WaTan
นาย วัชรพงษ์ สุนัติ

ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงองค์กร


ภาวะผู้นำกับผู้บริหารนั้น ต่างก็มีความสำคัญและสัมพันธ์กันในองค์กร เพราะผู้บริหารคือผู้ที่มีหน้าที่โดยชอบธรรม ที่จะสามารถสั่งการบังคับบัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัท

                    ภาวะผู้นำ เป็นกระบวนการของการโน้มน้าวใจหรือการใช้อิทธิพลซึ่งไม่มีลักษณะบังคับ เพื่อที่จะอำนวยและประสานกิจการต่างๆ ของสมาชิกของกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มตามที่ได้ตั้งใจไว้ และยังสามารถสนองความต้องการของกลุ่มโดยร่วมกันได้

                    โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ในแวดวงธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงไป

จากธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลักมาเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเครื่องจักร

และต่อมาพัฒนามาเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)

และล่าสุดธุรกิจได้พัฒนามาเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่บนพื้นฐานความรู้ (Knowledge Base Economy)

เพราะฉะนั้นลักษณะผู้นำที่ดีควรที่จะต้องเป็นผู้นำที่มีภาวะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership)

                    ภาวะผู้นำกับผู้บริหารนั้น ต่างก็มีความสำคัญและสัมพันธ์กันในองค์กร เพราะผู้บริหารคือผู้ที่มีหน้าที่โดยชอบธรรม ที่จะสามารถสั่งการบังคับบัญชาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อตอบสนองนโยบายบริษัท เพราะฉะนั้นจากความหมายของคำว่า ผู้บริหารกับคำว่า ภาวะผู้นำ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะทำให้เราทราบว่า ถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นำคือมีแต่การสั่งการ บังคับบัญชาแต่เพียงอย่างเดียวก็อาจจะมีผลทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไม่พอใจ เพราะผู้บริหารไม่มีภาวะความเป็นผู้นำ ซึ่งภาวะความเป็นผู้นำนี้อาจจะประกอบไปด้วย คุณสมบัติที่สำคัญๆ ดังนี้คือ

 • ประการแรก ต้องมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล สามารถประเมินสถานการณ์ขององค์กรได้ว่าในอนาคตจุดยืนขององค์กรจะอยู่ที่ใด และจะทำอย่างไรถึงจะไปถึงตรงจุดนั้น
 • ประการที่สอง ต้องสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถ ผลงาน
 • ประการที่สาม ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจ โน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานให้กับองค์กร และต้องไม่เป็นคนหยุมหยิมเหมือนเป็นเสมียนชั้นสูง ที่คอยจับผิดในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไม่มุ่งสนใจไปที่งานหรือผลงานที่มีความสำคัญมากกว่า

                 นอกจากนี้ ถ้าผู้บริหารจะเป็นผู้บริหารที่ดีได้ ต้องเป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ เมื่อผู้บริหารมีภาวะผู้นำแล้ว ก็จะกลายเป็นผู้นำที่ดีของทีมและขององค์กร เพราะฉะนั้นความหมายของคำว่า ผู้นำโดยสรุปก็คือ ผู้ที่มีทักษะในการจูงใจขับเคลื่อนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำในสิงที่ถูกต้อง ชอบธรรมได้ด้วยความเต็มใจ

                     ปัจจุบันในวงการธุรกิจได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่ผู้นำจะต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง คือสามารถนำพาองค์กรก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจไม่ว่าภายในหรือภายนอก โดยการที่เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ ในการกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และยังต้องเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นที่ต้องการที่จะแสวงหาความรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งเสริม จูงใจ พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันเสมอ

สรุปจากการฟังบรรยายโดย ผศ.พัชนี นนทศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลขบันทึก: 197666เขียนเมื่อ 30 กรกฎาคม 2008 21:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:21 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (18)
 • ถ้าผู้นำมีวิศัยทัศน์และนำด้วยใจ
 • ได้ใจลูกน้ององค์กรจะเดินไปได้ด้วยดีครับ
 • สวัสดีครับคุณWATAN
 • ขอบคุณสำหรับแนวคิดผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 • ถ้ามีเป้าหมายเดียวกัน
 • ทำงานกันเป็นทีม
 • ผมว่าองค์กรคงจะประสบความสำเร็จนะครับ
 • ขอบคุณครับ
 • เห็นด้วยกับอาจารย์ครับได้ใจลูกน้องแล้วจะนำไปได้ด้วยดี
 • แต่ต้องมี ธรรมาภิบาลด้วยครับ

        P

 

 • ยินดีครับอาจารย์นิรุตต์
 • ขอบพระคุณเช่นกันครับ
 • องค์การต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป องค์การใดไม่ปรับเปลี่ยนจะยากที่จะพายเรือทวนน้ำครับ
 • ในการเปลี่ยนองค์กร มักมีการพูดถึง change agent แต่ change agent ที่มีประสิทธิผลที่สุด ควรใช้ Change Leader เป็นตัวบุกเบิก จะมีคนเดินตามเป็นพรวน
 • ถ้าผู้บริหารไม่มีภาวะผู้นำคือมีแต่การสั่งการ บังคับบัญชาแต่เพียงอย่างเดียวก็อาจจะมีผลทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความไม่พอใจ ...นอกจากไม่พอใจ แล้ว การทำงาน เป็นบรรยากาศ จำยอม ไม่อาจได้ผลเลิศได้
 • เป็นบทความที่มีประโยชน์มากครับ

ขอบคุณครับพี่คนโรงงาน

P 

การเปลี่ยนแปลงต้องควบคู่กับการพัฒนากันไปใช่หรือไม่ค่ะ แต่คนไม่คอยชอบการเปลี่ยนแปลง คิดว่าเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือเปล่าค่ะ

คำว่า "leadership"

มีความหมายมาจาก

• L = Love คือ ผู้นำที่รักความยุติธรรม หน้าที่การงาน ความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา

• E = Education & Experience คือ ผู้นำที่มีการศึกษาและประสบการณ์สูง

• A = Adaptability คือ ผู้นำที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

• D = Decisiveness คือ ผู้นำที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตัดสินปัญหาได้รวดเร็ว

• E = Enthusiasm คือ ผู้นำที่มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน

• R = Responsibility คือ ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน และ ตนเอง

• S = Sacrifice & Sincere คือ ผู้นำที่เสียสละ อุทิศตนให้แก่ส่วนรวมและมีความจริงใจ

• H = Harmonize คือ ผู้นำที่รักความสามัคคี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

• P = Persuasiveness คือ ผู้นำที่มีความสามารถในการจูงใจคน

**** ไม่ทราบว่า คำว่า I = มีความหมายอะไร ,หรือว่ามีเท่านี้ ,ช่วยหาคำตอบให้ผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้รู้ช่วยตอบคุณสมชายทีนะครับ

เป็นข้อมูลที่ดีและมีประโยชน์มากค่ะ

ขอนำมาใช้อ้างอิงในการเขียนรายงานหน่อยนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

แล้วเราจะรับมืออย่างไรหากมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรล่ะคะ เพราะเราเป็นเพียงพนักงานเล็กๆคนหนึ่ง แต่มีผลกระทบโดยตรงหากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลง

ผู้รู้ช่วยแนะนำหน่อยนะคะ ขอบตุณล่วงหน้าคะ

สวัสดีครับ ภาวะผู้นำ กำลังเรียนอยู่เทอมนี้ ดีจังที่ได้มาอ่านต่อครับ

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง

แต่ละคนย่อมมีหน้าที่ที่แตกต่างกันไปตามบทบาทในองค์กร

สำหรับพนักงานคงต้องเป็นผู้ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำหากจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงที่ดีคงต้องวางแผนการเปลี่ยนแปลง

แบบบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นได้มากที่สุด

หากรับมือไม่ได้ก็ก็ยากที่จะอยู่ในองค์กรนั้น

แต่ถ้าคิดจะไปอยู่ในองค์กรที่ไม่เปลี่ยนแปลง

ให้หาแทบพลิกแผ่นดินก็ "ไม่มี"

เพราะทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดานะครับ

I = Important  คือ ผู้นำต้องให้ความสำคัญกับผู้ตามและทีมงานอยู่เสมอ

การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเสื่อมลง บุคลที่อยู่ในองค์กรย่อมมีความต่อต้านมาก เพื่อป้องกันการต่อต้าน

ดังกล่าว ผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไรคะ

พระสุรชัย ฐานธมฺโม

ผู้นำกับผู้บังคับบัญชาต่างกันอย่างไร ?

#1904385 [ ลบ ]ผู้นำกับผู้บังคับบัญชาต่างกันอย่างไร ?

ในความเห็นของผม

ผู้บังคับบัญชาหมายถึงผู้ที่มีตำแหน่ง หรือผู้ได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบในตำแหน่งหัวหน้า มีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ผู้นำหมายถึงผู้ที่มีอิทธิพลสามารถโน้มน้าวใจผู้อื่นให้สามารถทำตามได้

ผู้บังคับบัญชาควรมีความเป็นผู้นำอยู่ในตัว แต่ก็ไม่เสมอไปผู้บังคับบัญชาบางคนอาจไม่มีความเป็นผู้นำ คือ มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการแต่ลูกน้องไม่ให้ความเคารพ ไม่ศรัทธา ทำงานไม่สมกับเป็นผู้บังคับบัญชาหรือที่เรียกกันว่า "ผู้จัดการสันดานเสมียน"

แต่ผู้นำอาจไม่มีตำแหน่งใดๆ ในองค์กรแต่เมื่อจะทำการงานใดๆ เขาคนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการวางแผนหรือผลักดันงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่น หากเขาพูดขึ้นเมื่อใด ทุกคนต้องหยุดฟัง

หากองค์กรใดที่มีผู้บังคับบัญชาที่มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวก็นับว่าโชคดีมากๆครับ

เมื่อไม่มีใจทำอย่างไรให้ได้ใจเขาล่ะ ถึงจะให้เขาทำงานให้

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี