ความเห็น 868191

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

เขียนเมื่อ 

Workshop  1

 

1.       สิ่งที่ ดร.จีระ พูดไปทั้งหมดมีอะไรบ้างที่สำคัญสำหรับการทำงานของเรา

 

1.       ในฐานะที่เป็นครู เราต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

2.       การบริหารจัดการของเราจะต้องมีความคล่องตัว

3.       ทัศนคติในการทำงานของบุคลากร ความทุ่มเท จริงจัง จริงใจ

4.       การทำงานที่ได้มาตรฐาน

5.       การจัดการการเรียนรู้ให้ทุกคนสนใจ ใฝ่รู้ และรู้จริง

6.       การสร้างมูลค่าเพิ่มตัวผู้เรียน และตัวครูผู้สอนเอง

7.       การเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และถ่ายทอดสู่ผู้อื่นทั้งนักเรียนและเพื่อนร่วมงาน

8.       ปรับปรุงวิธีการสอนให้นักเรียนสามารถคิดเป็น วิเคราะห์เป็น

 

2. ความคาดหวังจากการเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้

1.       ครูสามารถปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงานเป็นทีมได้

2.       ครูมีความใฝ่รู้ มีวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.       อยากได้แรงกระตุ้น การจุดประกายความคิดและสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

4.       การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

5.       การจัดการเรียนรู้สู่รูปแบบนวัตกรรม

6.       การทำงานเป็นทีม

7.       การทำงานอย่างมีระบบ

8.       ทุกคนที่ได้เรียนรู้สามารถขยายผลความรู้ไปสู่เด็กนักเรียนของเราได้

9.       อยากให้วิทยาลัยเป็นองค์กรชั้นนำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับภายใต้การนำของอาจารย์จีระ