กิจกรรม 7 habits รุ่น 3

ดัชนี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
" กาลเวลา และกระแสน้ำ ไม่รอใคร....ขอให้พวกเรามาช่วยกันเคิมเต็มอย่างมีความสุข"

 

      แม้ว่า "กาลเวลาและกระแสน้ำไม่รอใคร....ขอให้พวกเรามาช่วยกันเตืมเต็มอย่างมีความสุข" ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านไปมีอะไรต่ออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเรามากมาย  ในโอกาสยนี้ในฐานะประธานรุ่น 3  7Habits ม.ขอนแก่น  จึงขอตีฆ้องร้องป่าวให้พวกเราและผู้อื่นมาเป็นแนวร่วมเครือข่ายกับเรา มาช่วยกันพัฒนาตนและพัฒนามนุษย์ให้มีวุฒิภาวะที่สมบูรณ์

      ผมในฐานะประธานรุ่นที่ 3  ขอสรุปการดำเนินงานให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบข้อมูล  พร้อมทั้งขอความร่วมมือแจ้งกลับที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ  ให้ทราบด้วย   พวกเราทุกคนตระหนักดีว่า “ภารกิจของทุกคนมีเวลาที่แตกต่างกัน  แต่เราก็สามารถประสานใจและทำงานเป็นทีมเวิร์คได้ตลอดเวลาที่ผ่านมา   และจากการสอบถาม ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  และ รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท(ผู้บริหารฯทั้ง 2 ท่าน)  พวกเราได้รับคำชมเชยจากท่านทั้ง2 ว่าเรามีการขยายผลต่อเนื่องและท่านได้ให้การสนับสนุนด้วยดีไม่ว่าในเรื่อง การบรรยาย  การเงินและงบประมาณ ที่ผ่านมา    ในโอกาสนี้เพื่อความชัดเจนและถึงพวกเราทุกคน   ผมจึงขอสรุปการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป้าหมายที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อให้พวกเราได้แสดงข้อคิดเห็นเสนอแนะเพื่อรุ่นของเรา ต่อไป 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมและการขยายผล

หมายเหตุ

19-22 ม.ค.49

อบรม  7 Habits   รุ่น 3  พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการรุ่น 3 ประกอบด้วย
1.นายชำนาญ  บัวทวน                 ประธาน
2.นางทองสมัย  ยุรชัย                  รองประธาน
3.นายอรุณ   จันทุมา                    รองประธาน
4.นางนาฏชุดา    อรัญนารถ           กรรมการ
5.ว่าที่ร้อยตรีสุวิต  ผิวพันคำ           กรรมการ
6.นางสาวจรัสศรี   จุฑาจินดาเขต    กรรมการ
7.นางสาววารุณี     จุฑาจินดาเขต    กรรมการ
8.นางพัชรียา          คนชาญ          กรรมการ
9.นางลักคณา         สารระรัตน์       กรรมการ
10.นายประภาพรณ์  ขันชัย             กรรมการ
11.นายชนะวิทย์  อนุสุเรนทร์           กรรมการและ
                                                  เลขานุการ
12.นางเยาวลักษณ์ ฐานสันโดษ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายชำนาญ  บัวทวน ได้รับเลือกให้เป็นประธานรุ่น

                                                                                                                      

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมและการขยายผล

หมายเหตุ

23 ก.พ. 49
รุ่น 3  ได้ส่งตัวแทน 3  ท่าน  ได้แก่    รศ.สมจิตร
 จึงสงวนพรสุข, คุณทองสมัย  ยุรชัย, คุณเยาวลักษณ์  ฐานสันโดษ   ไปพูดถึงความรู้สึกและการนำไปใช้ในการที่ได้รับการอบรมที่ผ่านมา
เป็นที่ประทับใจแก่
ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์
26 ก.พ. 49

คณะกรรมการรุ่น 3  ได้พบปรึกษาหารือแนวทางของการดำเนินงานของรุ่นฯ กับ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  ณ   ห้องรับรองตึกเพียรวิจิตร  สรุป ดังนี้
1. ให้ประธานฯรักษาสุขภาพให้หายป่วย
2. ทุกครั้งที่มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  อาจารย์
    จะมาติดตามขยายผล และมาบรรยายให้ฟังใน
    หัวข้อเรื่องต่างๆ(ยกเว้นที่มีการประชุมสภานอก
    สถานที่)
3. ในวันที่ 1 มีนาคม 2549 มีการติดตามขยายผล
     พร้อมรับวุฒิบัตรและCD-Rรุ่น3และทำเนียบรุ่น
4. เรื่องไปดูงานสิงคโปร์และการให้โอกาส
      หัวหน้างานที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมฯ      ได้มี
     โอกาส
5.  เป้าหมายของรุ่นในการสร้างBrand name   และ

      ทีมงานในการสร้างพัฒนาบุคลากร ให้เป็น
      เอกลักษณ์ของรุ่น

 
1 มี.ค. 49
ติดตามขยายผล 7 habits   รุ่น 3
  1. มอบวุฒิบัตรผู้เข้ารับการอบรมและCD-R  โดย
      รศ.รังสรรค์   เนียมสนิท
  2. การขยายผลการนำไปใช้ในการพัฒนางาน โดย
      คุณประภาพรณ์  ขันชัย  โดยจัดพิมพ์ลงใน Block  
  3. ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์  บรรยายเรื่อง Leadership
 
5 มี.ค.49
ประธานรุ่นออกรายการวิทยุช่อง 9  อสมท.คลื่น 90.5 Mhz.
เรื่อง การนำความรู้ Leadership มาใช้ในหน่วยงาน
 
11 มี.ค. 49
ประชุม 7 HB รุ่นที่ 3  ณ   ห้องประชุม ชั้น 5  ศูนย์บริการวิชาการ สรุปสาระการประชุม
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรมและการขยายผล
หมายเหตุ
27 มี.ค. 49
รุ่น 3 ได้ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ จัดอบรมการใช้Block เพื่อจัดการความรู้  ให้สมาชิกรุ่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
คุณเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์  และ
คุณประภาพรณ์  ขันชัย  เป็นผู้ดำเนินการ
5 เม.ย. 49
การขยายผลติดตาม ครั้งที่ 2   ในการบรรยายให้ รปภ. และรุ่น 3  พร้อมขยายผลให้หัวหน้าหน่วยหัวหน้างานนอกจากรุ่น 3 เข้ารับฟังความรู้  ในครั้งนี้  พร้อมมีการแลกเปลี่ยนการใช้ Block อีกด้วย
 
3  พ.ค.
การขยายผลติดตาม ครั้งที่ 3  (รุ่น 3  ทานอาหารกลางวันกับ
ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ และขยายผล)  14.00 น.-16.00 น.
การบรรยายการพัฒนาภาวะผู้นำให้หัวหน้างาน และผู้สนใจฟัง
 

              

 ที่กล่าวมานี้  ต้องขอบคุณพวกเราทุกคน รุ่น 3  และโชคดีที่ผมมีเพื่อน มีพี่ มีน้องร่วมรุ่นที่มีศักยภาพ  สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   แม้ว่าเราจะดูในภาพรวมแล้วยังไม่ชัดเจนเพราะต้องใช้เวลา  แต่ขอเพียงความร่วมมือร่วมใจ เสียสละเวลามาพบอาจารย์และติดตามขยายผลทุกครั้งที่มีกิจกรรม  แล้วเราจะฝันให้ไกลไปให้ถึงตามจุดหมาย..แน่นอน  
                                                     
                                                                ด้วยความรักและศรัทธาพวกเราทุกคน
                                                                                                                               
                                                                          (นายชำนาญ      บัวทวน)
                                                                            ประธาน 7 Habits รุ่น 3 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชนบทความเห็น (0)