กลุ่ม 12 : cai เรื่อง การออกแบบตกแต่งที่อยู่อาศัย ช่วงชั้นที่ 3 ( นิราช,นรินทร์,ไพรสาร)แก้ไข

1. เพื่อให้นักเรียนสามารถมองเห็นภาพของที่อยู่อาศัยที่น่าอยู่และเป็นระเบียบ

2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นรินทร์ความเห็น (0)