เมืองไทยแข็งแรง (5) : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ส่วนของ สสส.

เมืองไทยแข็งแรงมี ๒ ขา ขาราชการ มี ศอม. ดูแล ขาประชาสังคม มี สสส. ดูแล

เมืองไทยแข็งแรง  (5) : ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ส่วนของ สสส.

         วันนี้ (๑๒ เมย. ๔๙) มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ แผนบูรณาการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (เมืองไทยแข็งแรง)

         ได้มีการทำความเข้าใจว่ากลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการรวมพลังสร้างสุขภาพให้คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง มี ๒ กลไก ทำงานคู่กัน และเกื้อกูลกัน คือ

  1. กลไกของภาครัฐ ได้แก่คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการบริหาร  และศูนย์อำนวยการยุทธศาสตร์เมืองไทยแข็งแรง (ศอม.)
  2. กลไกที่เน้นการทำงานของภาคประชาสังคมในพื้นที่ ดำเนินการส่งเสริมโดย แผนบูรณาการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (เมืองไทยแข็งแรง) ของ สสส.

        กลไกภาครัฐเน้นการบูรณาการหน่วยงานของรัฐในส่วนกลาง และในพื้นที่   เน้นนโยบายของภาครัฐที่จะทำงานเชื่อมโยงกัน ไม่แยกส่วน และเข้าไปหนุนการดำเนินการระดับพื้นที่โดยให้คนในพื้นที่ร่วมกันคิด ตัดสินใจ วางแผน และดำเนินการกันเอง

        กลไกภาคประชาสังคมในพื้นที่จะดำเนินการโดยมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความ "อ่อนแอ" ของชาวบ้าน    เพื่อนำไปสู่การทำความเข้าใจร่วมกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมระดับบุคคล - ครัวเรือน   โดยที่ภาครัฐมีทรัพยากรเข้าไปหนุน และมีการเอื้ออำนาจให้ชาวบ้านที่รวมตัวกันสามารถตัดสินใจใช้ทรัพยากรสาธารณะเพื่อ "ความแข็งแรง" ของท้องถิ่นได้

        ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ต่อหลักการนี้    และได้ให้คำแนะนำต่อ บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการแผน แผนบูรณาการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (เมืองไทยแข็งแรง) ของ สสส.

        สสส. จะไปสรรหาและแต่งตั้งผู้จัดการแผนฯ และเริ่มดำเนินการตามแผน

        ประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๖ พค. ๔๙  เวลา ๑๓.๓๐ น.

ข้อสังเกตส่วนตัวของผม

        ศอม. มีอาการคล้ายๆ ลูกกำพร้า   เพราะภาคการเมืองดูจะหมดความสนใจ    ทั้งๆ ที่ตอนเริ่มต้นรัฐบาลประโคมข่าวใหญ่โต    ทำให้ผมคิดว่ารัฐบาล โดยเฉพาะนายกทักษิณ ไม่ได้จริงใจต่อโครงการนี้    มองแค่เป็นช่องทางสร้างภาพ

        แต่พวกเราที่เข้ไปทำงานให้ สสส. เอาจริงครับ   เรายินดีเลี้ยงลูกกำพร้า   เอาเฉพาะส่วนที่เอาชุมชน/พื้นที่เป็นตัวตั้ง

       ตอนที่ ๑

       ตอนที่ ๒

       ตอนที่๓

       ตอนที่ ๔ 

       KM เพื่อเมืองไทยแข็งแรง    บูรณาการสุขภาวะในพื้นที่และชุมชน

วิจารณ์ พานิช

๑๒ เมย. ๔๙

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)