คลังคำภาษาไทย

ศน.อ้วน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อ่านได้ อ่านเป็น มีนิสัยรักการอ่าน

 

 

 

  คลังคำภาษาไทย  

 

 คลังคำภาษาไทย ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นสำหรับครูภาษาไทยได้ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   โดยการรวบรวมคำและนำเสนอ ดังนี้ค่ะ

ตอนที่ ๑  เป็นคำพื้นฐานที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งได้นำให้สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นคู่มือการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ และชั้นเด็กเล็ก โดยเป็นคำพื้นฐานที่กรมวิชาการ(เดิม)ได้จัดทำขึ้นในโครงการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๒๙-พ.ศ.๒๕๓๑ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑  ซึ่งครูผู้สอนภาษาไทยสามารถใช้เป็นคำพื้นฐานในการสอนอ่านเขียนได้

ตอนที่ ๒  เป็น คำศัพท์  ที่มีในหนังสือเรียนภาษาไทย  ชุดพื้นฐานภาษา เล่ม ๑-๒  ชุดภาษาเพื่อชีวิต  ภาษาพาที  วรรณคดีลำนำ  และทักษะภาษา   ชั้นประถม  ศึกษาปีที่ ๑-๖  โดยเป็นการรวบรวมคำศัพท์ที่มีทั้งยาก  ค่อนข้างยาก  และบางคำเป็นคำใหม่  ตามที่หลักสูตรประสงค์จะให้ผู้เรียนได้รู้ตามที่ปรากฏในเนื้อหาของหนังสือเรียนแต่ละบท

 ในการใช้คำพื้นฐานและคำศัพท์ที่นำเสนอ  ครูผู้สอนภาษาไทยสามารถพิจารณาใช้ทั้ง ๒ ส่วน  โดยการศึกษาคำชี้แจงของแต่ละส่วนให้ละเอียด  เพื่อการใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในการอ่าน-การเขียนภาษาไทยได้สูงสุด

 

         นโยบายการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทยและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

          เร่งรัดพัฒนา คุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยทุกทักษะ  โดยเน้นพัฒนานักเรียนให้   อ่านได้    อ่านคล่อง  อ่านเป็น  และ  มีนิสัยรักการอ่าน

เป้าหมาย

๑.     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ (ช่วงชั้นที่ ๑) อ่านได้

๒.    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔–๖ (ช่วงชั้นที่ ๒) อ่านคล่อง และอ่านเป็น

๓.    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  –๖ (ช่วงชั้นที่ ๓–๔) อ่านเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน

         อ่านได้  หมายถึง  การอ่านคำ  วลี  ประโยค  ได้ถูกต้องและรู้ความหมาย  สามารถประสมคำ และจำแนกส่วนประกอบของคำได้ (พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด และตัวการันต์) การอ่านคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่กำหนดตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ ดังนี้

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ประมาณ ๖๐๐ คำ     รวมทั้งคำที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  เพิ่มอีกประมาณ ๘๐๐ คำ   รวมทั้งคำที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เพิ่มอีกประมาณ ๑,๒๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น    

          อ่านคล่อง  หมายถึง  การอ่านออกเสียงได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่าน  อ่านแล้วจับใจความของเรื่องที่อ่านได้  เน้นการอ่านคำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  เพิ่มจากคำที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  อีกประมาณ ๑,๔๐๐ คำ  รวมทั้งคำที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖  เน้นการอ่านคำใหม่และคำยากที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งคำที่ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

          อ่านเป็น  หมายถึง  การอ่านได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การอ่าน  รู้จักเว้นวรรคตอน  และใช้น้ำเสียงได้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง  จับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่านได้  อ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ใช้ผลจากการอ่านในการตัดสินใจแก้ปัญหาและวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผลโดยไม่ตกอยู่ในอิทธิพลการโฆษณาชวนเชื่อ

          นิสัยรักการอ่าน  หมายถึง  การมีความพอใจและต้องการที่จะอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  แสวงหาความรู้และความเพลิดเพลินจากการอ่าน  ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ 

ในระดับการอ่านเป็นและมีนิสัยรักการอ่านนักเรียนสามารถใช้คำได้อย่างอิสระ 

 

 

    ประโยชน์ของคลังคำพื้นฐาน

๑.      ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย  ในแง่ของการกำหนดเนื้อหา คือ การกำหนดคำที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทยแต่ละระดับชั้น

 ๒.      ใช้ในการพัฒนาหนังสือเรียน  แบบฝึกหัด  และหนังสือเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ โดยการนำคำไปใช้แต่งหนังสือและฝึกเสริมทักษะต่าง ๆ

 ๓.      ใช้ในการจัดทำและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยที่จำเป็น  เช่น  บัตรคำ  แผนภูมิเสริมประสบการณ์  การสร้างเรื่องราวในการแสดงหุ่น  การเล่นเลียนแบบ  บทบาทสมมุติ    การแสดงละคร   เป็นต้น

 รายละเอียดของคำพื้นฐาน

๑.     คำชั้นเด็กเล็ก  มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ  จำแนกเป็นคำนาม  จำนวน ๑๗๕ คำ  จัดประเภทของคำได้ ๑๒ หมวด  คือหมวดเกี่ยวกับตำแหน่ง  อาชีพมี ๑๕ คำ  เครือญาติมี ๑๔ คำ  อวัยวะมี ๒๒ คำ  เครื่องแต่งกาย – เครื่องนอนมี ๑๑ คำ  ดอกไม้มี ๔ คำ  ผลไม้มี ๑๘ คำ  ผักมี ๑๐ คำ  อาหารมี ๑๒ คำ  สัตว์มี ๒๗ คำ  พาหนะมี ๔ คำ  และสถานที่มี ๑๒ คำ  คำกริยา  คำเชื่อม  และคำอื่น ๆ อีก ๖๑ คำ

.    คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีจำนวนทั้งสิ้น ๗๐๘ คำ  มีลักษณะเป็นคำเดี่ยวง่ายทั้งหมด

๓.    คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๐๙๘ คำ  มีลักษณะเป็นคำเดี่ยวง่าย  จำนวน ๓๕๖ คำ  คำประสมง่าย จำนวน ๔๑๕ คำ  และคำเดี่ยวยาก  จำนวน ๓๒๗ คำ

๔.    คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  มีจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๑๐ คำ  มีลักษณะเป็นคำเดี่ยวง่าย จำนวน ๓๔๐ คำ  คำประสมง่าย จำนวน ๒๘๘ คำ  คำเดี่ยวยากจำนวน ๑๖๘ คำ  และคำประสมยาก  จำนวน ๔๑๔ คำ

   ข้อเสนอแนะในการนำคำพื้นฐานไปใช้  

 ๑.    คำพื้นฐานในชั้นเด็กเล็ก  หรือบัญชีคำคุ้นตา  มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คำ  เป็นคำที่เด็กเล็กใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง การนำคำคุ้นตาไปสอนอ่านควรคัดเลือกคำที่ใช้บ่อยในท้องถิ่นและในสถานการณ์ต่าง ๆ การกำหนดจำนวนคำไม่ควรมากเกินไปควรอยู่ระหว่าง ๑๐๐–๑๕๐ คำ สำหรับการสอนอ่านคำคุ้นตานี้ ไม่จำเป็นต้องให้นักเรียนอ่านแบบแจกลูกและสะกดหรือผัน  ให้อ่านเป็นคำและเข้าใจความหมายของคำนั้น ๆ

๒.    คำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓  มีจำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๑๖ คำ  เป็นคำที่ทดสอบความยากง่ายในการอ่านและการเขียนมาแล้ว โดยคัดเลือกจากจำนวนคำของบัญชีคำแต่ละชั้น  ซึ่งนักเรียนใช้พูดในชีวิตประจำวันที่มีความถี่สูง  ดังนั้นคำเหล่านี้จึงเป็นคำที่ควรเรียนในชั้นต่าง ๆ ตามที่กำหนด  แต่การพิจารณานำคำไปใช้ในแต่ละชั้นควรพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง  โดยพิจารณาคำที่จำเป็นต้องใช้ในท้องถิ่นนั้น ๆ และตามสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งพิจารณากำหนดจำนวนคำให้เหมาะสม

 ๓.    คำที่กำหนดในบัญชีคำพื้นฐานแต่ละชั้นไม่ควรถือเป็นหลักตายตัวมากนัก สามารถปรับปรุงได้ตามความเหมาะสม  คำในบัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  อาจปรับมาใช้ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ได้  ทั้งนี้ควรพิจารณาค่าความยากของการอ่านและเขียนด้วย  เพื่อให้การใช้คำเหมาะสมกับวัยและตามลำดับขั้นการเรียนรู้ของนักเรียน  สำหรับคำบางคำที่ยากมากแต่มีความจำเป็นต้องใช้ในระดับชั้นนั้น ๆ ก็อาจนำมาใช้ได้  โดยครูผู้สอนภาษาไทยสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอนคำยากนั้น ๆ เพิ่มเติมด้วย

๔.    การนำคำในบัญชีคำพื้นฐาน  แต่ละชั้นไปใช้ในการสร้างสื่อการเรียนรู้  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ นอกจากจะใช้คำจากบัญชีคำพื้นฐานแล้ว  ควรพิจารณานำคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มสาระนั้น ๆ มาใช้ประกอบด้วย

  

 การตรวจสอบติดตามการอ่าน – การเขียนของนักเรียน  

          ช่วงชั้นที่ ๑  ติดตามและตรวจสอบว่านักเรียนอ่านออกหรือไม่  โดยเน้นที่การอ่านออกเสียงเป็นสำคัญ  และนักเรียนอ่าน  เขียน  คำ  ประโยค  ข้อความได้ถูกต้องและเข้าใจความหมายหรือไม่  โดยใช้คำพื้นฐานซึ่งกรมวิชาการเคยวิจัยไว้   และจากหนังสือเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๓ ที่เสนอไว้ เป็นเกณฑ์พิจารณาความยากง่ายของสาระที่อ่าน  ดังนี้

          บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เพิ่มอีก จำนวน  ๗๐๘  รวมเป็น  ๙๕๐  คำ

          บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ เพิ่มอีก จำนวน  ๙๕๐  คำ รวมเป็น ๑,๐๙๘ คำ

          บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เพิ่มอีก จำนวน ๑,๒๑๐ คำ รวมเป็น ๓,๐๑๖ คำ

โดยกำหนดร้อยละ ๗๐ จึงผ่านเกณฑ์การอ่านออกเขียนได้  ดังนี้

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑   อ่านเข้าใจความหมายของคำ  จำนวน ๖๖๕ คำ

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   อ่านเข้าใจความหมายของคำ  จำนวน ๑,๒๖๔ คำ

          ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   อ่านเข้าใจความหมายของคำ  จำนวน ๒,๑๑๒ คำ

          ช่วงชั้นที่ ๒  จะติดตามการอ่าน  การเขียน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนด ในช่วงชั้นที่ ๒  โดยความสามารถเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงชั้นที่ ๑  สาระที่อ่านมีความหลากหลายและยากขึ้น  รวมทั้งให้ฝึกฝนวิธีอ่านหลายแบบ  จึงจะถือได้ว่าเมื่อนักเรียนจบช่วงชั้นนี้แล้ว  “อ่านเก่งขึ้น อ่านเร็วขึ้น”  โดยใช้คำศัพท์จากหนังสือเรียนที่เสนอไว้ในตอนที่ ๒

เพื่อนๆที่สนใจลองคลิกดูและดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ www.auon.org 

..สวัสดีค่ะ..

                                                     

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านภาษาไทยความเห็น (45)

เขียนเมื่อ 

มาขออนุญาตเบิก"คำ"จาก"คลัง"ไปใช้ประโยชน์นะครับ ขอบพระคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามค่ำค่ะ..ท่านผอ.บวร

ขอบพระคุณค่ะ..ที่กรุณามาเบิกคำจากคลังไปใช้ประโยชน์ ..น่ารักจังค่ะ

วันนี้ฝนตกตลอดวัน ไปไหนไม่ได้ค่ะ อ่านพบเรื่องราวที่คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะ  จึงนำมาบอก..มาฝากค่ะ

สำหรับคลังคำภาษาไทยนี้ ศน.อ้วน (ขออนุญาตเรียกแทนตัวเองนะคะ) ได้รวบรวมและมอบให้คุณครูภาษาไทยใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ ๒ ปีแล้วค่ะ

เริ่มแรกก็ทำเป็นเอกสาร ปรับปรุง ๒ ครั้ง แล้ว จึงนำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์ค่ะ  เพื่อความสะดวกของคุณครูและผู้สนใจค่ะ โดยเว็บไซต์ที่เผยแพร่ ศน.อ้วนก็กำลังเริ่มหัดลองทำอยู่ค่ะ..ค่อยทำค่ะ ท่านผอ.

แล้วท่านมาเบิกอีกนะคะ..มีคำเยอะค่ะ

ตอนนี้กำลังรวบรวม "กำเมือง" อยู่ค่ะ (คำพื้นบ้านของล้านนาค่ะ)

ขอบพระคุณท่านผอ.อีกครั้งหนึ่งค่ะ

 

 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ อาจารย์
 • เยี่ยมมากๆๆเลยค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณพี่ศน.อ้วน

โอ้...เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับเนี่ย :)

ละเอียดยิ๊บเลย เป็นประโยชน์มากเลยครับ

ชอบขั้นที่อ่านเป็น และรักการอ่าน ที่จะให้เด็กๆใช้คำได้อย่างอิสระครับ ชอบคำว่าอิสระมากๆ อิอิ

ขอบคุณมากมายเลยครับ :)

สวัสดีครับท่านศน.อ้วน

 กลับมาเรียนภาษาไทยครับ มีอีกมากมายในภาษาไทยที่ยังไม่รู้ครับ ขอบคุณครับ

 • สวัสดีค่ะ
 • เมื่อกี้ตอนเข้ามายังไม่มีเม้นท์ของใครเลย
 • แต่ครูอิงแวะไปที่นี่อยู่ค่ะ 
 • http://www.auon.org/
 • เข้าไปชมนานไปหน่อย น่าสนใจมากค่ะ
 • ไม่เกรงใจหล่ะนะคะ จัดแจงเข้า Favorites เอาไว้ก่อนค่ะ
 • ขอเป็นขาประจำนะคะ เพราะรู้สึกว่ายังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่งกอยากได้อยู่อ่ะค่ะ
 • ขอบคุณ ท่าน ศน.มากนะคะ ขอความดีคุ้มครองค่ะ

                                 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..ป้าแดง

ป้าแดงก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ..อิอิ

เย็นๆๆๆ...ฝนตกซิๆ

ขอบคุณค่ะ..สำหรับคำชม  เป็นกำลังใจเยี่ยมมากค่ะ

ทำไว้นานแล้วค่ะ..และก็ใช้ในโรงเรียนแล้วค่ะ

เพื่อร่วมด้วยช่วยกันในการใช้ "ภาษาไทยภาษาทอง" นะคะ

(พรุ่งนี้นะคะ..เรามีนัดหัวใจกัน)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • แวะเข้ามาอ่านแล้ว ๑ เที่ยว
 • กลับมาอีกที เป็นลำดับที่ ๗ ไปแล้วค่ะ
 • พี่คิมจะนำไปแนะนำครูที่โรงเรียนค่ะ
 • ขอขอบพระคุณมากนะคะ
 • เป็นกำลังใจให้ค่ะ  นักพัฒนาการศึกษา
 • ครู ๆ  เขาฝากความหวังนะคะ
 • อ่านได้
 • อ่านคล่อง
 • อ่านเป็น
 • และรักการอ่าน
 • โดยเฉพาะสุดท้ายนี่แหละค่ะ
 • ทำไงดี อิอิ
 • เพราะเด็กเดี๋ยวนี้นิยมดูมากกว่าอ่าน
 • พรุ่งนี้ไปกินปลาที่เดิมนะคะ
 • ชวนพี่เหมียวด้วย

 

เขียนเมื่อ 

P

 

สวัสดีค่ะ..น้องเดย์เดย์

ขอบคุณค่ะ..ที่น้องเดย์ชอบ "คำอิสระ"

ตรงนี้แหละค่ะ สำคัญทีเดียว เพราะนักเรียนระดับมัธยมเป็นต้นไปต้องรู้จักใช้คำอิสระ

ดังนั้น ในตัวเด็กๆต้องมี  "ต้นทุนคำพื้นฐาน" นั่นคืออ่านได้-เขียนได้อย่างน้อย ๖,๐๐๐ คำ (หกพันคำเชียวนะคะ) บอกคำนี้สามารถเขียนคำโน้นได้   บอกคำโน้น   เขียนคำนู้นได้

ปัญหาทุกวันนี้คือ ..เด็กๆไม่มีต้นทุนคำเก็บไว้ ใน"คลังใจ" กันค่ะ หากมีก็ค่อนข้างน้อย   จึงเกิดปัญหาเด็กอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้เช่นทุกวันนี้ไงคะ..

ไม่มีคำพื้นฐานเก็บออมไว้ในคลังใจ  จึงเสาะแสวงหาคำอิสระใช้ไม่ได้ค่ะ

แต่พี่อ้วนก็ดีใจที่น้องเดย์เห็นความสำคัญและชอบมากมาย

แวะมาเยี่ยมบ้านภาษาไทยอีกนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

P

 

สวัสดียามค่ำค่ะ..บังวอญ่าที่เคารพรัก

วอญ่าสบายดีนะคะ..

ฝนตกไหมคะ..อากาศเย็นลงแล้วใช่ไหมคะ

ขอบคุณค่ะที่กรุณาเข้ามาเยี่ยมศน.อ้วน

อิอิ..ไปไม่ถึงบ้านของวอญ่าซักกะทีค่ะ

มาเรียนภาษาไทยอีกนะคะ.."บ้านภาษาไทย"ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ

 

 

สวัสดีค่ะ

      เห็นบันทึกนี้แล้วแล้วนึกถึงหนังสือคลังคำที่ ศน.อ้วนเคยส่งให้เมื่อนานมาแล้ว

หนูได้นำคำบางส่วนไปทำบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์  ใช้ประโยชน์ได้มากเชียวค่ะ

      ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ..ครูอิงคนสวย

ดีใจมากค่ะ..ที่ครูอิงมาเยี่ยม  ดีใจๆ..

สำหรับเว็บของ ศน.อ้วนที่บ้านโน้น..กำลังสร้างบ้านแปงเมืองค่ะ..อิอิ

มัวมาอยู่บ้านนี้..เพื่อนบ้านเยอะ..ชอบค่ะ

ยินดีอย่างยิ่งค่ะ..ที่ครูอิง link ไว้  มีสื่อหลายอย่างค่ะ ที่ศน.อ้วนต้องการแจกเพื่อนๆ แต่ติดตรงที่ต้องจัดการแปลงจากเอกสารก่อนแล้วจึงจะนำขึ้นค่ะ

กำลังพยายามอยู่ค่ะ..

ครูอิงแวะมาอีกนะคะ  และหากมีอะไรก็บอก ศน.อ้วนได้ค่ะ ยินดีแก้ไข

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ขอนำไปใช้นะครับ

ผอ.โกศล เป็นนักบริหารที่ดีนะครับ

ท่านเคยอยู่ที่ มส.เขต 1 ได้จัดตั้งโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา มส.เขต 1

ทำให้นักเรียนได้เรียนหนังสือกันมากเพิ่มขึ้นครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เพิ่งวาดรูปเสร็จ มาพบบันทึกชอบของคุณอ้วน อีก

คงต้องมากดลิ้งค์อ่าน,เลือกคำไปใช้ อีกหลาย ๆ ครั้ง

ฝากรูปแบบ โก๊ะ ๆ ให้ดูเล่นค่ะ

ภาพอะไรเอ่ย? อิ อิ

เขียนเมื่อ 

พี่คิมขา..

ขอบคุณค่ะ..ที่จะนำไปฝากคุณครูที่โรงเรียน

เบิกไปเยอะๆนะคะ..ในคลังของน้องมีเยอะค่ะ

ขอบคุณๆ..เจ้าค่ะ

IP: xxx.47.63.202
เขียนเมื่อ 

หวัดดีค่ะท่านศน.ที่เคารพ..น้องสิงหาอยู่เชียงใหม่คือกัน..ทำงานองค์กรพัฒนาเอกชนเครื่อข่ายศาสนาด้านเอดส์ น้องมีบล็อกอยู่ที่

http://www.oknation.net/blog/pinitsatayanon

ขอเชิญเยี่ยมชมให้กำลังใจสิงหาได้ค่ะ...

เขียนเมื่อ 

มา

เยี่ยมชมค่ะขอบคุณท่านศน.มากๆค่ะ....

 

 

 

เขียนเมื่อ 

ครูอ้อยเล็กขา..

ช่างงามแท้ค่ะ.. งามคำ  งามความ  งามศิลป์

ยินดีค่ะ..สำหรับมิตรภาพที่งดงาม

เขียนเมื่อ 

..ยินดีเจ้า..น้องสิงหา

..ขอบคุณสำหรับมิตรภาพตี้งดงามนะเจ้า

..ไปแอ่วมาแล้วเจ้าตี้บล็อก แล้วจะเข้าไปศึกษารายละเอียดแถมเจ้า

เขียนเมื่อ 

ค่ะดีใจจัง...ที่พี่ศน.อ้วนได้เห็นความตั้งใจ..ของท่านอาจารย์และทีมงานกวีค่ะ...

เป็นผลงานที่ดีมากครับ เป็นประโยชน์กับครูมากครับ

เขียนเมื่อ 

ไปเยียม Web http://www.auon.org/ มาค่ะ

Add Favorites ไว้เรียบร้อย กะว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยจะยึด www.auon เป็นที่อ้างอิง

ขอบคุณมากนะคะสำหรับความรู้ที่นำมาเผยแพร่

เดือนเองก็เป็นคนที่รักษาไทย และพยายามจะใช้อย่างถูกต้องค่ะ

พูดแล้วยังพาลจะหงุดหงิดเด็กๆ สมัยนี้ ที่ผันเสียงกันไม่ค่อยถูก

บางภาษาน่ะ ได้ใช้หรือเปล่าไม่รู้ เห็นพยายามเรียนกันจัง (เรียนเพราะเวลาไปดูคอนเสริต์จะได้รู้เรื่อง)แต่ภาษาไทยน่ะผิดๆ ถูกๆ ไม่พยายามเรียน...(แอบบ่นเล็กๆ)

เขียนเมื่อ 

ขออภัยค่ะ พิมพ์ตก ตั้งใจจะพิมพ์ว่า "เดือนเองก็เป็นคนที่รักภาษาไทย และพยายามจะใช้อย่างถูกต้องค่ะ "

botan04
IP: xxx.172.135.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.อ้วน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ควรจัดกิจกรรมแบบไหนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านคล่อง

และเขียนคล่องบ้างคะ เพราะที่เขต 3 พิโลก กำลังรณรงค์เรื่องนี้ โดยให้ครูภาษาไทย

เสนอวิธีการการดำเนินงานให้ทราบ น้องโบตั๋นขอแนวคิดจากศน.อ้วน บ้างนะคะ

ครูวิชาการ
IP: xxx.175.169.113
เขียนเมื่อ 

ผู้ที่มีความรู้อย่างแท้จริงแล้ว ย่อมไม่หวงวิชา ขอบคุณค่ะ

ครูพิษณุโลก
IP: xxx.172.133.66
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านศน.ค่ะ ที่โรงเรียนก็รณรงค์เรื่องนี้อยู่เช่นกันค่ะ ขอบคุณอีกครั้งที่แบ่งปัน แต่เสียดายแบบฝึก Download ไปใช้สอนไม่ได้ค่ะ

ฝากบอก...แสดงความยินดีกับครูขวัญด้วยนะคะ สุดยอดครูไทย...จริงจริงค่ะ

เขียนเมื่อ 

มารายงานตัวครับผม...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะ..

 • ขอบคุณน้องอ้อยเล็กค่ะ..ในน้ำใจ  บทกวีสวยงามมากค่ะ
 • สบายดีไหมคะ..
 • กราบขอบพระคุณท่านผอ.ประสิทธิค่ะ..ในคำชม
 • ก่อให้เกิดพลังใจอีกมากมายค่ะ
 • ขอบคุณคุณครูเดือนอ้วนค่ะ..
 • ดีใจค่ะที่หลายบันทึกของบ้านภาษาไทย..ยังประโยชน์แก่คุณเดือนอ้วนได้
 • สำหรับบ้าน ศน.อ้วนยังไม่ได้เข้าไปปัดกวาดและตกแต่งเพิ่มค่ะ
 • เรามาช่วยกันทำให้เด็กไทยรักภาษาไทย..ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องมากขึ้นนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • ขอบคุณครูโบตั๋นค่ะ..ที่สนใจกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
 • ศน.อ้วนจะค่อยๆทยอยนำมาบอกกล่าวนะคะ
 • พอมีเยอะอยู่ค่ะ..ติดอยู่ตรงเวลานี่แหละค่ะ ในการนำมาฝากเพื่อนๆค่ะ
 • ขอบคุณ..คำงามของครูวิชาการค่ะ 
 • ขอบคุณ..ครูพิษณุโลกค่ะ..ได้บอกครูขวัญแล้วค่ะ
 • เธอเป็นคนสวย คนเก่ง คนดี และคนขยันค่ะ
 • นับเป็นโชคดีของนักเรียนค่ะ..
 • ยินดีรู้จักค่ะ..คุณกวีจร
 • มารายงานตัวแล้วลงทะเบียนด้วยนะคะ..อิอิ
IP: xxx.174.102.120
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความรู้ ครูวิทยาศาสตร์ที่ต้องสอนภาษาไทย

อัง
IP: xxx.174.40.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับ

อิ๋ง
IP: xxx.174.40.254
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะค่ะ

ครูยา
IP: xxx.113.23.222
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะคะ (ครูคอมพิวเตอร์ที่ต้องสอนภาษาไทย)

ศน.หน่อย
IP: xxx.26.50.132
เขียนเมื่อ 

บัญชีคำน่าสนใจมากๆๆๆคะ

พิศมัย
IP: xxx.230.235.214
เขียนเมื่อ 

ดาวน์โหลดไม่ได้เลยคะ

ครูเด็กพิเศษกำแพงเพชรเขต2
IP: xxx.180.59.114
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณศน.อ้วนค่ะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลังคำพื้นฐาน   พอดีกำลังหาอยู่เคยพบของเพื่อนครูโรงเรียนอื่นนานแล้ว  แต่ของที่โรงเรียนถามหาไม่พบ เพราะตัวเองต้องการใช้กับเด็กอย่างมากเลยค้นอยู่นาน  วันนี้โอกาสดีได้พบ ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ดาวน์โหลดไม่ได้เลยค่ะ

ไทย
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจครับ

ครูปัตตานี
IP: xxx.174.215.97
เขียนเมื่อ 

โหลดมาใช้ไม่ได้ บัญชีคำน่าสนใจ อยากทำวิจัยในห้องเรียน

พูนสิริ มูลอินต๊ะ
IP: xxx.205.216.115
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฝึกแต่เปิดดูไม่ได้ค่ะ

อรนันต์
IP: xxx.25.255.205
เขียนเมื่อ 

คำพื้นฐาน มัธยมต้น มีไหมคะท่าน ศน.

 

กานต์
IP: xxx.4.144.139
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากค่ะ คุณศน.อ้วน เพราะเราจะนำไปให้นักเรียนของเราเพื่อประโยชน์และนำไปฝากเพื่อนๆ นำไปใช้กับเด็กนักเรียน เพราะดีมากๆ  ขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

สุกัญญา วิริยะอารี
IP: xxx.52.91.177
เขียนเมื่อ 

โหลดไม่ได้ค่ะ แต่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ อยากได้ไปสอนเด็กนักเรียนบ้างจัง