สวัสดีครับลูกศิษย์อาชีวศึกษาทุกท่าน

 

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเรียนรู้กับหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา จำนวน 44  คน ครับ  ถือได้ว่าเป็นการต่อยอดทางความรู้จริง ๆ ครับ ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการกุลฐนัญจ์  ดีเอื้อ ลูกศิษย์จากหลักสูตรในโครงการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการอาชีวศึกษายุคใหม่ รุ่นที่ 2 ซึ่งจัดระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 22 - 24 กันยายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียลภูแก้ว เขาค้อ จ. เพชรบูรณ์ครับ   ผมยินดี และเห็นด้วยอย่างยิ่ง ที่ท่านผอ. นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่อันเป็นประโยชน์สู่วิทยาลัยต่อไป    และได้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันในวันนี้ครับ

            เพื่อเป็นช่องทางแห่งการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   ผมก็ได้เปิด Blog นี้และคาดหวังว่าทุกท่านจะใช้ Blog เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้กัน และเป็นคลังสมองของพวกเรา และก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับชาว Blog ที่สนใจด้วย

 

                                    จีระ หงส์ลดารมภ์

ภาพบรรยากาศ การเรียนรู้