เพื่อนผมคนหนึ่งบอกผมว่าเป็นอาบัติกับภาษาต่างประเทศทุกภาษา ผมสังเกตและพบว่าว่าเพื่อนๆและนักเรียนมีรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษแตกต่างกัน บางคนชอบเรียนจากการพูด บางคนชอบแปลคำศัพท์  ผู้เชี่ยวชาญได้แบ่งรูปแบบการเรียนภาษาอังกฤษไว้  แบบดังนี้
  1.ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนเป็นรูปธรรม ( Concrete learning style) ผู้เรียนรูปแบบนี้ชอบการค้นคว้าหาข้อมูล มีความกระตือรือร้น ไม่ชอบการเรียนที่ซ้ำซาก ชอบการเรียนจากประสบการณ์จริง ชอบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
  2.ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนเป็นคิดวิเคราะห์ ( Analytical learning style) ชอบการแก้ปัญหา ใช้ใช้ความคิด มีเหตุมีผล มีระเบียบแบบแผนในการทำงาน แต่ค่อนข้างตึงเครียด สามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดได้
  3. ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบชอบสื่อสาร ( Communicative learning style)    ผู้เรียนแบบนี้ชอบเข้าสังคม ชอบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ชอบที่จะเรียนเป็นกลุ่มชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  4. ผู้เรียนที่มีรูปแบบการเรียนแบบชอบฟังคำสั่ง ( Authority-oriented learning style) เป็นผู้เรียนภาษาที่ชอบให้ครูสั่ง ว่าจะเรียนอะไร เป็นผู้เรียนที่มีความรับผิดชอบ มีรูปแบบการเรียนที่เป็นขั้นตอน
   ถ้าครูจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องคำนึงถึงนักเรียน เช่นนักเรียนประเภทที่2 ควรจัดกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นประเภทที่1ควรจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือทำกิจกรรมเช่น การสัมภาษณ์ชาวต่างประเทศ เป็นมัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น
   ผมมีรูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นแบบที่ 1ผสมกับแบบที่ 3 แล้วคุณละครับ มีรูปแบบการเรียนรู้แบบใด….

                                

ข้อมูล Richards,J,C and Lockhart,C(1994) Reflective Teaching in Second Language Classrooms. Cambridge University Press.