วันที่ 10 มีนาคม 2549 ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลาง จ.น่าน มีการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตน์โกสินทร์และเมืองเก่าได้ประชุมปรึกษาหารือและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว

นายจรินทร์ จักกะพาก รอง ผวจ.น่าน เป็นผู้แทนนายปริญญา ปานทอง ผวจ.น่าน ( ติดราชการ กรุงเทพมหานคร ) เป็นประธานที่ประชุม มีผู้ทรงคุณวุฒิจากกรุงเทพฯ 4 ท่านผู้ติดตามอีก 2 รวมเป็น 6 ท่านร่วมประชุมเสนอแนะความคิดเห็น

ความตอนหนึ่งที่ขอบันทึกไว้  โดย นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ ได้พูดไว้ หลังจากที่คุณมานิตฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่เดินทางจากกรุงเทพฯ กล่าวเสนอแนะให้ข้อคิดแก่ที่ประชุมเป็นอย่างดี  นพ.บุญยงค์ฯ กล่าวว่า " หนังสือเล่มนี้  รอการอ่าน และรอการปฏิบัติ .."