ด่วนค่ะ เตรียมการเป็นต้นแบบนครพนมและสกลนคร

เพื่อนร่วมทางสู่ต้นแบบโรง้รียนในฝัน

     ด่วนค่ะ บันทึกหน้านี้ขอบันทึกถึงชาวโรงเรียนในฝันที่ขอประเมินจากนครพนม สกลนคร

บ้านโพจาน บ้านแพงพิทยาคม บ้านวานรฯ และโพนพิทยาคม

    "ตาสว่าง"เพิ่งกลับจากการประเมินโรงเรียนในกลุ่มที่ขอประเมินตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์-13 กุมภาพันธ์ ตามแผนจะยุติการประเมินปีการสึกษานี้วันที่ 13 มีนาคม โรงเรียนล่าสุดประเมิน ชุมชนภูกระดึงซึ่งเป็นต้นแบบแล้ว

ตามปกติ"ตาส่วาง" จะยังไม่ดำเนินการประเมินถ้าโรงเรียนไม่อ่านและเล่าผ่าน Blong เพราะถือว่าควรสร้างความเข้าใจและรู้จักกันก่อนนะคะ

"เป็นคนใจดีค่ะแต่เอาจริงตามมาตรฐาน"

 เห็นใจค่ะที่ ชาวโรงเรียนในฝันนครพนม สกลนคร เตรียมการแล้ว แม้นยังไม่ใช้การนิเทศผ่านBlong "ตาสว่าง"เลย ด่วนค่ะ

โปรดอ่านการเตรียมการตามนี้ด่วนค่ะ  รอคำถามและการบอกเล่าเป็นรายโรงเรียนอยู่นะคะ

ข้อตกลงเบื้องต้น

สะอาด เปิดทุกห้อง นักเรียนแสดงความสามารถมากที่สุดเท่าที่จะทำได้(จะเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนทั้งหมดค่ะ) ก่อนประถมสอนตามปกติค่ะ

1.คุณภาพเด่นด้านนักเรียน ที่ควรจะเป็นตะกอนที่ตกอยู่กับนักเรียนที่เด่นชัดคือ ความสามารถในการแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นเครื่องมือในการหาความรู้ หาข้อมูลต้องดีมากๆได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Computer การคิด-วิเคราะห์ต้องสุดๆจริงๆ ท่านจะเห็นว่าเราให้ความสำคัญต่อการอ่าน เขียน รักการอ่าน สื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง คุ้นชินกับการใช้ Computer (จะกล่าวถึงในความสามารถตามแหล่งเรียนรู้) การตอบคำถามอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความสามารถ การเข้าถึงแหล่งข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลเป็นคำตอบ เป็นผลงานมีทั้งงานปกติ งานที่ใช้ความสามารถทาง computer ฯลฯ

ที่กล่าวทั้งหมดล้วนแต่ต้องได้รับการสะสมโดยครูทุกคนมาอย่างต่อเนื่องสะสมจนตกป็นตะกอน

           ประเมินจากนักเรียนที่นำเสนองานหรือกลุ่มเจาะจงและ นักเรียนทั่วไป (กรรมการเจอนักเรียนตรงไหนก็ให้แสดงความสามารถทันที) นอกจากนั้นประเมินจากผลงานที่เกิดจากความคิด วิเคราะห์  สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การรวมกลุ่มการทำงาน เช่น งานเขียน งานศิลปะ งานประเภทบริษัทจำลองหรือการหารายได้ระหว่างเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน งานชมรมต่างๆทั้งด้านวิชาการหรือฝึกบำเพ็ญประโยชน์ฯลฯ

2.คุณภาพเด่นด้านครูผู้สอน เมื่อต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพเด่นดังกล่าวข้างต้นครูผู้สอนเปลี่ยนไป มีคำถามว่าครูเปลี่ยนหรือยังและท่านเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช่นการสอนเน้นให้นักเรียนอ่าน ค้นหาคำตอบจากเอกสาร หนังสือหลายเล่มๆ ฝึกอ่านจากหนังสือหลายประเภท (ไม่เฉพาะหนังสือเรียนเท่านนั้น)ฝึกการค้นคว้าจาก Internet Intranet นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาเชื่อมโยงเป็นคำตอบเป็นผลงาน ครูดูแลเด็กทุกคน คอยซ่อมเสริม คอยดูแล สนใจความสะอาดสุขภาพอนามัย ให้ความรัก จัดบรรยากาศ การเรียนการสอนให้น่าเรียน เด็กรัก ครูใจเย็นรอคำตอบจากนักเรียน ฯลฯ ท่านจะเห็นว่าครูทุกคนต้องช่วยกัน  เป็นการร่วมกันสะสมคุณภาพจนตกเป็นตะกอน

3.ลักษณะเด่นของผลงาน ต้องไม่ลอกแบบ ผลงาน ต้องมาจากการเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้ ทดลอง การปฏิบัติจริง สำหรับงานประเภทโครงงานถ้าให้เรียนรู้อย่างถูกวิธีจะดีมาก ที่สำคัญไม่เน้นรายงาน 5 บทแต่เน้นความรู้ที่นักเรียนได้เป็นผลงานเป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายนักเรียนทำโครงงานต้องได้ความรู้ไม่ใช่จำเฉพาะขัอมูลหรือลอกข้อมูลมาตอบ นักเรียนเรียนรู้จากโครงงานเรื่องเดียวกันแต่มีผลงานต่างกันหรือเรียกว่าที่หลากหลาย(เสนอแนวการสอนที่ตาสว่างแล้ว)

4.ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการสนับสนุน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อคุณภาพเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ลักษณะเด่นการบริหารจัดการคือ จัดสภาพแวดล้อม  อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (ห้อง Lab ห้องสมุด ห้องพยาบาล) โรงอาหาร ห้องนำ ห้องส้วมสะอาด มีระเบียบ มีระบบ ปลอดภัย และเพียงพอ

     สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สำคัญๆ (ตามขีดความสามารถของโรงเรียน) ที่ควรมีและสำคัญคือ ห้องสมุด (มีรายการประเมิน 9 รายการ)Computer (มีน้อยใช้อย่างรู้ค่า มีมากใช้อย่างคุ้มค่า)สนับสนุนจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการสะสมคุณภาพเป็นตะกอนเช่นการพัฒนา แข่งขัน ศักยภาพนักเรียน ฝีกการทำงานกระบวนการกลุ่ม ชุมนุม และพัฒนาครูเป็นต้น

     ท่านลองทบทวนและประเมินตนเองว่าท่านมีลักษณะเด่น ท่านได้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดัง 4 ข้อข้างต้นแล้ว จึงจะถือว่าท่านพร้อมประเมิน

 วันประเมินเป็นวันสะท้อนตะกอนผ่านกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักเรียน กิจกรรมต่างๆและพฤติกรรมตลอดจนการตอบคำถามของนักเรียนจะสะท้อน "วิธีสอน และการบริหารจัดการทันที "

       ดังนั้นจึงต้องร่วมกันคิดว่าจะรวมตะกอนเป็นกิจกรรมอะไรดี

         ขอเสนอแนะลักษณะกิจกรรม   แบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ประกอบด้วย

ลักษณะที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ทักษะทางสังคม ต้อนรับแขกแนะนำแขกให้รู้จัก ผู้บริหาร คนสำคัญในชุมชน แนะนำกิจกรรม ถ้ามีการแสดง กีฬา ต้องอธิบายได้ ในเชิงความรู้บอกลักษณะ ประเภท หรือเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอด เชิงประวัติศาสตร์ เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมด  ถ้ามีของที่ระลึก หรือดอกไม้ ก็ต้องเป็นผลงาน ของนักเรียน(กรุณาอย่าไปซื้อมานะคะ) การบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ยิ่งดี พิธีกรก็ต้องเป็นเด็กๆ เด็กๆกลุ่มมัคคุเทศก์เป็นกลุ่มที่เจาะจง นอกจากการกล้าแสดงออกนำเสนอได้ อธิบายได้แล้ว อาจต้องถูกประเมินความรู้รอบตัว ความสามารถทางComputer ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล พูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง เป็นต้น

ลักษณะที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน จัดเป็น 3 ส่วนจะจัดกิจกรรมอะไรให้ดูแบบประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด (มีทั้งหมด 6 ด้าน )

ส่วนที่ 1 จะจัดในห้องเรียนปกติ หรืสถานที่เหมาะสม ก็ได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (ย้อนไปอ่านลักษณะเด่น) เช่นภาษาไทย สังคมศึกษา ( ที่ประเมินผ่านมาพบว่าทั้ง2 สาระไม่สะท้อนตะกอนหรือคุณภาพเด่นๆเท่าที่ควร) การงานฯ พลานามัย(เสนอที่สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงอาหารเป็นต้น ) ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี ฯลฯ

ส่วนที่2 เป็นผลจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะจัดเป็นนิทรรศการแห้ง หรือนิทรรศการเคลื่อนไหวก็ได้ตามขีดความสามารถของโรงเรียน จัดในห้องเรียนหรือทีเฉพาะ มุมเฉพาะก็ได้ มีนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ บางกิจกรรมอาจมีครูให้ข้อมูลเพิ่มเต็ม ถ้ามีศักยภาพพอให้แสดงความสามารถนำเสนอผ่าน ICT เช่น โครงงานต่างๆ ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆเช่นการสอนซ่อมเสริม การพ้ฒนาผู้เรียนเป็นต้น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การปฏิบัติจริง การทดลอง โดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะอยู่ในห้องนั้นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้อง lab วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ Computer ห้องสมุด (ประเมินกี่ช้อคะ) แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่โรงเรียนจัดไว้และเป็นสถานที่ที่ใช้เรียนปกติ (เพราะเราประเมินทั้งสถานที่ สื่อ อุปกรณ์วิธีสอน นักเรียน ที่ท่านทำเป็นปกติ)

              เป็นไงคะ ถ้าสะสมตะกอนมาตลอด ไม่ยากเลย สำหรับต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "อ่านคู่มือดูแบบประเมิน"

             ถ้าจะให้แนะนำโรงเรียนที่ศึกษาดูงานเห็นตัวอย่าง (ในตาสว่าง) เป็นโรงเรียนก่อนประถม- ป.6 เห็นจะได้แก่

โรงเรียนบ้านทุ่ม ขอนแก่นเขต1โดยเฉพาะ ด้านComputer และการสะท้อนตะกอนที่เป็นความสามารถเด็กเป็นรายบุคคล 

 โรงเรียนบ้านจอมพระ สุรินทร์เขต 1 บริบทสิ่งแวดล้อมดีมากๆ(ห้องน้ำสุดๆ) ห้องสมุด จัดดีครูเก่ง สะท้อนความสามารถเด็กได้ดีมีรักการอ่านจากภาษาไทยช่วยเสริม Computer ห้องอุปกรณ์และความสามารถทีแสดงออกทางผลงานดีค่ะ และรูปแบบการนำเสนอเพื่อการประเมิน ที่นี่สามารถรวมกิจกรรมสะท้อนตะกอนได้มาก มืบทบาทคณะกรรมการนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เลยเขต2 เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีจุดเด่นที่การเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด ห้องพบาบาล กพอ.พละ นาฎศิลป์ นับว่ามาตรฐานต้นแบบสำหรับประถม จากที่ตาสว่างประเมิน

โรงเรียนชุมชนภูกระดึงน่าจะเด่นก่อนประถม (เช่นเดียวกับชุมชนวัดไทรม้านนทบุรีเขต1) รักการอ่าน ชัดเจนมาก

โรงเรียนมัธยมมีตัวอย่างดีๆ ห้องสมุด (เฉพาะการจัดนะคะ ) โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษเขต 3 สินรินทร์ฯ สุรินทร์เต1 สำโรงวิทยาคม อุบลฯเขต 4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์เขต2 ศรีปทุมวิทยาคาร อุบลฯเขต1 โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่นเขต3 เป็นต้น

วิทยาศาสตร์ ต้องยกให้ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์เขต 2 (อยากเห็นการเรียนผ่านโปรแกรมที่ทันสมัยทั้งวิทย์ สังคมต้องที่นี่ค่ะ) ศรีปทุมวิทยาคาร อุบลฯเขต1

ภาษาอังกฤษ มีเยอะค่ะ ถ้าความสามารถของเด็กจำนวนมากต้องยกให้ หกสิบพรรษา ฯ ศรีปทุมวิทยาคม อุบลฯเขต1 สุดยอดรายบุคคลยกให้คำเขื่อนแก้วฯ ยโสธรเขต 1ที่นี่ยอมรับในคุณภาพนักเรียนรายบุคคลด้านภาษา รวมถึงการตอบคำถามเชิงคิด-วิเคราะห์คณิตศาสตร์ และMinicompany (ยังไม่มีคู่แข่ง)

ภาษาไทยสังคมยกให้โรงเรียนสินรินทร์ ฯสุรินทร์เขต1ต้องบอกเลยนะคะ ณ เวลานี้ยังไม่มีคู่แข่ง

ถ้าสภาพแวดล้อม น่าอยู่น่าเรียน ทุกมุมสะอาดณเวลานี้คงเป็นโรงเรียนหนองสูงฯ มุกดาหาร และขุขันธ์ ศรีสะเกษเขต3ค่ะ

( ท่านที่เข้ามาอ่านขอเรียนว่าเป็นผลที่มากจากที่ตาสว่างตาประเมินเท่านั้น มีอีกมากติดตามที่ตาสว่างค่ะ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^

คำสำคัญ (Tags)#เพื่อนร่วมทาง#สู่ต้นแบบ

หมายเลขบันทึก: 248327, เขียน: 14 Mar 2009 @ 07:43 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 20:57 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 41, อ่าน: คลิก


ความเห็น (41)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์สบายดีนะคะ

ทำงานหนัก.พักผ่อนบ้างนะคะ.

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูอ้อมากๆ มีคนคอยเป็นห่วงบ้างก็รู้สึกดีมากเลยค่ะมีความจำเป็นค่ะ ตอนนี้ออกอาการบางประการแล้ว ก็ดูแลค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ครูบ้านโพน
IP: xxx.26.253.220
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ชัดเจนครับ พวกเราครูบ้านโพน นครพนม เขต ๒ กำลังเตีรยมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองโรงเรียนในฝัน ครับ ผมอยากเรียนถามท่านอาจารย์ ดังนี้ครับ

๑.ในห้องสมุด ตัดการแสดงออกเลยใช่ไหมครับ

๒.ระดับก่อนประถมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามปกติ

๓.ทุกห้องต้องเปิดใช่ไหมครับ

ครู ICT
IP: xxx.26.253.220
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์ อยากเรียนถามเกี่ยวกับโปรแกรมที่เน้นและต้องนำเสนอในห้อง computer เน้นโปรแกรมอะไรบ้างค่ะ เพราะเป็นโรงเรียนขยายโอกาส จัดการเรียนการสอน computer ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม.3 ค่ะ มีตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การฝึกใช้แป้นพิมพ์ ฝึกพิมพ์ โปรแกรมพื้นฐาน microsofe และโปรแกรมเสริมค่ะ เช่น e-book ,prodesktop ,movie maker

เขียนเมื่อ 

เรียน..ดร.ชัดเจนที่เคารพ

ดีใจค่ะที่ทราบว่าท่านจะมาเยี่ยมพวกเราชาวบ้านแพงพิทฯ(หลังจากเศร้าไป 2 วัน..ที่ท่านบอกว่าจะไม่ไป) ขณะนี้พวกเรากำลังเตรียมการรับการประเมินอย่างเต็มที่...และสุดความสามารถของลูกๆ ชาวบ้านแพงพิทฯค่ะ...ยังสงสัยเรื่องการสาธิตการสอนห้อง Tell Me More อยู่ค่ะว่าควรจะนำเสนออย่างไรดี...

...ทำงานหนัก...พักผ่อนด้วยนะคะ....

เขียนเมื่อ 

เรียนครูบ้านโพน

1.ห้องสมุดประเมินขั้นต่ำ 9 ข้อ และคุณภาพนักเรียนด้านรักการอ่าน ตัวอย่างคุณภาพรักการอ่านคือ มีนักเรียนจำนวนมากที่มีลักษณะต่อไปนี้1.1รู้จักหนังสือมากที่สุด 1.2มีหนังสือประจำตัวมากที่สุด 1.3สามารถสนทนาแนะนำหนังสือ ตอบคำถาม กับกรรมการเกี่ยวกับหนังสือเล่มโปรดได้ คุยกันเรื่องหนังสือพิมพ์ ข่าวสาร หาข้อมูลรวดเร็ว รู้จักหนังสือสำคัญ หนังสือดีๆเป็นต้น

 2.ไม่ทราบว่าการแสดงที่ว่าอยู่ในห้องสมุดแสดงอะไรคะแสดงคุณภาพรักการอ่านไหมคะถ้าเล่านิทาน ละครเป็นผลรักการอ่านตรงไหนไม่ชัดเจนนะคะ

 3.เรื่องการแสดงที่ขอร้องว่าอย่ามากนักคือ

    การแสดงทั่วไป ยกเว้นการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมที่มาจากการเรียนรู้ผ่านโครงงาน นำเสนอความรู้เชิงประวัติศาสตร์ ภาษาศิลปะวัฒนาธรรม ซึ่งแสดงการเรียนรู้มาก่อน เช่นจะแสดงหมอลำก็ต้องผ่านการศึกษาเปรียบเทียบประเภท ประวัติตำนาน ค้นคว้าความเป็นมา เปรียบเทียบกับการแสดงศิลปะที่คล้ายคลึงกันกับภาคต่างๆ แสดงความสามรถเชิงคิดวิเคราะห์หน่อยนะคะได้  เป็นต้น

   ถ้าการแสดงไม่สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้ก็ไม่ต่างอะไรกับการโชว์ทั่วๆไป  นักเรียนโรงเรียนในฝันควรจะได้รับการสนับสนุนการเรียนรู้มากว่านี้ โรงเรียนในฝันเน้นคุณภาพนักเรียนตามตัวบ่งชี้ ขอให้ลองประเมินตนเองตามแบบประเมินดูถ้าเห็นว่าบอกคุณภาพได้ครบก็OK ค่ะจะประเมินผลเป็นอย่างไรค่อยดูกันต่อไป แต่ถ้าไม่เป็นไปตามคู่มือ ตัวบ่งชี้ เลื่อนได้นะคะ

เขียนเมื่อ 

ครูICT

การพิจารณาความเหมาะสมด้านICT แบ่งเป็น 2 ด้าน

ด้านการเรียนการตุณภาพนักเรียน

1.ทุกคนสืบค้นได้ เรียนผ่านระบบ e-leraning มีe-mail

2.นักเรียนกลุ่มใหญ่นำเสนองานผ่านโปรแกรมอย่างหลากหลายมาความสามารถของครูดังนั้นโปปรแกรมที่นำเสนอไม่จำกัดเนื่องานหลายสาระ และมีผลงานย้อนหลังไม่ใช่ทำให้ดูเวลาประเมินเท่านั้น

3.นักเรียนกลุ่มที่เก่งมีผลงานที่สูงกว่าความสามารถของกลุ่ม  ที่ 2

ด้านการบริหารจัดการ ดูที่

ห้องสมุด ห้องแนะแนว งานวิชาการ ครูทุกคนใช้ e-learning สืบค้นได้เร็ว มีe-mailทุกคน  กิจกรรมอื่นๆเช่น สหกรณ์ minicompany บูรณาการความสามารถ กับ computer

ถ้าตามนี้ก็ประเมินได้ถือว่าพร้อมค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

ครูเอ๋

ขอบคุณที่เป็นห่วง ภาษาอังกฤษ

1.ขอดูการสอน 10 นาทีควรทำแผนการสอนด้วยแต่ไม่ใช่สอนด้วย Tell me more

2. Tell me more เพราะเป็นโปรแกรมสำเร็จ จะดูว่าด็กมีความสามาร  มีทักษะ เด็กเรียนได้ ครูใช้เป็น คุ้มค่าไหมเพราะราคาแพง

 3.สาธิตการสอนด้วยสื่ออื่นเช่น Sound Lab หรือสื่ออื่นๆเพื่อประเมิน 1.1ศักภาพในการสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผู้บริหาร 1.2คุณภาพสื่อ 1.3วิธีสอน

 ครูเอ๋เตรียมการใหม่นะคะ

4.นอกจากนี้มีกิจกรรมการใช้ภาษาให้ประเมินให้สมกับระดับชั้น พิธีกร เด็กทั่วไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้าง

ครูโพนพิทยาคม
IP: xxx.19.66.127
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

พวกเราชาวโพนพิทยาคม ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านจะได้มาเติมเต็ม ความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนมัธยมเล็ก ๆ ตอนไปชมท่านประเมินโรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา สภาพต่าง ๆ ทั้งภูมิทัศน์ และ สื่อ อุปกรณ์การสอน แตกต่างกันมากเลยครับ แต่หัวใจน้อย ๆ ของโพนพิทยาคม ก็พร้อมที่จะนำเสนอกิจกรรมการเรียนการสอนของเรา ผลงานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของครูและนักเรียน ครับ

ติดตามข่าวสารโพนพิทยาคม ที่นี่ครับ http://www.ptk.ac.th

เขียนเมื่อ 

ครูโพนพิทยาคมคะ

เล่าหน่อยค่ะว่าแต่ละกิจกรรมเตรียมการอะไร อ่านกำจัดจุดอ่อนในตาสว่างด่วนค่ะ

นาย สังคม ผาตูม
IP: xxx.26.242.127
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้

ผม นาย สังคม ผาตูมครับ ผมประจำอยู่ที่Labวิทยาศาสตร์ทั่วไปภายในจัดแสดงโครงงาน จักรยานไฟฟ้า ,มอเตอร์ไซด์พลังแสงอาทิตย์ซึ่งผมรับผิดชอบนอกเหนือจากมัคคุเทศน์ประจำห้อง โครงงานแขนกล,รถบังคับ,หุ่นยนต์ อยากทราบเกี่ยวกับคำถามและข้อมูลที่ควรจะมีในLabนี้ว่าควรมีอะไรบ้างขอบอกนิดหนึ่งนะครับว่าทุกโครงงานล้วนได้รับรางวัลมาแล้วสุดท้ายขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ

เขียนเมื่อ 

สังคม คะ

เข้าใจการนำเสนอผิดแล้วค่ะ

 1.ขอแจ้งให้ครูวิทย์เข้ามาเล่า หรือโทรหาโดยด่วนคะ

 2.โครงงานนำเสนอได้เป็นผลงานที่สร้างสสรรค์ไม่ใช่อยู่ในห้องlab

3.ต้องอ่านคำแนะนำหน่อยนะคะ

4. lab วิทย์ แต่ละห้อง นำเสนอ 3 lab เป็นอย่างน้อย

5.ประเมินอะไรบ้างเขียนแนะนำแล้วในหัวข้อเตรียมการประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันที่เขียนในตาสว่าง การประเมินจะประเมิน3ด้าน

       ด้านที่1ประเมินผอ.ด้านสนับสนุนห้อง อุปกรกรณ์ประจำห้อง สื่ออุปกรณ์

        ด้านที่2ประเมินวิธีสอน โดยการทดลองโดยต้องกระบวนการทดลองที่ใช้สื่ออุปกรณ์ ว่าตั้งชื่อLabถูกต้องไหม และจะประเมินจากนักเรียน

            สามารถเชื่อมโยงความรู้เดิม กับสาระทดลองได้ สรุปผลการทดลองได้ นำผลการทดลองที่สรุปได้ทดลอง ต่อยอดให้เป็นผลงาน

        ด้านที่.3ประเมินนักเรียน ความคล่องแคล่วในการทดลอง และการตอบคำถาม6.กิจกรรมการทดลองคนละส่วนกับโครงงาน รีบปรับโดยด่วน

ครูเบญจมาศ บ้านโพนจาน
IP: xxx.26.251.2
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์ชัดเจน

ดิฉันรับผิดชอบศูนย์วัฒนธรรม อยากเรีบยถามท่านอาจารย์ ดังนี้

1.รูปแบบการนำเสนอควรเป็นอย่างไร

2.ภูมิปัญญาชาวบ้านร่วมแสดงศิลปวัฒนธรรมได้ไหมค่ะ

ครูไทยโส้
IP: xxx.26.251.2
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน

ด้วยโรงเรียนบ้านโพนจาน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนเผ่าโส้ ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้นำเสนอกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาถิ่น(ภาษาโส้)เช่น สรภัญญะตำนานบ้านโพนจาน (ไทย-โส้) ต้นไม้สองภาษา กิจกรรมการแต่งนิทาน 2ภาษา(e-book) เกมสำนวนสุภาษิตคำพังเพย เกมต่อคำคล้องจอง นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมเล่านิทานประกอบการแสดง

กิจกรรมที่นำเสนอไม่ทราบว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรคะช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ครูเบญจมาศคะ

1.ศูนย์วัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งข้อมูล เหมืนห้องสมุด จะทำอย่างไรที่จะทำให้ศูนย์มีลักษณะที่ รัษาวัฒนธรรมและพร้อมก้าวสู่ ความเป็นสากล และควรจะเห็นการเรียนรู้ เห็นผลการเรียนรู้ มีผลงานจากการเรียนรู้เชิงสืบค้น นำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเปรียบเทียบ พัฒนาต่อยอดเป็นผลงาน

  สรุปถ้าเพียงแต่อธิบายบอกว่ามีอะไรคงไม่คุ้มที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ (ควรเพิ่มระบบจัดเก็บที่สามารถบูรณาการกับความสามารถกับ ICT)ควรเห็นการเรียนรู้ ผลงานจากการเรียนรู้ค่ะ

2.ได้ค่ะแต่จะเห็นการเรียนรู้ได้อย่างไร?การแสดงควรมาจากการเรียนรู้ผ่านโครงงานมี การสืบค้นข้อมูล วัฒนธรรมต่างภาค ต่างถิ่น การเชื่อมโยงเปรียบก่อน ให้นักเรียนได้ความรู้ ได้ฝึกการติด-วิเคราะห์ คิดต่อยอด เช่นมีการอภิปราย นำเสนอแนวคิดการค้นคว้า การรณรงค์ของนักเรียน เช่นในห้วเรื่อง "เราจะรักษาวัฒนธรรมเราอย่างไร อะไรที่จะนำสู่การทำให้วัฒนธรรมเราเสียไป " อาจจัดมาก่อรมีผลงานนิทรรศการแห้งที่หลากหลาย การแสดงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

3.เนื้อหาสาระไทยไส้เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอตามแนวทางในข้อ2

 

เขียนเมื่อ 

ครูไทยโส้

1.กิจกรรมที่เล่าควรนำเสนอเป้นส่วนหนึ่งของศูนย์วัฒนธรรมที่ครูเบญจมาศถาม

2.สาระภาษาไทยน่าจะมีความเข้มข้นและตรงประเด็นมากกว่านี้เช่นเรื่องภาษาและวรรณคดีเป็นต้น

ครูรุ่ง
IP: xxx.26.251.2
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

หนูขอนำเรียนปรึกษารูปแบบการนำเสนอในแต่ละศูนย์ ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด อาจารย์กรุณาช่วยชี้แนะด้วยนะคะ

ศูนย์ได้เตรียมกิจกรรมดังนี้

1. การนำเสนอโปรแกรม GSP ในการออกแบบลายผ้าพื้นเมือง

2.ทักษะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้โปรแกรม GSP

3. เกม 24 เกม 108 IQ เกม A -math และการเขียนโปรแกรม เกม 24

ศูนย์ภาษาต่างประเทศ

Roieplay

-how to cook banana

-leave sheath salad

-selling traditional clothes

-of thai-so people

Presenting Sang Sanam

-ceremony

ศูนย์การงานอาชีพฯ

นำเสนอการแกะสลักผักผลไม้สด มาลัยดอกไม้สด และพานบายศรี ค่ะ

ลานบูรณาการ

นำเสนอตลาดนัดสงเคราะห์ชุมชน และรูปแบบอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยโส้

ท่านอาจรย์คะ ด้วยโรงเรียนเป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วม มีนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ หากบังเอิญคณะกรรมการส่มถาม ไม่ต้องพูดถึงการคิด วิเคราะห์ การตอบคำถามให้ตรงประเด็นก็เป็นเรื่องยาก หากไม่ให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมก็น่าสงสารนะคะ อยากให้เด็กได้มีส่วนร่วมบ้าง ไม่ทราบจะทำอย่างไรคะ

เช้าขึ้นก็มีเรื่องให้ท่านอาจารย์ต้องปวดหัวทันที ต้องขออภัยด้วยนะคะ ยังไงก็ให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

หนูขอกราบเรียนปรึกษาเพิ่มเติมนะคะว่าการจัดกิจกรรมในห้องสมุดนั้นหนูได้จัดกิจกรรมเล่านิทานสำหรับเด็กด้วยที่มุมสบายค่ะจะเป็นการจัดกิจกรรมของเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค่ะ เด็ก ๆ น่ารักมาก และมีกิจกรรมเซียมซีคู่ความรู้ กิจกรรมต้นไม้ความรู้(สารานุกรม) ที่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านค่ะไม่ทราบว่าทางห้องสมุดโรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) จะต้องเพิ่มเติมกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะ เพราะตอนนี้ทางห้องสมุดของเราก็พยายามเตรียมพร้อมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ พวกเราขอคำเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะคะ ขอขอบคุณมากค่ะ

ด้วยความเคารพ

คุณครูจันทร์เพ็ญ พรหมพินิจ

ครูวิทย์ โรงเรียนบ้านโพนจาน
IP: xxx.26.253.125
เขียนเมื่อ 

เรียน ดร.ชัดเจนที่เคารพ

ขอเรียนปรึกษาการนำเสนองานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ได้เตรียมการทดลองของ ม.ต้น ดังนี้ การกลั่นด้วยไอน้ำ ปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน การตกตะกอนเกลือสินเธาว์ ปฏิกิริยาทรานเอสเทอร์ริฟิเคชัน (ไบไอดีเซล) สีย้อมผ้าธรรมชาติ เซลอิเล็กโทรไลด์ นักเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนรู้อย่างเข้มแข็งค่ะ พวกหรูเองก็พยายามเต็มที่ ขอเรียนปึกษาและขอคำแนะนำเพิ่มเตมด้วยนะค่ะ

ครูนวรัตน์ พรหมจักร
IP: xxx.26.155.132
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ที่เคารพ

ผมครูนวรัตน์ พรหมจักรเป็นครูที่รับผิดชอบlapวิทยาศาสตร์โรงเรียนโพนพิทยาคม ขอแจ้งกิจกรรมการทดลองภายในห้องมีดังนี้

1.การทดลองเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้า

2.การทดลองเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

3.การทดลองเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น(ตัวต้านทาน,คาปาซิเตอร์, ไดโอด,ไอซี)

4.การทดลองเกี่ยวกับหลักการของแดเนียลเบอร์นูลลี

จึงเรียนแจ้งให้ท่านทราบเป็นเบื้องต้น และผมขอคำเสนอแนะเพิ่มเติมด้วยนะครับ

ขอขอบพระคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ครูรุ่ง

อยากให้อ่านคำแนะนำในเรื่องการเตรียมการประเมินให้มาก 1.lab คณิตศาสตร์ เป็นห้องเสริมทักษะคณิตไม่ใช่ห้องเรียนปกติ จึงต้องมีสื่อ มีกิจกรรมเรียรู้ด้วยตนเองเยอะๆ แก้โจทยือย่างหลากหลาย เกมส์ 24 เล็กน้อยมากมีอีกไหม ออกแบบลายผ้า แล้วให้ใครผลิตได้ไหม

2.ภาษาอังกฤษ 1)สาธิตการสอนด้วยสื่อเช่นSound labหรือสื่ออื่นๆ ช้น ป.5-6 หรือ ม.1-3 หรือ ม.4-6 ยกเว้นสื่อที่นักเรียนเรียนด้วยตนเอง 2) นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่ที่โรงเรียนจัดหา 3)กิจกรรมแสดงทักษะทางภาษา ที่เล่ามาทำไมง่ายจังเลย มาดูตะกอนนะคะทำใมตะกอนน้อยจัง4)พิธีกร เด็กทุกคนสื่อสารภาษาได้บ้างอังกฤษ

คุณจันทรืเพ็ญขอให้ไปอ่าน มากำจัดจุดออ่นกันเถอะ ดิฉันแนะนำแล้ว มาดูตะกอน ขอทุกระดับชั้นนะคะ

เขียนเมื่อ 

Lab วิทยาศาสตร์

 1.แต่ละห้องมีอย่างน้อย 3Lab

2.ไม่นำชื่อผลงานมาตั้งชื่อLab

3.การเรียนรู้ ด้วยการทดลองด้วยสื่ออุปกรณ์ที่ควรอยู่ในห้องนั้นๆ

4.นักเรียนทดลองอย่างคล่องแคล่ว

     นักเรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับสาระการทดลองได้ นักเรียนทดลองอย่างคล่องแคล่วใช้เครื่องมืออุปกรณ์ถูกต้อง เหมาะสม  บันทึกและสรุปผลการทดลองได้ นำผลสรุปปฏิบัติการทดลองเป็นผลงานหรือมีความรู้ที่สูงขึ้น(ชีวะ)

 5.ทำใม?อาจานย์จึงไม่มีการเรียรรู้ การใช้โปรแกรมบ้างค่ะเช่น Starry night Celestia เป็นต้น ครูโรงเรียนในฝันควรมีการใช้สื่ออย่างหลากหลาย นักเรียนควรเรียนรู้ด้วยสื่ออย่างหลากหลายบ้าง   ใช่e-learning บ้างนะคะ

เขียนเมื่อ 

ต้องขอบคุณที่ได้แจ้งให้ดิฉันทราบบ้างอย่างน้อยก็ทำให้ดิฉันทราบว่าท่านพร้อมเพียงใด

และต้องขออภัยที่ดิฉันมีเวลาตอบน้อยดิฉันติดภาระกิจการประเมินและนิเทศ จึงอยากให้โรงเรียนที่ขอประเมินควรคุยกับดิฉันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการประเมิน

หวังว่าทุกโรงเรียนได้ทำตามข้อตกลงเบื้องต้นนะคะ

เชิญชวนอ่านมากำจัดจุดอ่อนกันเถอะ ในตาสว่างนะคะ

ด.ญ. จิราภรณ์ ธิวะโต
IP: xxx.26.250.139
เขียนเมื่อ 

หนูขอขอบคุณท่านดร.ชัดเจน ไทยแท้ที่ให้โอกาศโรงเรียนบ้านโพนจานได้รับรองให้เป็นโรงเรียนในฝัน หนูขอขอบคุณมากค่ะ ดิฉันเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนจาน

น.ส.ลลิตา โสดาวิชิต
IP: xxx.53.162.159
เขียนเมื่อ 

ถึงอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพ

ดิฉันและนักเรียนบ้านแพงพิทยาคมขอขอบคุณอาจารย์ชัดเจนที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องพัฒนาของโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมและเราจะนำคำติชมของอาจารย์ไปพัฒนาในจุดที่มีการตกตะกอนที่น้อยอยู่ ดิฉันและนักเรียนโรงเรียนบ้านแพงพิยาคมขอขอบคุณสำหรับการรับรองเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน

ปล. ขอขอบคุณสำหรับการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 ค่ะ

ด.ญ.ณัฐนพิน พรหมพินิจ
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีนะค่ะท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

หนูเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)

หนูขอขอบคุณที่ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนของหนู

การที่หนูได้เข้าร่วมโรงเรียนในฝันเป็นสิ่งทีได้เพิ่มความรู้ให้หนูได้หลายเรื่อง

หนูเลยคิดว่าการที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนในฝันเป็นสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่ง

หนูขอขอบคุณท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้ ที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียนของหนู

และหนูขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

..ขอบคุณค่ะ..

ด.ช.วรวิช ทอนฮามแก้ว
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมชื่อ เด็กชายวรวิช ทอนฮามแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่6

โรงเรียนบ้านวานรนิวาส

ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านวานรนิวาส

ผมขอขอบคุณมากที่ท่านได้มาเยี่ยมเเละประเมินโรงเรียนของผม

ผมขอให้ท่านเอาคะแนนให้โรงเรียนขอผมเยอะนะครับ

ขอบคุณครับท่าน ดร.ชัดเจน ไทยแท้

ผมเป็นตัวแทนห้องคอมพิวเตอร์

กลุ่ม powerpoint ครับ

ด.ช.สิทธิโชค นัดดาวงค์
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมชื่อ ด.ช.สิทธิโชค นัดดาวงค์ ป.6

โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)

อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

การประเมินในวันนี้รู้สึกดีมากเลยครับ เพราะคณะกรรมการใจดีมาก

เด็กหญิงวิศิษฏา สิงห์โต
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะหนูชื่อ เด็กหญิงวิศิษฏา สิงห์โต

หนูเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านวานรนิวาส

หนูขอขอบคุณมากที่ท่านได้มาเยี่ยมเเละประเมินโรงเรียนของเรา

และขอขอบพระคุณอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ เป็นอย่างสูง

เด็กหญิงณัฐณิชา จิตตั้งบุญญา
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

กราบเรียนอาจารย์ ชัดเจด ไทยแท้ที่เคราพ

หนูชื่อเด็กหญิง ณัฐณิชา จิตตั้งบุญญาหนูขอบใจมากที่ให้โรงเรียนหนูเป็นโรงเรียนในฝันและหนูรู้ศึกดีใจมากหนูขอขอบคุณอาจารย์ ชัดเจน ไทยแท้ จะเมตากรุณาที่ไห้โรงเรียบนพวกเราเปินโรงเรียนในฝันหนูขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้โรงเรียนของเราพานการประเมือนโรงเรียนในฝันหนูขอขอบคุณมากค่ะ

เด็กชาย ณัฐวุฒิ หล้าอามาตย์
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผม เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าอามตย์ อยู่ห้องคอมพิวเตอร์

หวังว่าท่านจะเมตตาให้โรงเรียนของเราผ่านการประเมิน

สวัสดีครับ จาก เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าอามาตย์

เด็กหญิงสิริกาญจน์ สาขามุละ
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะดิฉัน เด็กหญิงสิริกาญจน์ สาขามุละนักเรียนชั้น ป.6

โรงเรียนบ้าวานรนิวาส(ราษฏร์บำรุง) ในการประเมินในวันนี้ดิฉันรู้สึกดีมาก เพราะกรรมการใจดี ขอให้ท่านช่วยให้โรงเรียนของเราผ่านการประเมินด้วยน่ะค่ะ

ด.ช.ศิวะกร อ่อนสุระทุม
IP: xxx.26.240.232
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาย ศิวะกร อ่อนสุระทุม มาจาก โรงเรียนบ้านวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง)

ครูบุสดี ขันมะจันทร์ (ห้องปฏิบัติการภาษาไทย)
IP: xxx.26.240.213
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชัดเจน ไทยแท้ ที่เคารพอย่างสูง

เราชาวโพนพิทยาคมทุกคน... รู้สึกซาบซึ้งและประทับใจท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านและคณะ มีเมตตาให้การตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพนพิทยาคม อย่างเป็นกัลยาณมิตร พวกเราขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำของท่านอาจารย์ที่ให้ไว้กับชาวโพนพิทย์....ชาวโพนพิทย์ทุกคน...ยินดีน้อมรับคำแนะนำนี้..ไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ...ขอบพระคุณจริงๆค่ะ...

เด็กชายคมชาญ ธรรมทาทอง
IP: xxx.26.243.97
เขียนเมื่อ 

ผมอยากให้โรงเรียนมีอะไรๆที่ดี.............>o<

เด็กชายคมชาญ ธรรมทาทอง
IP: xxx.26.243.97
เขียนเมื่อ 

^ตาสว่าง^

เด็กชายคมชาญ ธรรมทาทอง
IP: xxx.26.243.97
เขียนเมื่อ 

ประเมินจากนักเรียนที่นำเสนองานหรือกลุ่มเจาะจงและ นักเรียนทั่วไป (กรรมการเจอนักเรียนตรงไหนก็ให้แสดงความสามารถทันที) นอกจากนั้นประเมินจากผลงานที่เกิดจากความคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การรวมกลุ่มการทำงาน เช่น งานเขียน งานศิลปะ งานประเภทบริษัทจำลองหรือการหารายได้ระหว่างเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน งานชมรมต่างๆทั้งด้านวิชาการหรือฝึกบำเพ็ญประโยชน์ฯลฯ

2.คุณภาพเด่นด้านครูผู้สอน เมื่อต้องการให้นักเรียนมีคุณภาพเด่นดังกล่าวข้างต้นครูผู้สอนเปลี่ยนไป มีคำถามว่าครูเปลี่ยนหรือยังและท่านเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเช่นการสอนเน้นให้นักเรียนอ่าน ค้นหาคำตอบจากเอกสาร หนังสือหลายเล่มๆ ฝึกอ่านจากหนังสือหลายประเภท (ไม่เฉพาะหนังสือเรียนเท่านนั้น)ฝึกการค้นคว้าจาก Internet Intranet นำข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาเชื่อมโยงเป็นคำตอบเป็นผลงาน ครูดูแลเด็กทุกคน คอยซ่อมเสริม คอยดูแล สนใจความสะอาดสุขภาพอนามัย ให้ความรัก จัดบรรยากาศ การเรียนการสอนให้น่าเรียน เด็กรัก ครูใจเย็นรอคำตอบจากนักเรียน ฯลฯ ท่านจะเห็นว่าครูทุกคนต้องช่วยกัน เป็นการร่วมกันสะสมคุณภาพจนตกเป็นตะกอน

3.ลักษณะเด่นของผลงาน ต้องไม่ลอกแบบ ผลงาน ต้องมาจากการเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้ ทดลอง การปฏิบัติจริง สำหรับงานประเภทโครงงานถ้าให้เรียนรู้อย่างถูกวิธีจะดีมาก ที่สำคัญไม่เน้นรายงาน 5 บทแต่เน้นความรู้ที่นักเรียนได้เป็นผลงานเป็นชิ้นงานที่มีความหลากหลายนักเรียนทำโครงงานต้องได้ความรู้ไม่ใช่จำเฉพาะขัอมูลหรือลอกข้อมูลมาตอบ นักเรียนเรียนรู้จากโครงงานเรื่องเดียวกันแต่มีผลงานต่างกันหรือเรียกว่าที่หลากหลาย(เสนอแนวการสอนที่ตาสว่างแล้ว)

4.ลักษณะเด่นของการบริหารจัดการสนับสนุน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อคุณภาพเป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น ลักษณะเด่นการบริหารจัดการคือ จัดสภาพแวดล้อม อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียนปกติ ห้องเรียนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ (ห้อง Lab ห้องสมุด ห้องพยาบาล) โรงอาหาร ห้องนำ ห้องส้วมสะอาด มีระเบียบ มีระบบ ปลอดภัย และเพียงพอ

สนับสนุนสื่ออุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้สำคัญๆ (ตามขีดความสามารถของโรงเรียน) ที่ควรมีและสำคัญคือ ห้องสมุด (มีรายการประเมิน 9 รายการ)Computer (มีน้อยใช้อย่างรู้ค่า มีมากใช้อย่างคุ้มค่า)สนับสนุนจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการสะสมคุณภาพเป็นตะกอนเช่นการพัฒนา แข่งขัน ศักยภาพนักเรียน ฝีกการทำงานกระบวนการกลุ่ม ชุมนุม และพัฒนาครูเป็นต้น

ท่านลองทบทวนและประเมินตนเองว่าท่านมีลักษณะเด่น ท่านได้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดัง 4 ข้อข้างต้นแล้ว จึงจะถือว่าท่านพร้อมประเมิน

วันประเมินเป็นวันสะท้อนตะกอนผ่านกิจกรรมที่นำเสนอโดยนักเรียน กิจกรรมต่างๆและพฤติกรรมตลอดจนการตอบคำถามของนักเรียนจะสะท้อน "วิธีสอน และการบริหารจัดการทันที "

ดังนั้นจึงต้องร่วมกันคิดว่าจะรวมตะกอนเป็นกิจกรรมอะไรดี

ขอเสนอแนะลักษณะกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ลักษณะใหญ่ประกอบด้วย

ลักษณะที่ 1 กิจกรรมเฉพาะกิจ หมายถึงกิจกรรมที่โรงเรียนจงใจจัดสถานการณ์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ทักษะทางสังคม ต้อนรับแขกแนะนำแขกให้รู้จัก ผู้บริหาร คนสำคัญในชุมชน แนะนำกิจกรรม ถ้ามีการแสดง กีฬา ต้องอธิบายได้ ในเชิงความรู้บอกลักษณะ ประเภท หรือเชิงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายทอด เชิงประวัติศาสตร์ เพราะทุกอย่างคือการเรียนรู้ทั้งหมด ถ้ามีของที่ระลึก หรือดอกไม้ ก็ต้องเป็นผลงาน ของนักเรียน(กรุณาอย่าไปซื้อมานะคะ) การบรรยายจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยก็ยิ่งดี พิธีกรก็ต้องเป็นเด็กๆ เด็กๆกลุ่มมัคคุเทศก์เป็นกลุ่มที่เจาะจง นอกจากการกล้าแสดงออกนำเสนอได้ อธิบายได้แล้ว อาจต้องถูกประเมินความรู้รอบตัว ความสามารถทางComputer ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล พูดทักทายเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง เป็นต้น

ลักษณะที่ 2 กิจกรรมการเรียนการสอน จัดเป็น 3 ส่วนจะจัดกิจกรรมอะไรให้ดูแบบประเมินว่าจะให้กรรมการให้คะแนนด้านใด ข้อใด (มีทั้งหมด 6 ด้าน )

ส่วนที่ 1 จะจัดในห้องเรียนปกติ หรืสถานที่เหมาะสม ก็ได้ เป็นกิจกรรมที่ส่งผลต่อลักษณะเด่นของนักเรียนโรงเรียนในฝัน (ย้อนไปอ่านลักษณะเด่น) เช่นภาษาไทย สังคมศึกษา ( ที่ประเมินผ่านมาพบว่าทั้ง2 สาระไม่สะท้อนตะกอนหรือคุณภาพเด่นๆเท่าที่ควร) การงานฯ พลานามัย(เสนอที่สนามกีฬา ห้องพยาบาล โรงอาหารเป็นต้น ) ศิลปะ นาฎศิลป์-ดนตรี ฯลฯ

ส่วนที่2 เป็นผลจากการเรียนการสอนที่ผ่านมา จะจัดเป็นนิทรรศการแห้ง หรือนิทรรศการเคลื่อนไหวก็ได้ตามขีดความสามารถของโรงเรียน จัดในห้องเรียนหรือทีเฉพาะ มุมเฉพาะก็ได้ มีนักเรียนเป็นผู้นำเสนอ บางกิจกรรมอาจมีครูให้ข้อมูลเพิ่มเต็ม ถ้ามีศักยภาพพอให้แสดงความสามารถนำเสนอผ่าน ICT เช่น โครงงานต่างๆ ผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม กิจกรรมเด่นๆเช่นการสอนซ่อมเสริม การพ้ฒนาผู้เรียนเป็นต้น

ส่วนที่ 3 กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการลงมือทำ การปฏิบัติจริง การทดลอง โดยใช้สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมที่จะอยู่ในห้องนั้นๆ ได้แก่ การเรียนการสอนในห้อง lab วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณิศาสตร์ Computer ห้องสมุด (ประเมินกี่ช้อคะ) แหล่งเรียนรู้อื่นๆที่โรงเรียนจัดไว้และเป็นสถานที่ที่ใช้เรียนปกติ (เพราะเราประเมินทั้งสถานที่ สื่อ อุปกรณ์วิธีสอน นักเรียน ที่ท่านทำเป็นปกติ)

เป็นไงคะ ถ้าสะสมตะกอนมาตลอด ไม่ยากเลย สำหรับต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน "อ่านคู่มือดูแบบประเมิน"

ถ้าจะให้แนะนำโรงเรียนที่ศึกษาดูงานเห็นตัวอย่าง (ในตาสว่าง) เป็นโรงเรียนก่อนประถม- ป.6 เห็นจะได้แก่

โรงเรียนบ้านทุ่ม ขอนแก่นเขต1โดยเฉพาะ ด้านComputer และการสะท้อนตะกอนที่เป็นความสามารถเด็กเป็นรายบุคคล

โรงเรียนบ้านจอมพระ สุรินทร์เขต 1 บริบทสิ่งแวดล้อมดีมากๆ(ห้องน้ำสุดๆ) ห้องสมุด จัดดีครูเก่ง สะท้อนความสามารถเด็กได้ดีมีรักการอ่านจากภาษาไทยช่วยเสริม Computer ห้องอุปกรณ์และความสามารถทีแสดงออกทางผลงานดีค่ะ และรูปแบบการนำเสนอเพื่อการประเมิน ที่นี่สามารถรวมกิจกรรมสะท้อนตะกอนได้มาก มืบทบาทคณะกรรมการนักเรียนให้เห็นอย่างชัดเจน

โรงเรียนชุมชนวังสะพุง เลยเขต2 เป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่มีจุดเด่นที่การเรียนรู้ในห้องเรียนปกติ ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด ห้องพบาบาล กพอ.พละ นาฎศิลป์ นับว่ามาตรฐานต้นแบบสำหรับประถม จากที่ตาสว่างประเมิน

โรงเรียนชุมชนภูกระดึงน่าจะเด่นก่อนประถม (เช่นเดียวกับชุมชนวัดไทรม้านนทบุรีเขต1) รักการอ่าน ชัดเจนมาก

โรงเรียนมัธยมมีตัวอย่างดีๆ ห้องสมุด (เฉพาะการจัดนะคะ ) โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษเขต 3 สินรินทร์ฯ สุรินทร์เต1 สำโรงวิทยาคม อุบลฯเขต 4 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์เขต2 ศรีปทุมวิทยาคาร อุบลฯเขต1 โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่นเขต3 เป็นต้น

วิทยาศาสตร์ ต้องยกให้ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์เขต 2 (อยากเห็นการเรียนผ่านโปรแกรมที่ทันสมัยทั้งวิทย์ สังคมต้องที่นี่ค่ะ) ศรีปทุมวิทยาคาร อุบลฯเขต1

ภาษาอังกฤษ มีเยอะค่ะ ถ้าความสามารถของเด็กจำนวนมากต้องยกให้ หกสิบพรรษา ฯ ศรีปทุมวิทยาคม อุบลฯเขต1 สุดยอดรายบุคคลยกให้คำเขื่อนแก้วฯ ยโสธรเขต 1ที่นี่ยอมรับในคุณภาพนักเรียนรายบุคคลด้านภาษา รวมถึงการตอบคำถามเชิงคิด-วิเคราะห์คณิตศาสตร์ และMinicompany (ยังไม่มีคู่แข่ง)

ภาษาไทยสังคมยกให้โรงเรียนสินรินทร์ ฯสุรินทร์เขต1ต้องบอกเลยนะคะ ณ เวลานี้ยังไม่มีคู่แข่ง

ถ้าสภาพแวดล้อม น่าอยู่น่าเรียน ทุกมุมสะอาดณเวลานี้คงเป็นโรงเรียนหนองสูงฯ มุกดาหาร และขุขันธ์ ศรีสะเกษเขต3ค่ะ

( ท่านที่เข้ามาอ่านขอเรียนว่าเป็นผลที่มากจากที่ตาสว่างตาประเมินเท่านั้น มีอีกมากติดตามที่ตาสว่างค่ะ)

หมวดหมู่: การศึกษา การเรียนการสอน

คำสำคัญ: สู่ต้นแบบ เพื่อนร่วมทาง

สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

สร้าง: ส. 14 มี.ค. 2552 @ 07:43 แก้ไข: ส. 14 มี.ค. 2552 @ 13:04 ขนาด: 27694 ไบต์

ความคิดเห็น

« ก่อนหน้า 1 2 ถัดไป »

31. เด็กชาย ณัฐวุฒิ หล้าอามาตย์ [IP: 125.26.240.232]

เมื่อ พ. 18 มี.ค. 2552 @ 14:47

1188096 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีครับผม เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าอามตย์ อยู่ห้องคอมพิวเตอร์

หวังว่าท่านจะเมตตาให้โรงเรียนของเราผ่านการประเมิน

สวัสดีครับ จาก เด็กชายณัฐวุฒิ หล้าอามาตย์

32. เด็กหญิงสิริกาญจน์ สาขามุละ [IP: 125.26.240.232]

เมื่อ พ. 18 มี.ค. 2552 @ 14:49

1188103 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะดิฉัน เด็กหญิงสิริกาญจน์ สาขามุละนักเรียนชั้น ป.6

โรงเรียนบ้าวานรนิวาส(ราษฏร์บำรุง) ในการประเมินในวันนี้ดิฉันรู้สึกดีมาก เพราะกรรมการใจดี ขอให้ท่านช่วยให้โรงเรียนข

เขียนเมื่อ 

ทุกคนอยู่โรงเรียนบ้านวานรนิวาสใช่ไหมคะ คิดถึงนะค

นางสาว ศรัญญา เส้นเศษ
IP: xxx.42.82.224
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณครู ชัดเจน ไทยแท้ที่เคารพอย่างสูง

หนูเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ได้อยู่ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ซึ่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบนี้คือ การศึกษาระบบภายในของไก่ ตัวหนูเองยังมีความสับสนในการนำเสนองานอยู่บ้าง

รู้สึกยังไม่มั่นใจเท่าที่ควร จึงอยากใคร่ขอคำแนะนำจากคุณครูชัดเจน ให้หนูได้เข้าใจถึงหลักการนำเสนอและตอบคำถามด้วยนะคะ

จะเป็นพระคุณอย่างสูง ด้วยความเคารพ นางสาวศรัญญา เส้นเศษ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ครูนิรัติศัย สิทธิรักษ์
IP: xxx.26.242.64
เขียนเมื่อ 

กราบเรียน ท่าน อาจารย์ ดร.ชัดเจน ค่ะ

ดิฉันอยู่โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ อ.เต่างอย จ.สกลนครค่ะ ท่าน ผอ.บอกว่าโรงเรียนของเราจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านและคณะกรรมการประเมิน ในวันที่ 22 กพ.53 นี้ค่ะ พวกเราพากันตื่นเต้นดีมากเลยค่ะ

ขอให้ท่านและคณะมีสุขภาพใจสุขภาพกายที่สมบูรณืแข็งแรงมากมายเลยะนะคะ

เคารพรักอย่างยิ่งค่ะ

ครูโรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ จ.สกลนคร

ชาลิศา กลิ่นศิริ
IP: xxx.154.147.34
เขียนเมื่อ 

ทักทาย