หัวข้อ CAI

ยังมีอีก 1 หัวข้อ

การทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ"

สาเหตุที่จะทำเรื่องนี้

     ปัจจุบันการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยไร้มลพิษเป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจ จึงมีแนวคิดที่จะนำความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพประเภทต่างๆ เพราะวัตถุดิบที่เหลือใช้ในท้องถิ่นที่สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยน้ำชีวภาพมีค่อนข้างมาก เช่น  เศษผัก ผลไม้  เศษอาหาร หอยเชอรี่ เศษปลา ฯลฯ  แต่ผู้เรียนยังไม่เห็นความสำคัญของวัตถุดิบที่เหลือใช้เหล่านี้ กลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีแนวคิดที่จะทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบบูรณาการ เรื่อง การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ ขึ้นเพื่อให้แนวความรู้ กระบวนการผลิต และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับ

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบกระบวนการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ  ประโยชน์ที่ได้รับ

   2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ และปฏิบัติได้จริง

   3.  นำวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

   4. บุคคลทั่วไปสามารถนำ CAI นี้ไปศึกษาเพิ่มเติมได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นฤเบศร์ จันทะเดชความเห็น (0)