เงินอุดหนุน

คู่มือเงินอุดหนุน เอกสารที่ช่วยท่านได้

        ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และมาตรา 60กำหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ในลักษณะเงินอุดหนุน (รายหัว) เป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นนิติบุคคล ซึ่งต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการตามนิติกรรมที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาตามกฎหมายและหน่วยตรวจสอบภายใน สถานศึกษาเป็นหน่วยงานย่อยที่จะต้องปฏิบัติงานการเงินและบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 มีสาระสำคัญดังนี้
        การบัญชีสำหรับหน่วยงานย่อย พ.ศ.2515 เป็นระบบบัญชีที่กระทรวงการคลังกำหนดให้หน่วยงานย่อยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีการรับและการนำส่งเงิน
รายได้แผ่นดินและ/หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยที่งบประมาณดังกล่าวนั้น หน่วยงานย่อยมิได้เบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง คลังจังหวัด หรือคลังอำเภอ สามารถบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปในทางเดียวกัน ทำให้ตรวจสอบและควบคุมเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ โดยกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีของหน่วยงานย่อยเป็นระบบบัญชีคู่ ซึ่งได้รวมสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและขั้นปลายไว้ในสมุดเงินสดแบบหลายช่องเพียงเล่มเดียว และกำหนดให้มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินแต่ละประเภทประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายเงินแต่ละประเภทไว้ได้อย่างถูกต้อง
        จากระเบียบ กำหมายที่บังคับทำให้หน่วยงานโดยฌฉพาะสถานศึกษามีปัญหาในการปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 จึงได้มอบหมายให้นายอำพร กาญจนโพธิ์ จัดทำคู่มือเงินอุดหนุน
        รายละเอียดดังแนบในไฟล์อัลบั้ม ด้านขวามือ
หรือดาวน์โหลดได้ที่  ไฟล์1  ไฟล์2  ไฟล์3   ไฟล์4

        แบบฟอร์มเงินอุุดหนุน  ไฟล์1   ไฟล์2   ไฟล์3

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เงินอุดหนุน

คำสำคัญ (Tags)#คู่มือเงินอุดหนุน#อำพร กาญจนโพธิ์

หมายเลขบันทึก: 123942, เขียน: 01 Sep 2007 @ 08:13 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 13:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 20, อ่าน: คลิก


ความเห็น (20)

sunad bunsuan
IP: xxx.19.65.174
เขียนเมื่อ 

ท่านอำพร  กาญจนโพธิ์ที่เคารพ

           ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน  และขอให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในด้านอื่นๆ  ของ  สพท. อีกนะครับ  โดยเฉพราะในเรื่องที่เอื้อต่อสถานศึกษา  ครู  นักเรียน

           จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ด้วยความเคารพ

                                สุนัด  บุญสวน
                         ผอ.  โรงเรียนบ้านกกจั่น

Nanthawan Prasatketkarn
IP: xxx.27.252.62
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร  กาญจนโพธิ์ ที่เคารพ

                วันนี้ได้มาขอคำแนะนำเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากท่าน ทำให้ดิฉันมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่บนความถูกต้อง เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงเป็นที่ปรึกษาที่ดีอย่างนี้ให้แก่ครูทั้งในเรื่องงานการเงินและเรื่องงานวิชาการอื่นๆ    

               จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

                                    ด้วยความเคารพ

                          นันทวรรณ  ประสาทเกษการ

               ครูโรงเรียนบ้านดงขุย(ดงขุยวิทยาคาร)

Chawalit Minpimai
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพยิ่ง

     กระผมได้Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะคู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษา หลังจากได้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูเจ้าหน้าที่เงินอุดหนุนสถานศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2550 ประกอบกับศึกษาคู่มือแล้ว ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป

     หวังว่าคงมีโครงการอบรมดี ๆ เช่นนี้อีกครับ

                        ด้วยความเคารพยิ่ง

                       นายชวลิต มินพิมาย

               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับม่วง

นายสาคร ปิ่นปั่น
IP: xxx.129.6.55
เขียนเมื่อ 

อยากได้แบบฟอร์มการรายงานค่าไฟฟ้ากรณีสำรองจ่าย ขอบคุณมากครับ

อำพร
IP: xxx.143.173.60
เขียนเมื่อ 
มีอยู่ในเล่มแล้ว ดูอีกที
นายธนพัฒน์ แดงจันทร์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพยิ่ง

กระผมได้Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะคู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษา ประกอบกับศึกษาคู่มือแล้ว ทำให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ต่อไป

ด้วยความเคารพยิ่ง

นายธนพัฒน์ แดงจันทร์

ครู โรงเรียนบ้านป่าแดง(เขาค้อ)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพ

กระผมขอขอบพระคุณมากครับที่ท่านเผยแพร่คู่เกี่ยวกับการเงิน ผมได้

ownload เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทำให้ผมเข้ามากยิ่งขึ้น

นายสุรินทร์ เกตุฉันท์

ครูโรงเรียนวัดไตรสามัคคี

สพท.สป.1

โรจน์
IP: xxx.25.228.158
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพ

กระผมได้เข้ามา download คู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษาเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานขอขอบพระคุณท่านมากครับที่ท่านเผยแพร่ เป็นวิทยาทาน สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ผมรู้และเข้าใจมากยิ่งขึ้น

วิโรจน์ ก้านบัวแย่ง

ครูโรงเรียนบ้านโป่งสามขา

สพท.พช.เขต2

นายศักดิ์ชาย ตันเฉลิม
IP: xxx.47.200.149
เขียนเมื่อ 

ท่านอำพร กาญจนโพธิ์ที่เคารพ

ผมขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน โดยเฉพาะการนำไปใช้สะดวกมากครับท่าน

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

ศักดิ์ชาย ตันเฉลิม

ผอ. โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง

ครูชายแดน
IP: xxx.19.65.104
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ

ลูกจ้างผู้ใฝ่รู้
IP: xxx.183.183.226
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณนะคะ สำหรับคู่มือเงินอุดหนุน และอยากจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ว่าได้รับรายหัวเท่าไหร่ค่ะ และรายการที่รัฐบาลช่วยเหลือ กี่รายการ และรายการอะไรบ้างค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ไพรัตน์ เผ่าน้อย
IP: xxx.174.135.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ท่านรองอำพร กาญจนโพธิ์ มากเลยคะ สำหรับคู่มือเงินอุดหนุนที่ท่านได้เผยแพร่ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน

sangwan
IP: xxx.19.65.58
เขียนเมื่อ 

ท่านอำพร กาญจนโพธิ์ที่เคารพ

ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณการเงิน โดยเฉพาะเงินอุดหนุน ทำให้ได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ที่ต้องอย่างมากมาย สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี ขอให้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในด้านอื่นๆ ของ สพท. อีกนะคะ

ฟาง
IP: xxx.143.132.22
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับแบบฟร์อมค่ะ

IP: xxx.19.66.185
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่สุดเลยครับ

ไพจิตร พายุมั่ง สพท.ลำพูน เขต๒
IP: xxx.142.61.144
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณท่านอำพรที่ได้อำนวยความสะดวกโดยจัดทำเอกสารเวร์ด ผมคนพบโดยบังเอิญ ขณะที่ค้นหาคู่มือการบริหารเงินอุดหนุนของสถานศึกษาของสพฐ.ที่ส่งให้โรงเรียน พบหลายแหล่งครับ แต่เป็นการสแกนจากเล่มที่สพฐ.แจก พบของท่านแล้ว ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ใหม่ ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ

ไพจิตร พายุมั่ง ..ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๘

อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

nopwana wiphak
IP: xxx.53.107.116
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณท่านมากครับ

ครูหนองคาย

นางพันทิพา เต็มแก้ว
IP: xxx.175.159.62
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพยิ่ง

ดิฉันได้รับคำสั่งให้หาคู่มือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และได้พบเว็บไซต์ของท่าน ดิฉันได้Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะคู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษา ประกอบกับศึกษาคู่มือแล้ว ดิฉันประทับใจในวิทยาทานของท่านเป็นอย่างมาก

ด้วยความเคารพยิ่ง

นางพันทิพา เติมแก้ว

ครูโรงเรียนบ้านท่าข้ามควาย

สพท.สตูล

นายปรีชา ศรีบุญเรือง
IP: xxx.172.228.105
เขียนเมื่อ 

ผมขอขอบคุณท่านที่ได้กรุณาเผยแพร่ความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณการเงิน

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ

นายปรีชา ศรีบุญเรือง

ครูโรงเรียนบ้านปากห้วยด่าน สพท.พช.2

อดิศักดิ์ อาทิตยา
IP: xxx.53.1.18
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอำพร กาญจนโพธิ์ ที่เคารพ

ผมได้หาคู่มือเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุน และได้พบเว็บไซต์ของท่าน และได้Download ไฟล์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเงินงบประมาณ โดยเฉพาะคู่มือเงินอุดหนุนสถานศึกษา ผมขอขอบคุณในความมีน้ำใจและจิตสาธารณของท่านเป็นอย่างมาก

ด้วยความเคารพ

นายอดิศักดิ์ อาทิตยา

ผ.อ.โรงเรียนวัดมหาการ สพท.สงขลา 1