วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดทำสมรรถนะในภาครัฐ และภาคเอกชน  มีวิทยากรเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ  ดร.เกริกเกียรติ  ศรีสมโชค  ที่ปรึกษาสมาคมฯ  ทำให้ทราบว่าการจัดทำสมรรถนะนั้น  มีความสัมพันธ์กับ KPI ขององค์กร  ในทางอ้อม  การไม่ตกหลุมพรางของสมรรถนะที่ติดกับดักความหมายและนิยาม  ตลอดจนมุ่งความสมบูรณ์หรือระเบียบวิธีการวัดจนเกินไป  บรรยากาศการประชุมในวันนี้น่าประทับใจที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์โดยตลอดไม่ใช่การบรรยายในชั้นเรียน