สรุปงานวิจัย กศน. จังหวัดเพชรบุรี(2)

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องงานวิจัยในชั้นเรียนกับครูของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัย จังหวัดเพชรบุรี

  ผู้เขียนได้สรุปงานวิจัยของ กศน.จังหวัดเพชรบุรี ตอนที่ 1 ไว้ที่นี่นะครับ  มาเพิ่มตอนที่สอง ผู้เขียนได้ปรับหัวข้อบางส่วนให้ชัดเจนขึ้น ผู้ทำวิจัยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับ ลองดูงานวิจัยในชั้นเรียนต่อนะครับ

  21.การศึกษาการแก้ปัญหาของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ไม่มาพบกลุ่มของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่าไม้รวก  อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี ของนางสาวชนุตาพร โชคชันแสนสุข

     22. การศึกษาผลการออกเสียงควบกล้ำตัว ร,ล ในวิชาภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนดอนยาง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ของนายขวัญชัย วิเชียรวุฒิชัย

     23. การศึกษาพฤติกรรมการอ่านออกเสียงภาษาไทยตัว ร,ล โดยใช้แบบฝึกของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ของนงนาฎ วิเชียรวุฒิชัย

  24.การศึกษาและการแก้ปัญหานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษต่ำของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขันทรทาส อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ของนางสาวปราถนา ธีระเดชพงศ์

  25. การพัฒนาทักษะในการอ่านและการให้ความหมายของคำในภาษาไทยของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนไทย อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ของนางชนิศา ผลเกิด

  26.การศึกษาและการแก้ปัญหาการเขียนแบบบันทึกการเรียนรู้ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนธงชัยอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ของนางพรรณนิภา สุจริตจิตร

  27.การศึกษาและการแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนท่าแลง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรีของนางสมทรัพย์ บุญเยี่ยม

  28.การศึกษาและการแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีของนางเบญจมาศ จันทร์นาค

  29.การศึกษาและการแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองจอกอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีของนางปวริศา สุขสวัสดิ์

  30.การศึกษาและการแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีของนางสาวอรรถยา หลำบุตร

  31.การศึกษาและการแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิเชียรใหญ่ จังหวัดเพชรบุรีของวราสินี อำพันแสง

  32.การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานไม่ตรงเวลาของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนสองพี่น้อง  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรีของนางวาสนา ต้นแจง

  33.การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชะอำ  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรีของนางสาวสุดใจ มะลิทอง

  34.การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรีของนายสำราญ จอกถม

  35.การศึกษาการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูในการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา  อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรีของสรัญญา ทองเสม

   36.การศึกษาและการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มผู้ไม่รู้หนังสือโดยใช้แบบฝึกการอ่านและเขียนภาษาไทยของอำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรีของนางสาวเกล้ากนก ฉ่ำมะนา

    37. การศึกษาและการแก้ปัญหาการอ่านและเขียนภาษาไทยของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรีของนางนุชจรี เอี่ยมสำอางค์

  38.การศึกษาและการแก้ปัญหาการไม่มาพบกลุ่มโดยการเยี่ยมของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนจอกอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีของนางขนิษฐา ตรีรัตนปรีชา

  39.การศึกษาและแก้ปัญหานักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านวัง  อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรีของนางสาวศุภัสรา ดังสนั่น

  40.การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงานพื้นฐานนอกระบบ อำเภอเขาย้อย  จังหวัดเพชรบุรีของนางสาวนงลักษณ์ ดาวสุทธิไพศิฐ

 

   ผู้เขียนกำลังสรุปงานวิจัยทั้งหมด เพราะตอนนี้มีงานวิจัยของ กศน .สมุทรสาครตามมา  วันนี้ดีใจพรุ่งนี้จะได้ไปพบสมาชิกที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รอดูดีกว่าว่าพบใครบ้างครับขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน

ท้องฟ้ายามเย็นจากแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (32)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • ขอขอบคุณที่ได้มาอ่านค่ะ
 • ถ้ามีโอกาสจะตามไปเรียนรู้ด้วยที่สุพรรณฯค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • อ้าวนึกว่าไปสงขลาเสียแล้ว
 • เมื่อเช้าพี่ไปเดินออกกำลังกายในวังบ้านปืน
 • สองรอบค่ะ
 • พี่จะไปประชาสัมพันธ์น้องๆ ครู กศน.เพชรบุรีน่ะค่ะ
 • เดินทางปลอดภัยน่ะค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามเที่ยงวันค่ะ..

อิอิ..มาเติมพลังให้คนเก่งค่ะ

สุดยอดตัวอย่างคนขยัน

กราบคุณพระคุ้มครอง..เดินทางไปสงขลาด้วยความปลอดภัยนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

..ฝากสวัสดีพี่คิมและอาจารย์สุนันทาด้วยค่ะ..

พี่คิมขา..เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะ

ปลอดภัยๆ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่ครูคิม
 • กลัวรบกวน
 • พี่เดินทางมาไกล
 • แถมเป็นวันราชการด้วย
 • ขอบคุณพี่เดียว
 • ไปพรุ่งนี้เช้าครับ
 • ดีครับ พี่ได้ออกกำลังกายบ่อยๆๆ
 • หาที่อากาศบริสุทธิ์
 • ขอให้มีความสุขกับการพักผ่อนครับ

สวัสดีค่ะ

* แวะมาฟ้องว่าพี่ครูคิมจะไปเยี่ยมที่สุพรรณค่ะ

* ครูพรรณา  จะแอบไปดูค่ะ

* อย่าลืมสัมภาระติดตัวต้องปลอดโลหะค่ะ๕๕๕๕

* สุขกายสุขใจนะคะ

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่ ศน อ้วน
 • พี่เดียวไม่ได้ไป
 • จะทักทายสมาชิกท่านอื่นๆๆให้นะครับ
 • ฝนที่เชียงใหม่ตกไหมครับพี่
เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ๊ะ มาชื่นชมน้องชายที่แสนดี ใครจะเป็นผู้โชคดีน้อ

ให้เป็นกำลังใจงัย

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่ครูพรรณา
 • ฮ่าๆๆ
 • จะระวังไม่ใส่เข็มขัด
 • กลัวโดนถอดเข็มขัด
 • ฮ่าๆๆ
 • แล้วพบกันนะครับ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่ครูป้อม
 • โชคดีอะไรครับ
 • อิอิๆๆ
 • พี่ครูป้อมสบายดีไหมครับ
เขียนเมื่อ 

มาศึกษาดูงานวิจัยค่..ะอิอิ

น้องอาจารย์ขจิตสบายดีนะคะ

เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาศึกษาดูงานวิจัยค่ะ..อิอิ

ชีพจรลงเท้าจริงๆ

เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะ

น้องอาจารย์ขจิตสบายดีนะคะ

ตามมาอ่านครับ สนใจงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาษาไทยมากครับ น่าจะเอามาปรับใช้กับ กศน. ในสามจังหวัดบ้าง พอจะมีรายละเอียดข้อมูลไหม๊ครับ อีกอย่างเผื่อจะได้เอามาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่นี่ครับ ขอชื่นชมกับความตั้งใจของพี่ครับ พรุ่งนี้ฝากสวัสดีและฝากความคิดถึงมิตรชาวบล๊อกทุกคนด้วยนะครับ อยากไปมากๆๆๆครับ แต่...สมัครไม่ทัน อิอิ

ป.ล. อย่าลืมพกหนังสือ "บันทึกเรื่องเล่าจากคนต่างถิ่น" ไปอ่านยามว่างด้วยนะครับ อิอิ ขอให้พระเจ้าคุ้มครองและเดินทางปลอดภัยครับพี่ชายที่แสนดี

 

เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณพี่นก
 • มากครับ
 • ที่อวยพร
 • พี่นกสบายดีนะครับ
 • ขอบคุณมากครับ
 • น้องฟูอ๊าด
 • พี่อ่านจบเมื่อคืน
 • ทันที่ที่ว่างจะให้ความคิดเห็นนะครับ
 • เสียดายไม่ได้พบกัน
 • ไม่เป็นไร คาดว่าจะได้พบอาจารย์จารุวัฒน์
 • อิอิอิๆๆ
 • สงสัยครับ? จากการที่ติดตามผลงาน.. 
 • นอกจากสอนนิสิตที่มหาวิทยาลัยแล้ว อ.ขจิตเอาเวลาจากไหนมากมาย ไปทำงานพิเศษอื่นๆอย่างนี้อีก
 • สุดยอด..ชื่นชมๆๆครับ
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะดร.ขจิตคนเก่ง
 •  แวะมาทักทาย และส่งขึ้นเครื่องไปสงขลา
 • ขอให้คณะทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัย
 • และ  Gotoknow  Forum ครั้งนี้ประสบความสำเร็จค่ะ
เขียนเมื่อ 

น้องชายคนขยันเสมอๆ ทำงานหนักแต่มีรอยยิ้มแจกจ่าย อิ อิ พี่จะขอปันเมล็ดบวบไปปลูกบ้าง รอยยิ้มไม่ขอเพราะได้อยู่แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยม..คนเก่งและขยัน

ท้องฟ้ายามเย็นสวยงามมากค่ะ

ทำงานเยอะ..รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

 ขอบคุณค่ะ

ได้ประโยชน์มากครับ ขอไปขยายผลด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

แม่ต้อยแวะมาหาคะ

คงงานยุ่งมากนะคะ

อย่าลืมคิดถึงกันบ้างน่า

สวัสดีค่ะ

* แวะมาบอกข่าวดี  หลวงพ่อทั้ง ๒ ไปธุดงค์กลับมาแล้ว

* ๕๕๕๕๕๕๕ ไม่อยากจะเอ่ย ค้นพบเมื่อต้องการจะนำของใหม่ใส่ลงไป.............เราแบกและสะพายท่านอยู่ตลอดเวลา

     

* สุขกายสุขใจนะคะ

สวัสดีค่ะป๋า

เดินทางปลอดภัยนะคะ

คิดถึงเสมอค่ะ

 • เดินทางสวัสดิภาพ
 • ฝากกอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
 • ทุกคนที่เจอเผื่อด้วยนะคะ
 • และฝากขอโทษน้องมะปรางเปรี้ยวด้วย
 • ที่อุตส่าห์โทรมาชวนแต่ไปไม่ได้
 • เพราะ ผอ.ไม่อนุญาต
 • เนื่องจากติดงานสรุปประเมินผล PMQA
 • ฝากกอดน้องแอมแปร์และแม่อ่อยด้วย
 • บอกว่าป้าเขี้ยวฝากมา
 • จะรอดูภาพนะจ๊ะ
 • หรืออยากจะกอดสาวไหน
 • แต่กลัวเขาจะว่า
 • ก้อ้างชื่อพี่ได้
 • บอกว่าพี่เขี้ยวฝากมา  ฮ่าๆๆๆๆๆๆ
 • เขียนเมื่อ 

  สวัสดีค่ะดร.ขจิต ได้ดูงานวิจัยของเพชรบุรี (2) แล้ว ขอบคุณมากค่ะที่ได้ให้ข้อคิดเห็น กำลังรวบรวมวิจัยของเพชรบุรีให้ครบทุกคนเพื่อจะได้ติดตามผลได้

  แล้วจะรอตอนที่ 3 นะค่ะ

  เดินสายไม่เว้นเลย รักษาสุขภาพบ้างเนาะเป็นห่วงจ้ะ

  ครูอ้อ กศน.เพชรบุรี

  ครูแหม่ม เพชรบุรี
  IP: xxx.157.168.44
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ ที่แก้ไขหัวข้อวิจัยให้แล้วและนำมาลงให้ดูในรอบนี้ จะลงมือทำบทที่ 1 ต่อไปนะค่ะ แล้วจะให้อาจารย์ช่วยแสดงความคิดเห็นค่ะ

  เป็นห่วงอาจารย์ รักษาสุขภาพด้วยนะค่ะ ดูแลสุขภาพด้วย เป็นห่วงค่ะ

  ปล.อย่าลือลงภาพสวยๆ มาให้ดูด้วยนะค่ะ

  เขียนเมื่อ 

  แวะมาฝากรอยอิอิ

  เขียนเมื่อ 

  ดีใจมากมาย แวะมาทักทายคุณพี่ชายที่พลัดพรากกันมานาน (อิอิ)...วันนี้แหม่มมาอบรมเกี่ยวกับการสร้าง Blog เพื่อ KM ของงานวิจัยคะ ตอนนี้กะลังเป็นมือใหม่ฝึกเล่นคะ มีอะไรแนะนำกันได้นะคะ

  ปล.อาทิตย์นี้แหม่มกลับบ้านที่เมืองกาญจน์คะแล้วจะแวะไปทักทายนะ ;-)

  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณทุกๆๆท่านครับ ตอบไม่ทัน ฮ่าๆๆๆๆๆๆ

  พรทิพย์ บำรุงรัฐ
  IP: xxx.143.153.189
  เขียนเมื่อ 

  อ่านหัวข้องานวิจัยของ กศน.เพชรบุรีแล้วดีใจ เมื่อทุกคนทำสำเร็จเด็กด้อยโอกาสจะได้รับการพัฒนาและจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และกำลังรอคอยหัวข้อของสมุทรสาครด้วยใจจดจ่อ โชคดีครับดอกเตอร์คนขยัน

  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณอ.ขจิต สำหัวข้อวิจัยชั้นเรียนของกศน.เพชรบรี และที่แนะนำให้สร้างบล็อก ฝึกเขียนบันทึก ยังทำไม๋เป็น อยากขอคำแนะนำค่ะ ขอโทษนะค่ะเพราะตั้งแต่ วันที่ 23 พ.ค.2552

  เขียนเมื่อ 

  อยากจะเล่าความปลื้มปิติของผู้เขียน คือเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553 ที่ผ่านมาผู้เขียนได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก ต.ห้วยแม่เพรียง อ.เภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี และพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา"แม่ฟ้าหลวง"บ้านโป่งลึก ซึ่ง กศน. มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ท่านธวัช ชลารักษ์ ผอ. สุนันทา การระเวก ผอ. กศน.อำเภอแก่งกระจาน อาจารย์มณฑา บัวศิริ สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี และคณะครูกศน. อำเภอแก่งกระจาน ทุกคนล้วนปลื้มปิติ ถึงกลับน้ำตาคลอ ไม่คิดว่พระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าไปเยี่ยม(ไม่มีในหมายกำหนดการ)และได้รับสั่งถึงครูที่ทำหน้าที่สอน ผู้เขียนได้มีโอกาสถวายรายงาน กับพระองค์ท่าน และผู้เขียนตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าจะทำหน้าที่ครูผู้สอน ผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนหรือผู้รับบริการการศึกษาจากกศน.ให้เต็มความสามารถ เพื่อตอบแทนพระองค์ท่านที่ทรงมีความห่วงใยประชาชนไทยทุกๆ คนไม่ว่าจะอยู่ห่างไกล พระอง์ท่านก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย (ผู้เขียนสังเกตพระองค์ขณะที่ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักร์) แต่อย่างได ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  เขียนเมื่อ 

  หมายเลขบันทึก

  262797

  เขียน

  23 May 2009 @ 11:53
  ()

  แก้ไข

  06 Sep 2013 @ 20:47
  ()

  สัญญาอนุญาต

  ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน
  ความเห็น: 32, อ่าน: คลิก
  บันทึกที่เกี่ยวข้อง