สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ส่งเสริมให้  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในทุกโรงเรียน  จัดให้มี ภาคีเครือข่ายภาคนักเรียนที่จะเสริมความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  เพื่อนที่ปรึกษา  หรือ  YC  ย่อมาจาก  Young  Counsellor  เดิมชื่อว่า ยุวชนแนะแนว   โดยมีความเชื่อในเรื่องของ

 

ธรรมชาติวัยรุ่นว่า

- เพื่อนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันมีอะไรๆคล้ายกัน

- วัยใกล้เคียงกันสร้างสัมพันธภาพได้ดีกว่าวัยต่างกันมาก

- เด็กมีเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าครู

- ความเห็นอกเห็นใจของเด็กที่มีต่อกัน

- เด็กบางคนมีลักษณะที่ให้การช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว ถึงแม้ไม่ได้รับการฝึกฝน หรือให้ความรู้

 

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา   YC    

1.  พัฒนาเยาวชนในโรงเรียนให้ช่วยเหลือเพื่อนด้วย กระบวนการแนะแนวและให้คำปรึกษา

2.   ให้เป็นภาคีภาคนักเรียนในการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                                    

ภาพ  การพัฒนาแกนนำ YC  โดยเข้ารับการฝึกอบรมจากวิทยากร  สพฐ  และพาไปศึกษาดูงาน

 

หลักสูตรพัฒนากลุ่มนักเรียน YC

1.  ความหมายและความสำคัญโครงการ YC

2. วัยรุ่นกับเพื่อน

3. ทักษะชีวิต

4. การให้คำปรึกษา

5. สัญญาใจ YC

6.  การประสานงานเครือข่าย      

ภาระงานของ   YC

1. สามารถให้คำปรึกษาและแนะแนวแก่ตนเอง และ ผู้อื่น อย่างเหมาะสม                      

2. สามารถหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่นในขั้นต้น

3. มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

4.บันทึกรายงานผลการทำงาน

5. การประเมินผลของการทำงานสำหรับ YC

 

                                       

ภาพการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา  โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา   เมื่อ 3-4 ก.พ. 52 ที่ผ่านมา

YC  (Young Counsellor )

 

 

ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็น YC  ที่ดีนั้น  จะต้อง

มีจิตเมตตา  รับฟัง  ช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น   มีมนุษยสัมพันธ์    มีจิตอาสา  มีทัศนคติที่ดี    และ มีความรู้ความสามารถในการให้คำปรึกษา  การแก้ไขปัญหา  และมีทักษะชีวิต   เป็นต้น

 

เปิดเทอมนี้  คงต้องมีการทบทวนภาระหน้าที่ของ  YC   ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะ