หอพักสถาบันอุดมศึกษา

หอพักกับการพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้เล็งเห็นความสำคัญหอพักนักศึกษาซึ่งเปรียบเสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของนักศึกษา  และเป็นสถานที่ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันกับบุคคลอื่นในสังคม  ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ  ฝึกให้นักศึกษารู้จักดูแลตนเอง  ช่วยเหลือบุคคลอื่น  และรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสังคม หอพักควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เช่นการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมให้เป็นผู้นำและผู้ตาม  การพัฒนาบุคลิกภาพ  การบริหารเวลา  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    ให้รู้จักเคารพกฎ กติกา ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น  รู้จักควบคมอารมณ์ อดทนอดกลั้น จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ  จัดสอนภาษาที่สามเพิ่มเติมเพื่อฝึกฝนวิชาการตามนโยบายกิจการนักศึกษาที่ต้องพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้านนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน  และมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน (Living  Learning  and Caring)  เพื่อผลิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์    บุคลากรที่ดูแลหอพักต้องมีจิตวิญญาน      มีความรู้จิตวิทยาวัยรุ่นและประสบการณ์ในการดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลาน เป็นที่ปรึกษา ให้ความเมตตา ตักเตือนเมื่อทำความผิด และยกย่องเมื่อนักศึกษาทำความดีมีจิตสำนึกสาธาณะ  และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา หอพักต้องจัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารและดูหอพักนักศึกษาเหมือนพี่ที่ช่วยดูแลน้อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้หอพักนักศึกษา ประกันคุณภาพความเห็น (0)