ด่วน!! กองทะเบียนฯ จัดอบรมบุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เพื่อให้บุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหน่วยงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริการการศึกษา อันมีกองทะเบียนและประมวลผลเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

โครงการอบรมบุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ขยายการศึกษาตามหลักการกระจายโอกาสทางการศึกษา  
เพื่อให้ครอบคลุมทั้งระดับภูมิภาค และระดับประเทศ จึงได้ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   
โดยมีสาขาวิชาที่หลากหลาย และเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และตามความถนัดของ  
ผู้ศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ รวม 16 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี มุกดาหาร นครราชสีมา   
ชัยภูมิ สุรินทร์ ยโสธร กาฬสินธุ์ หนองคาย เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ขอนแก่น สระบุรี และกรุงเทพมหานคร  

การขยายโอกาสทางการศึกษาดังกล่าว มีความจำเป็นต้องให้การบริการด้านข้อมูลทางการศึกษา ดังนั้นบุคลากรการจัดการศึกษาแต่ละหน่วยงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถให้ข้อมูลบริการ การศึกษาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้ โดยการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสามารถให้คำแนะนำได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการการศึกษาของแต่ละหน่วยงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างคล่องตัว และลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้บุคลากรจัดการศึกษาจะต้องมีการประสานงานและสื่อสารด้านข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกับกองทะเบียนและประมวลผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และกรณีมีปัญหาต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้

การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้บุคลากรที่การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อผลประโยชน์ของนิสิตและเพื่อให้บุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของแต่ละหน่วยงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง และเป็นการสร้างเครือข่ายการบริการการศึกษา อันมีกองทะเบียนและประมวลผลเป็นศูนย์กลางการให้ข้อมูลต่าง ๆ ทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ระเบียบ ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างแท้จริง  
๒. เพื่อให้บุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการดำเนินงานในฐานะผู้ประสานงานจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

๓. เพื่อให้บุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ ดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

๔. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับกองทะเบียนและประมวลผล

วิธีดำเนินการ

อภิปรายร่วมกัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน   

ระยะเวลา/สถานที่

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกลาง ชั้น ๔ อาคารบรมราชกุมารี   

ผู้รับผิดชอบ

กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจำนวนทั้งหมดประมาณ ๕๑ คน ประกอบด้วย   
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
๒. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
๓. ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล  
๔. ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ  
๕. นายทะเบียน  
๖. เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  
๗. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดตารางเรียนตารางสอน และจัดทำปฏิทินการศึกษา จำนวน ๒ คน  
๘. บุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยๆ ละ ๑ คน รวม ๑๗ คน  
๙. บุคลากรศูนย์พัฒนาการการศึกษาอุดรธานี ๑ คน  
๑๐. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ๑ คน  
๑๑. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดมุกดาหาร ๑ คน  
๑๒. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ๑ คน  
๑๓. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ๑ คน  
๑๔. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ๑ คน  
๑๕. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ คน  
๑๖. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ๑ คน  
๑๗. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ๑ คน  
๑๘. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดสระบุรี ๑ คน  
๑๙. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดยโสธร ๑ คน  
๒๐. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ คน  
๒๑. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา จังหวัดหนองคาย ๑ คน  
๒๒. บุคลากรโครงการบริการการศึกษา กรุงเทพมหานคร ๑ คน  
๒๓. บุคลากรโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ คน  
๒๔. บุคลากรโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ คน  
๒๕. บุคลากรโครงการร่วมมือจัดการศึกษาแบบบูรณาการทางสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา ๑ คน  
๒๖. บุคลากรโครงการดุษฎีบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน ๑ คน  
๒๗. นายจักรินทร์ เพชรสังหาร  
๒๘. นางสุนันทา วงศ์มุกดา  
๒๙. นางสาวศุลีพร คำควร  
๓๐. นางสาวสุภาภรณ์ พิมพะนิตย์  
๓๑. นางวลัญชพร ชัยพัฒน์  
๓๒. นางสาวอ้อมใจ ลาบ้านเพิ่ม  
๓๓. นายสุมิตร คำทองสุข  
๓๔. นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา  
๓๕. นายกฤษฎา ศักดิ์คำดวง  

งบประมาณ

ในการจัดประชุมและสัมมนาใช้งบประมาณจำนวน ๖,๑๙๕ บาท โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้  
๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๔๕ บาทต่อคน จำนวน ๑ มื้อ ๕๑ คน เป็นเงิน ๒,๒๙๕ บาท  
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร ๑ คน ๓ ชั่วโมง เป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท   
๓. ค่าจัดทำเอกสารประกอบโครงการ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท  
๔. ค่าฟิล์มพร้อมค่าล้างอัดภาพสี เป็นเงิน ๖๐๐ บาท  
๕. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน ๕๐๐ บาท  
รวม รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๑๙๕ บาท  
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๔๙ ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ปี ๒๕๔๙   
หมวดรายจ่ายอื่น ๆ จำนวน ๖,๑๙๕ บาท (หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. บุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
๒. บุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงานในฐานะผู้ประสานงานจัดการศึกษา  
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาลดลง  
๔. มีความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบุคลากรประสานงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  

กำหนดการ

โครงการอบรมบุคลากรจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔

อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๓.๐๐ - ๑๓.๑๕ น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร   
๑๓.๑๕ - ๑๓.๓๐ น. พิธีเปิด โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอำไพ)  
๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / ข้อบังคับระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการให้บริการและการปฏิบัติงานร่วมกัน ในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้  
 • ปฏิทินการศึกษา  
  
 • ตารางเรียน/ตารางสอน  
  
 • การลงทะเบียนเรียน  
  
 • การสอบประมวลความรู้ /การสอบวัดคุณสมบัติ  
  
 • เอกสารที่ควรทราบในการศึกษา  
  
 • การยื่นคำร้องต่าง ๆ ระหว่างศึกษา  
  
 • การส่งเอกสาร/การประสานงานหลังจบ Coursework  
  
 • การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา  
  
 • อื่น ๆ  
  
๑๕.๓๐ - ๑๖.๒๕ น. ระบบบริการการศึกษากับการปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษาโดย คุณอภิชัย ชาญศิริรัตนา / คุณสวัสดิ์ วิชระโภชน์  
๑๖.๒๕ - ๑๖.๓๐ น. พิธีปิด  
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิมานเทพความเห็น (3)

jakarin
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับบล๊อกของกองทะเบียนครับ จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ โครงการนี้ดีมากเลยครับ เห็นด้วยนะครับที่จะจัดโครงการนี้ เพื่อแลกเปลี่ยน หรือแก้ไขปัญหา ตลอดจนแนวปฏิบัติให้เป็นแนวเดียวกันในการบริการจัดการศึกษา กองคลังจะได้เข้าร่วมฟังและชี้แจงด้วย

 

audit03.msu.
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
ยินดีต้อนรับสู่ชุมชน มมส.ค่ะ หวังว่าจะได้รับข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะค่ะ
ตาสวด
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

กองทะเบียนและประมวลผล ก็หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในการเข้าร่วมอบรมตามวันและเวลาข้างต้นครับ