ

เพราะได้เห็นคุณค่า พ่อแม่ ที่ มีต่อลูก....มากขึ้น

เป็น ครู ชีวิต จริง ๆ ครับ

ผมนำกาแฟ ของโปรด มาฝาก ครับ

 
 • เป็นตัวอย่างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข
 • เห็นแล้วชื่นชมค่ะ
 • ขอบคุณ ศน.อ้วนค่ะ ที่นำเรื่องดี  ๆ มาเล่าสู่กันฟัง

ศน.อ้วนเจ้า...

    อ่านแล้ว อึ่งๆๆๆ ทึ่งๆๆๆๆ (เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วก็ไม่รู้)

    ชื่นชมจริงๆค่ะ ครูชีวิตทั้งสองของน้องก้านตอง....สวยงามนัก...

    ฝากความระลึกถึง คุณพ่อเล็ก คุณแม่นก และน้องก้านตองด้วยค่ะ...

     ...^___^...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ได้อ่าน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศง 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  ม.11 บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งได้อยู่ในความดูแลได้การศึกษาภาคบังคับฯ

ก็มีความสนใจเรื่องดังกล่าวนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะที่นำบันทึกนี้มาเผยแพร่ให้ได้เรียนรู้ด้วยค่ะ

แต่ก็ได้อ่านบันทึกที่ผ่านมาเช่นเดียวกันค่ะ

ครอบครัวมีความพร้อมค่ะ และทำให้การจัดการศึกษานี้ได้ผลดีมากค่ะเพราะสังเกตได้จากหน้าตาของน้องร่าเริงและแจ่มใจค่ะ

ขอบคุณค่ะสำหรับบันทึกดี ๆ ค่ะ

 

 • ปี๋อ้วนเจ้า
 • ลักษณะการเฮียตี้บ้าน
 • คล้ายๆที่เมืองนอกหรือเปล่า เช่นสิงคโปร์
 • เพราะดดยมากเด็กเรียนตี้บ้านเจ้า

สวัสดีครับ ศน.อ้วน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่ ศน.อ้วน ให้เพิ่มเติม...ครับ (ดูออกจะเยอะไปหน่อย) นับดูได้ ๙ ข้อ (หลังจากได้ประมวลเข้าด้วยกันแล้ว) ย้อนภาพกลับไปตอนเริ่มทำแผนฯ บ้านเรียนก้านตอง ส่วนนี้ดูจะเป็นสิ่งแรกที่เราทำเสร็จก่อน เพราะพอเริ่มคุยกันว่าถ้าได้จัดการศึกษาให้ลูกเองแล้ว เรามีเป้าประสงค์อย่างไร อยากให้ลูกมีอะไร-เป็นอย่างไร-ทำอะไรได้บ้าง หลั่งไหลมาเป็นสายธารเลยครับ แต่การได้เรียบเรียงและประมวลความคิดความคาดหวังเหล่านี้ออกมาเป็นข้อๆ นั้นก็เป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาแนวทางและตรวจสอบความรอบด้านในการอบรมเลี้ยงดูลูกมากครับ (นี่คงเป็นประโยชน์อีกด้านของการเขียนแผนฯ)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแผนการจัดการศึกษาบ้านเรียนก้านตอง :

 • มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพัฒนาการตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ซึ่งให้ผลงอกงามทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสำนึกต่อสังคม มีความเป็นไทย นำไปสู่คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
 • สร้างเสริมนิสัยรักการเรียนรู้ ช่างสังเกต กล้าตั้งคำถาม รวมถึงการแสวงหาคำตอบ
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความรับผิดชอบ
 • มีสุนทรียภาพและจินตนาการ รักศิลปะและดนตรี
 • ยอมรับตนเอง เคารพผู้อื่น ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและสังคม
 • มีทักษะในการทำงาน การจัดการ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง รักการเล่นกีฬา และมีน้ำใจนักกีฬา
 • ตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่อยู่ร่วมในระบบนิเวศน์เดียวกันกับมนุษย์
 • มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาในระบบโรงเรียนปกติได้หากเป็นความประสงค์ของผู้เรียน

                                                                  

ขอบคุณครับสำหรับทุกๆ ความชื่นชม และความคิดเห็น ครอบครัวเล็กๆ ในสังคมไทย ทำอะไรๆ ได้หลายอย่าง ก็เพราะความเอื้อเฟื้อ ความมีน้ำใจของผู้คนในสังคมไทยนั่นแหละครับ คนไทยมีลักษณะพิเศษที่เป็นความงดงามอยู่มาก ขอเพียงเรารักกัน ฟังกัน พูดจากัน (เหมือนอย่างในสังคม K2G) อย่าว่าแค่ระบบการศึกษาเลยครับ เด็กไทย...สังคมไทย...ไปไกลได้ทุกด้านครับ

ครอบครัวก้านตอง

เขียนเมื่อ 

เก็บดอกขจรมาฝากครับท่าน ศน.อ้วน  แต่นกขมิ้นเหลืองอ่อนไม่มีนะครับ  ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ

 

เขียนเมื่อ 

P

 

 

ขอบคุณมากค่ะ..ที่มาร่วมชื่นชมครอบครัวก้านตองพร้อมกาแฟน้ำใจถ้วยโปรด (กำลังหิวพอดีค่ะ..)

ครอบครัว..จุดเริ่มของความเข้มแข็งของสังคม

พยายามบอกเล่าค่ะ..สิ่งดีๆของสังคม

ขอบคุณจากใจจริงค่ะ

เขียนเมื่อ 

 

P

 

 

ขอบคุณ..ครูอิงค่ะ

ที่ร่วมชื่นชมกับครอบครัวน่ารักๆ

คำชม..ของครูอิงทำให้มีกำลังใจอีกเยอะเชียวค่ะ

แล้วแวะมาอีกนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครูตุ๊กแก..มากค่ะ
 • ดีใจแทนพ่อเล็กแม่นกและเจ้าตัวเล็กด้วยค่ะ
 • อิอิ..ทั้งสามมาคุยด้วยแล้วนะคะ..
 • น่ารักดิ..
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ้า..น้องเขี้ยว
 • แม่นแล้วเจ้า..เฮียนตี้บ้าน
 • เมืองนอกเปิ้นไปไก๋แล้วเจ้า..เปิ้นหื้อความสำคัญของ family
 • บ้านเฮายังแถมไก๋ๆๆๆ..เจ้า
 • เมาก้าอู้เรื่องผลประโยชน์..ซะป๊ะ
 • เรื่องควรหื้อความสำคัญ..ก่บ่ค่อยต๊ะใด
 • เรื่องดีๆงามๆมีจ้าดหลาย
 • หากจ้วยกั๋นลุ้นจ้วยกั๋นยก..รับรองไปโลด ..เจ้า
 • ขอบคุณจ้าดนักนะเจ้า...
เขียนเมื่อ 

P

 

สวัสดีค่ะ..อาจารย์สุนันทา

ขอบคุณค่ะที่มาร่วมดีใจและชื่นชมกับการจัดการเรียนรู้ของครูชีวิต

ที่บ้านเรียนก้านตองค่ะ

กฏหมายก็เปิดให้ครอบครัวดูแลบุตรได้.เพราะหากทำได้ดีก็มีส่วนช่วยสังคมได้มากเชียวนะคะ..ครอบครัวอบอุ่น สังคมเข้มแข็ง

น้องก้านตองน่ารักมากค่ะ..

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพ่อเล็กแม่นกมากค่ะ..

ที่กรุณาเข้ามาขยายความ

อิอิ..จริงๆแล้ว ศน.อ้วนย้อนไปดูในหลักสูตรจริงๆของบ้านเรียนก้านตอง พบแล้วค่ะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน..พ่อเล็กแม่นกเขียนแล้ว

อยากให้เข้ามาพูดมาคุยด้วยตะหากล่ะคะ..(แผนสูงค่ะ..หุหุ)

ศน.อ้วนจะขอเอาประเด็นการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขึ้นในบันทึกใหม่นะคะ

เพราะเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกันค่ะ..

ขอบคุณมากค่ะ..ที่เข้ามาเติมเต็ม และทักทายกัลยาณมิตรที่กรุณามาเยี่ยมเยียนค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

P

 

 

สวัสดีค่ะ..

ขอบคุณมากค่ะ..ที่แวะเยี่ยมพร้อมดอกขจร..

สวยนะคะ..ไม่เห็นดอกจริงๆนานแล้ว

บ้าน ศน.อ้วนเรียก "ดอกสลิด" ค่ะ

..ดอกสลิดติต้นบ่าขาม สาวบ่งามอ้ายตึงบ่ฮัก.. (เข้าใจไหมคะ..อิอิ)

 

เขียนเมื่อ 
 • มาร่วมชื่นชมการเผยแพร่นักเรียนตัวอย่างที่ดีค่ะ...
 • คุณครูที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่มีส่วนส่งเสริมอย่างมากเลยนะคะ และคุณครูที่โรงเรียนก็เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ แสดงออกถึงความสามารถทุกทาง
 • เติมคุณธรรมคู่กับความรู้เป็นการส่งเสริมการศึกษาที่สมบูรณ์จริง ๆ ค่ะ
 • ขอบพระคุณค่ะสำหรับบันทึกดี ๆ
เขียนเมื่อ 
 • แวะมาร่วมชื่นชมแนวคิด วิธีพัฒนาชุมชน สังคม แห่งการเรียนรู้ที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
 • ขอบคุณที่นำมาแบ่งปันนะคะ
แม่จิ๋ง
IP: xxx.128.179.96
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะ เป็นคุณแม่ของลูกชายอายุ 12 และลูกสาวอายุ 8 ขวบค่ะ

สนใจเรื่องของ home school มาก ตอนนี้กำลังพยายามหาข้อมูลอยู่ ได้เข้ามาอ่านที่นี่แล้ว ถูกใจ ใช่เลยค่ะ

ขอชื่นชม คุณพ่อเล็ก คุณแม่นกมากๆในความรักความเข้าใจที่มีต่อลูก

และการกล้าตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับลูกรัก..คุณทำได้ค่ะ

ชื่นใจกับหนูก้านตองที่ได้รับสิ่งดีๆในชีวิตเช่นนี้..ที่สุดคือ..หนูเยี่ยมมาก

ขอบคุณ ศน.อ้วน กับ blog นี้ ที่เติมเต็มความคิดในเรื่องนี้ให้

ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านที่นี่ และจะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมพี่อ้วนและน้องก้านตองครับ

จิดาภา
IP: xxx.142.59.139
เขียนเมื่อ 

ได้้เข้ามาอ่านข้อมูลของบ้านเรียนก้านตองค่ะ น้องเก่งมากค่ะ และต้องชื่นชมคุณพ่อกับคุณแม่ที่สามารถจัดกระบวนการสอนและเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม เพราะกำลังตั้งใจว่าอีก 2 ปี วางแผนจะมีลูกค่ะ แล้วอยากที่จะสอนหนังสือให้ลูกเองค่ะ อยากรบกวนเรียนปรึกษาว่าเราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ หวังว่าคงจะได้รับคำตอบนะคะ อยู่ที่เชียงใหม่เหมือนกันค่ะ

วรรณพร
IP: xxx.42.96.74
เขียนเมื่อ 

ขอร่วมชื่นชมกับคุณพ่อและคุณแม่ รวมทั้งน้องก้านตองค่ะ สนใจการศึกษาแบบ home school เหมือนกันค่ะ ตอนนี้ลูกชายเรียนอยู่ NERSURY โรงเรียนสอนภาษาค่ะ แต่ช่วง ประถมจะเป็นแบบ HOME SCHOOL ค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาข้อมูลอยู่ว่าจะมั่นใจให้ลูกเรียน HOME SCHOOL ของโรงเรียนเดิมต่อดี หรือจะเข้ามาเรียนระบบของกระทรวง เพราะยังไม่มั่นใจเรื่องของระบบ ระเบียบว่าลูกจะปรับตัวได้หรือไม่ถ้าต้องเข้าสู่ระบบในช่วงมัธยม หรือจะต้องเบนเข็มไปนานาชาติเลย

รบกวนแนะนำด้วยนะคะ อยู่ชลบุรีค่ะ

เขียนเมื่อ 

ปี้อ้วนเจ้า

กึ้ดเติงขนาดเลยเจ้า...

เขียนเมื่อ 

พ่อแม่คือ ผู้อำนวยการสร้าง...

สร้างลูกให้ลูกไปสร้างโลก..

ขอชื่นชม เป็นกำลังใจ และติดตามเพื่อขออนุญาตเรียนรู้การทำ Home School สร้างลูกด้วยคนนะครับ

ขอบคุณครับ