การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๔

แม่ณัฐ
การวิจัยพัฒนานวัตกรรม

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔                   

ผู้ศึกษา : ประนอม  เพ็ชรดี

ปีที่ศึกษา : ปีการศึกษา 2549 - 2550

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

    1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

    2.เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

    3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

สมมุติฐานการศึกษา

     นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษหลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก

วิธีดำเนินการศึกษา

    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกาาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลพิจิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ นักเรียน ๓๙ คน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ ๘๐/๘๐

ผลการศึกษา

    ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๒.๘๒/๘๒.๐๘ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐ และผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๔๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๒ นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  แตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สูงกว่าก่อนการใช้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑ และนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีความพึงพอใจแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกปีท่ี ๔ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔.๔๗ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ ๐.๔๔

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Long life education

คำสำคัญ (Tags)#นวัตกรรม#การเรียนการสอน#ภาษาอังกฤษ#การพัฒนา#ช่วงชั้นที่ ๒

หมายเลขบันทึก: 209309, เขียน: 17 Sep 2008 @ 00:11 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • น่าสนใจมาก
  • คุณครูมาเขียนอีกนะครับ
  • จะเป้นประโยชน์แก่คุณครูท่านอื่นด้วย

khumpa
IP: xxx.121.55.119
เขียนเมื่อ 

เป็นผลงานที่ดีมีประโยชน์มากค่ะ