กำหนดปฎิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป

ณ หอประชุมพุทธมณฑล

 คือ วันที่  10 -14 เดือนพฤษภาคม 2549 

มีพระวิทยาจารย์จากมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมาสอน

ไม่ต้องลางาน เพราะวันแรก

จะเริ่มรับศีล 8 เวลา 19.00 น.

ที่พักและที่ปฎิบัติธรรมสะดวกสบายมากค่ะ

เก็บเกี่ยวบุญกุศลและฝึกเจริญสติไปเรื่อยๆ 

ไว้เป็นเสบียงในภพหน้า