ติดต่อ

โรงเรียนชุมชนบ้านผำ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

        เทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๒ รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๐ และ ๑๖ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๒ ทำให้มีวันหยุดยาวตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๙ เมษายน ๒๕๕๒ รวมทั้งสิ้น ๑๐ วัน โอกาสดีได้กลับบ้านเกิด โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ข้อ คือ ๑.เพื่อทำบุญที่วัดบ้านผำ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้สูงอายุ ๒.เพื่อร่วมงานชุมนุนศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผำ เป็นการทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่าบ้านผำเพื่อพัฒนาการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสนี้จึงขอเล่าย้อนถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต ของโรงเรียนชุมชนบ้านผำ ส่วนบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์บ้านผำ ขอนำเสนอในบันทึกต่อไปครับ

       

กว่า ๘๘ ปีที่มีการก่อตั้งโรงเรียนบ้านผำ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๔๖๔ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านผำ เป็นสถานที่เรียนมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองผือ ๔หรือโรงเรียนวัดบ้านผำ เปิดสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ถึงชั้นปีที่ ๔ ครูใหญ่คนแรกชื่อ นายสีกา ศิลาวรรณ ส่วนครูผู้สอนสมัยนั้นมีหลายท่าน อาทิเช่น คุณครูแก้ว ธุระพันธ์ คุณครูเหรียญ แสนสิงห์ คุณครูอุ่น แก่นสา คุณครูจันทร์ศรี และคุณครูทองมาผาภูมิ คุณครูบวร วงศ์กัญญา คุณครูทองสา ก้านจักร คุณครูทองมา แสงสกุล และอีกหลายท่าน ต่อมาพุทธศักราช ๒๕๑๓ จึงได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่ที่โนนวัดเก่าและใช้ชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านผำจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อความเหมาะสม การจัดงานในครั้งนี้จึงใช้ชื่องานว่า งานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผำเพื่อให้หมายถึงทั้งศิษย์เก่าโรงเรียนวัดบ้านผำและโรงเรียนชุมชนบ้านผำด้วย

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียนบ้านผำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 

        ๑. นายสีกา  ศิลาวรรณ   ตำแหน่ง ครูใหญ่

        ๒. นายนวล จันทร์ศรี หรือนายมานิตย์ จันทร์ศรี

        ๓. นายตุ่น วงศ์โยธา หรือนายโกสินธุ์ วงศ์โยธา

        ๔. นายไพโรจน์ จันทร์ศรี        ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ และย้ายโรงเรียนมาตั้งที่แห่งนี้และตั้งชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านผำ

        ๕. นายสมหมาย วงศ์บุญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

        ๖. นายอำนวย สุขศรี      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 

        ๗. ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผำคนปัจจุบันคือ นายอภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล หรือชื่อเดิมคือ นายเข็มเพชร แก่นสา จะดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หรืออีกประมาณ ๔ ปีข้างหน้าท่านก็จะเกษียณอายุราชการแล้ว

 

        โรงเรียนชุมชนบ้านผำเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีนักเรียน ๓๗๘ คน ครู ๑๙ คน นักการภารโรง ๑ คน ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑๘ ตารางวา มีอาคารเรียน ๔ หลัง มีหอประชุม โรงอาหาร และห้องน้ำด้านหลังอีก ๔ หลัง ส่วนอาคารหลังที่ ๔ ทางด้านตะวันออก ด้านล่างครึ่งหนึ่งเป็นห้องสมุด ส่วนอีกครึ่งหนึ่งยังโล่ง เหตุผลหนึ่งของการจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าในครั้งนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของอาคารเรียนหลังนี้ ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

 

  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าศิษย์เก่าบ้านผำเพื่อพัฒนาการศึกษา

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

๑๒ เมษายน ๒๕๕๒

……….

 

          ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านผำ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ได้จัดทำโครงการผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างหอประชุมเอนกประสงค์ แต่ปัจจุบันโรงเรียนยังขาดงบประมาณ จึงต้องระดมสรรพกำลังจากหลายฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการจึงขอความอนุเคราะห์บอกบุญมายังผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้ร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างห้องประชุมดังกล่าว คณะกรรมการขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดได้อำนวยพรแก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้ จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สัมฤทธิ์ผล เป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

 

 

วัตถุประสงค์

๑.   เพื่อสร้างห้องประชุมเอนกประสงค์และพัฒนาการศึกษา

๒.   เพื่อให้ศิษย์เก่าทุกรุ่นได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

กำหนดการ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒

 

เวลา ๙.๓๐ น.  ขบวนผ้าป่าถึงบริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านผำ

 

เวลา ๑๑.๐๐ น.  คณะผ้าป่ารับประทานอาหาร อาหารว่าง รวบรวมและตั้งกองผ้าป่าที่โรงเรียนชุมชนบ้านผำ

 

เวลา ๑๖.๐๐ น.  แห่ผ้าป่ารอบหมู่บ้าน

 

เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมพบปะสังสรรค์ ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนบ้านผำ

 

 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียนชุมชนบ้านผำ มีมากมาย เป็นที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง มีดังนี้

 

·                  โรงเรียนคุณธรรมชั้นยอด ของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

·         โรงเรียนส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยม ของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒

·         โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

·         โรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธ

·         โรงเรียนต้นแบบกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

·         โรงเรียนต้นแบบ อสม.น้อย ของกระทรวงสาธารณสุข เป็นผลงานระดับประเทศที่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทวงสาธารณสุข นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ได้เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ อนึ่งท่านผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผำคนปัจจุบัน ได้ไปนำเสนอผลงาน อสม.น้อย ระดับประเทศที่ อิมแพค เมืองทองธานี และโรงแรมมิราเคิล แกรนด์

·         โรงเรียน Top Star หรือโรงเรียนบริหารระดับคุณภาพ

·         โรงเรียนในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก หรือ V-Star หรือดาวแห่งความดี

·         โรงเรียนชนะเลิศการป้องกันโรคไข้เลือดออกของเทศบาลเมืองสรวง

·         ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนสุขาน่าใช้ของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

ด้านผู้บริหาร คนปัจจุบันได้รับรางวัลชนะเลิศผู้บริหารส่งเสริมการอ่านยอดเยี่ยมของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ ถึง ๒ ปีซ้อน

 

ด้านครูผู้สอน ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้ของสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ จำนวน ๓ ท่าน คือ คุณครูฉวีวรรณ ไชยเสนา คุณครูหนูจวน บุญผาสุก และคุณครูนัดนาฎ เย็นศิริ นอกจากนั้นคุณครูนัดนาฎ เย็นศิริ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีในดวงใจของคุรุสภา ส่วนคุณครูดวงจันทร์ พิเนตร ได้ตำแหน่งอาจารย์ ๓ เชิงประจักษ์ คนแรกของอำเภอเมืองสรวง

 

ด้านนักเรียน ได้รับรางวัลดีเด่นมากมาย ผลงานล่าสุดคือ ผลการสอบระดับประเทศหรือสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ในการสอบการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ได้ลำดับที่ ๑ ของอำเภอเมืองสรวง

 

 

   

 

ทั้งหมดนี้คือความภาคภูมิใจของโรงเรียนบ้านผำของเรา ซึ่งท่าน ผอ.อภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล เน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมทั้งบ้าน วัด โรงเรียน และสถานีอนามัย ส่วนในปีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้ จะเน้นการส่งเสริมการอ่านและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้มากขึ้น และฝากข่าวประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านขอให้ช่วยสนับสนุน โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนชุมชนบ้านผำ และศิษย์เก่าทุกคน หรือผู้เขียนโดยตรง ขอกราบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ด้วย

    

ขอขอบคุณข้อมูลจากทีมงานโฆษกน้อยโรงเรียนชุมชนบ้านผำ เด็กหญิงอรอุมา ประชาด เด็กหญิงดารา แก่นวงศ์ และเด็กชายวสันติ์ ธุระพันธ์  

 

ท้ายสุดขอขอบพระคุณ ท่าน ผอ.อภิวัฒน์ เดชอุดมวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านผำ คณะครู กรรมการโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านผำ และ คณะผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่าบ้านผำเพื่อพัฒนาการศึกษา ทุกรุ่น ที่ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมดีดีเพื่อสังคมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

   

สุเทพ ธุระพันธ์

๑๓ เมษายน ๒๕๕๒

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 256185, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 94, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #โรงเรียนชุมชนบ้านผำ#ไทบ้านผำ#thaibaanphum#ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านผำ#ประวัติโรงเรียนบ้านผำ#ศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านผำ#ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านผำ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)