ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมาตรา 60กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในลักษณะเงินอุดหนุน (รายหัว) เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามนิติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาตามกฎหมายและหน่วยตรวจสอบภายใน สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่จะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 มีสาระสำคัญดังนี้
        การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 เป็นระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีการรับและการนำส่งเงิน
รายได้แผ่นดินและ/หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยที่งบประมาณดังกล่าวนั้น หน่วยงานย่อยมิได้เบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด หรือคลังอำเภอ สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปในทางเดียวกัน ทำให้ตรวจสอบและควบคุมเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ โดยกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของหน่วยงานย่อยเป็นระบบบัญชีคู่ ซึ่งได้รวมสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลายไว้ในสมุดเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่มเดียว และกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทไว้ได้อย่างถูกต้อง
        จากระเบียบ กำหมายที่บังคับทำให้หน่วยงานโดยฌฉพาะสถานศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จึงได้มอบหมายให้นายอำพร กาญจนโพธิ์ จัดทำคู่มือเงินอุดหนุน
        รายละเอียดดังแนบในไฟล์อัลบั้ม ด้านขวามือ
หรือดาวน์โหลดได้ที่  ไฟล์1  ไฟล์2  ไฟล์3   ไฟล์4

        แบบฟอร์มเงินอุุดหนุน  ไฟล์1   ไฟล์2   ไฟล์3