AAR : KM สหเวช

AAR นี้ได้จากการเขียนของแต่ละคนที่ส่งมาผม แต่ทุกคนที่เดินทางไป ได้ทำ AAR กันบนรถบัสแล้ว

   เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมาคณะสหเวชศาสตร์ได้ไปทำกิจกรรมจัดการความรู้ที่จังหวัดเพชรบุรี ผมได้บันทึก BAR ไว้ (link) วันนี้จึงได้รวบรวม AAR ที่หลายคนเขียนมาบันทึกไว้ใน Blog

    AAR : KM สหเวช

 • สิ่งที่คาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  - มีการพูดคุยกันในทิศทาง/แนวทาง วิธีการเพื่อทำให้ผลการประเมิน QA ออกมาดีที่สุด
  - ได้แลกเปลี่ยนความรู้ KM และ QA
  - ความรู้ ความเข้าใจใน QA
  - การทำองค์ประกอบที่ 10 ของสำนักงานเลขานุการ
  - การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
  - ได้ความรู้เกี่ยวกับ QA และ KM มากขึ้น
  - คาดหวังจะมีความเข้าใจใน QA KM มากขึ้น และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการแลก
    เปลี่ยนเรียนรู้
  - ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในคณะ
  - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ จากสมาชิกในกลุ่มจากการปฏิบัติงานของตนเองและคน
     อื่น ที่มีผลกับการประกันคุณภาพ
  - คาดว่าได้ความรู้ ความเข้าใจใน QA และ KM เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน
  - ทำกิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
  - ได้วิธีการที่ดีของการจัดทำ SAR ที่ดีขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  - ได้แนวทางไปจัดทำ SAR ของภาควิชา
  - ได้ทราบวิธีการ QA และ KM มากขึ้น
  - ได้รับความรู้ KM และ QA ว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร
  - แนวทางการพัฒนา QA เพื่อให้ได้คะแนนมากขึ้น
  - ทราบที่มาที่ไปของ KM
  - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นของบุคคลต่างภาควิชา
  - ได้พักผ่อนต่างสถานที่
  - อยากให้มีการพักผ่อนและสันทนาการเพื่อให้มีกิจกรรมร่วม เพื่อสร้างความสามัคคี
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  - ได้รับความรู้เกี่ยวกับ KM เพิ่มเติม
  - สนุกสนาน และได้ความรู้เกี่ยวกับ KM และ QA
  - การจัดทำองค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.2 ของงานการเงินและพัสดุ ว่าต้องทำอะไรบ้าง
  - เทคนิคการสร้างความรู้ความเข้าใจใน QA
  - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นของแต่ละคนในการจัดทำ QA ของ Non-Teaching
  - การเตรียมการประเมินองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ
  - ได้รู้จักทุกคนภายในคณะมากขึ้น ได้เห็นมุมมองความคิดของแต่ละคนในเรื่องต่าง ๆ
  - ได้ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
  - ได้รับความรู้ QA และ KM และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้ร่วมงานในครั้งนี้
  - รู้สึกว่าทุกคนได้ทำงานและมีโอกาสได้ผ่อนคลายไปด้วย
  - ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นต่าง ๆ
  - ได้ใกล้ชิดแบบเพื่อนกับสมาชิกในกลุ่ม จากเดิมในฐานะผู้ร่วมงาน
  - ทำให้ได้ความรู้มากขึ้น และยังสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำให้ความสัมพันธ์ต่าง ๆ 
    ดีขึ้น
  - เข้าใจใน AAR การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  - ได้คุยแลกเปลี่ยนและเปิดใจความรู้สึกที่ออกมาจากใจของแต่ละท่าน
  - กิจกรรมทั่ว ๆ ไป เนื่องจากไม่ต้องดำเนินการเอง
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  - วิธีการเพื่อทำให้ผลการประเมิน QA ออกมาดีที่สุด
  - ทำให้ทราบว่าบุคลากรส่วนใหญ่สาย Non-Teaching ยังไม่รู้ และเข้าใจเกี่ยวกับ QA ว่า
    ต้องดำเนินงานอย่างไรในการจัดเก็บเอกสาร
  - ได้เล่นน้ำน้อยไปหน่อย
  - ไม่ค่อยได้เล่นน้ำทะเล
  - เวลาในการทำกิจกรรมไม่พอที่จะทำให้ทุกกิจกรรมที่ตั้งใจครบถ้วนสมบูรณ์
  - น่าจะมีเวลามากกว่านี้
  - ได้เที่ยวทะเลน้อยไปหน่อย
  - ไม่มี
 • สิ่งที่จะกลับมาทำหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  - ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำ QA ภายในคณะเพิ่มขึ้น
  - ก็จะกลับไปปรับปรุง
  - การจัดเก็บเอกสาร
  - คู่มือการปฏิบัติงานของงานการเงินและพัสดุ ขององค์ประกอบที่ 10 ดัชนีที่ 10.2
  - การสร้างความรู้ความเข้าใจใน QA ว่าจะทำอย่างไรให้รู้ว่าจิตสำนึกในคุณค่าของ QA 
    ต้องฝังใจในการทำงาน
  - ศึกษาเรื่อง QA และ KM ให้เข้าใจมากขึ้น
  - นำข้อสรุปข้อเสนอแนะกลับมาทำให้เป็นรูปธรรม เพื่อพร้อมรับการตรวจประเมิน
  - นำมาปรับปรุงการทำงานให้ดีที่สุด
  - นำข้อสรุปจากกลุ่มมารวบรวม และนำมาปรับปรุงแก้ไขในการพัฒนาคณะต่อไป
  - นำวิธีการที่ได้รับฟังมาปรับปรุงขั้นตอนการทำ SAR
  - นำแนวทางที่ได้จากการประชุมไปเตรียม SAR ภาควิชา
  - น่าจะจัดกิจกรรมแบบนี้มากขึ้น ในรูปแบบของคณะที่กำลังทำอยู่ อยากให้ทุกคนทำจิตใจ
     ให้เหมือนกับที่ทำ QA ในครั้งนี้
  - ปรับ SAR/CAR ของภาควิชาให้สอดคล้องกับคณะสหเวชฯ
  - ทำการเขียนและประเมิน SAR ของภาควิชา
  - ประเมิน SAR , CAR ให้เสร็จภายในวันที่ 10 เม.ย. 49
 • ข้อเสนอแนะสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
  - มีกิจกรรมสัมพันธ์น้อยไปหน่อย
  - หาแนวทางสร้างความเข้าใจของ QA ด้วยวิธีการที่ง่าย สั้น และจดจำได้
  - ควรมีกิจกรรมสันทนาการมากกว่านี้
  - ถ้ามีการสัมมนาครั้งต่อไป น่าจะมีการประชุมที่คณะให้เรื่องมันสรุปได้มากกว่านี้ เพราะจะ
    ได้สรุปในการสัมมนาเร็ว ๆ และจะได้ประชุมเรื่องอื่นต่อ
  - อยากให้ทุกคนได้พูด ความรู้สึก การเข้าร่วมกิจกรรม
  - เรียบง่ายแต่ได้ประโยชน์ดี เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน
  - น่าจะมีการจัดกิจกรรมย่อยเพิ่มขึ้น
  - OK ควรมีการจัดต่อไปทุกปี เพื่อกระตุ้นการพัฒนา QA คณะต่อไป
  - ควรมีเวลาในการคุย KM มากกว่านี้

  AAR นี้ได้จากการเขียนของแต่ละคนที่ส่งมาผม แต่ทุกคนที่เดินทางไป ได้ทำ AAR กันบนรถบัสแล้ว เป็นการบ้านของทุกคนที่ต้องเดินหน้าพัฒนาบ้านหลังที่สองของเราต่อไป

                                                                                                            บอย
                                                                            ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

   


         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)