สิ่งที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมสมรรถนะฉบับมข. คือ ปรับแต่งการใช้ภาษาและสื่อความหมายให้ชัดเจนและสอดคล้องกับริบทของ มข.  สมรรถนะและจำนวนสมรรถนะให้ยืดหยุ่นเพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ปรับเพิ่มตามบริบทของตนได้ตามสมควร  จัดระบบการสื่อสารและสร้างวิทยากรตัวคูณในระดับคณะ/หน่วยงาน  ริเริ่มโครงการนำร่องในบางหน่วยงานเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร  เป็นต้น